Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Capacidad de las entidades locales para regular la convivencia ciudadana: Ordenanza de Civismo de Reus y la prohibición del burka

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:538
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG538
 • Autors:

  López Algaba, Elena
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: Aquest treball analitza la col· lisió derivada de la regulació a l’ Ordenança de Civisme de Reus de la prohibició de l’ús del burka a determinats llocs de la ciutat per considerar que aquesta mesura afavoreix la seguretat pública. Analitzarem per tant l’ àmbit de la potestat normativa local respecte a la limitació de l’ exercici al dret fonamental de la llibertat religiosa. Partint d’ aquesta base realitzarem un anàlisi del desenvolupament legislatiu i jurisprudencial a l’ Estat Espanyol respecte de les competències i la potestat normativa dels Ajuntaments. Aquest primer punt, ens mostrarà que tot i que amb el pas dels anys la societat ha adquirit l’ expectativa de que ha de ser l’ Ajuntament l’ entitat territorial que per la seva proximitat resolgui les seves necessitats, entre les quals trobem la regulació de la matèria de seguretat pública, la producció legislativa ha finalitzat a la seva última reforma amb una restricció i disminució de les competències atribuïdes a les entitats locals. En segon lloc, realitzarem un anàlisi de dues sentències del Tribunal Suprem, en les que apreciarem el seu posicionament favorable respecte a la protecció del dret fonamental a la llibertat religiosa i al principi de reserva legal, en contraposició a la Sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans 43835/2011, de 1 de juliol, relativa a la regulació de la prohibició de l’ ús del burka a la Llei Francesa de 2011, on es reflexa com el tribunal prioritza el marge de discrecionalitat atorgat als Estats per a regular aquest tipus de mesures depenent de les circumstàncies puntuals de cada Estat. Per últim, en base a tot lo exposat plantejarem les modificacions o regulacions legals necessàries per a considerar conforme a Dret la regulació de la prohibició de l’ús del burka a l’ Ordenança de Civisme de Reus. This work analyzes the collision that occurs as a result of regulation in Reus Citizenship Ordinance of the ban on wearing the burqa in certain places in the city for considering this flattering measure of public safety. Therefore analyze the scope of the local regulatory authority regarding the limitation on the exercise of the fundamental right of religious freedom. On this basis, we will conduct an analysis of the legislative and jurisprudential development in the Spanish State regarding the powers and regulatory power of local councils. This first point shows that although over the years the company has acquired the expectation that the City Council is the local authority which by their proximity meets your needs, among which are the regulation of public security the legislative production ended in the last renovation with a restriction and decreased the powers conferred on local authorities. Secondly, we conducted an analysis of two Supreme Court decisions, which appreciate its favorable position with regard to the protection of the fundamental right to religious freedom and the principle of legal reserves, as opposed to the Judgment of the European Court of Human Rights 43835/2011 of July 1, on the regulation of the ban on wearing the burqa in French Act of 2011, as is reflected in the Court prioritizes the discretion granted to States to regulate this type of measures depending the specific circumstances of each State. Finally, based on all the analyzed changes will raise or legal regulations needed to be considered lawful regulation banning the burqa in Reus Ordinance. Este trabajo analiza la colisión que se produce como consecuencia de la regulación en la Ordenanza de Civismo de Reus de la prohibición del uso del burka en determinados lugares de la ciudad por considerar esta medida favorecedora de la seguridad pública. Analizaremos por lo tanto el alcance de la potestad normativa local respecto a la limitación del ejercicio al derecho fundamental de la libertad religiosa. Partiendo de esta base, realizaremos un análisis del desarrollo legislativo y jurisprudencial en el Estado Español respecto de las competencias y la potestad normativa de los Ayuntamientos. Este primer punto, muestra que a pesar de que con el paso de los años la sociedad ha adquirido la expectativa de que sea el Ayuntamiento el ente territorial que por su proximidad resuelva sus necesidades, entre las cuales encontramos la regulación de la materia de seguridad pública, la producción legislativa ha finalizado en su última reforma con una restricción y disminución en las competencias atribuidas a los entes locales. En segundo lugar, realizamos un análisis de dos sentencias del Tribunal Supremo, en las que apreciaremos su posicionamiento favorable respecto a la protección del derecho fundamental a la libertad religiosa y al principio de reserva legal, en contraposición a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 43835/2011, de 1 de julio, relativa a la regulación de la prohibición del uso del burka en la Ley Francesa de 2011, en la queda reflejada como el Tribunal prioriza el margen de discrecionalidad otorgado a los Estados para regular este tipo de medidas dependiendo de las circunstancias puntuales de cada Estado. Por último, en base a todo lo analizado plantearemos las modificaciones o regulaciones legales necesarias para que se considerase conforme a Derecho la regulación de la prohibición del uso del burka en la Ordenanza de Reus.
  Matèria: Llibertat religiosa-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: López Algaba, Elena
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Capacitat dels Ens Locals per a regular la convivència ciutadana: Ordenança de Civisme de Reus i la prohibició del burka Capacity of local authorities to regulate peaceful coexistence: Citizenship Ordinance Reus and banning the burqa Capacidad de las entidades locales para regular la convivencia ciudadana: Ordenanza de Civismo de Reus y la prohibición del burka
  Data de la defensa del treball: 2015-02-01
  Paraules clau: Pluralisme, tolerància, seguretat Pluralism, tolerance, security Pluralismo, tolerancia, seguridad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Capacidad de las entidades locales para regular la convivencia ciudadana: Ordenanza de Civismo de Reus y la prohibición del burka
  Director del projecte: Sabaté Vidal, Josep María
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Llibertat religiosa-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar