Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Canvi climàtic i drets humans. El Cas de la Comunitat camperola de Candela contra la Federació de Clonalia en el Sistema Interamericà de Drets Humans.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:541
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG541
 • Autors:

  Lutfi Royo, Màriam
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-28
  Resum: Aquest Treball té per objecte explorar la relació entre els impactes del canvi climàtic i els drets humans a través d’un supòsit de fet fictici. Els diferents efectes adversos del progressiu fenomen climàtic amenacen la realització d’un ampli ventall de drets humans tant bàsics com, entre d’altres, el dret a la vida, a la integritat personal i a la salut. La realitat presenta una paradoxa en la qual els Estats en vies de desenvolupament que menys han contribuït al canvi climàtic, són els que més estan patint les seves conseqüències, emfatitzant-se així les vulnerabilitats socials existents. El Cas de la Comunitat camperola de Candela contra la Federació de Clonalia descriu la situació que pateixen els pobladors d’un petit Estat insular en risc de desaparèixer per la pujada del nivell del mar, causada pel canvi climàtic. El problema d’aquest fenomen presenta unes característiques que van més enllà de l’esfera estàndard de l’esquelet jurídic habitual. La desproporció dels impactes climàtics intensifica la urgència del problema i de la necessitat d’una resposta jurídica adequada per tal de protegir els drets humans d’aquestes poblacions vulnerables. Així doncs, en el present treball s’intenta dibuixar l’enfocament de les polítiques del canvi climàtic des de l’òptica dels drets humans, partint del mètode de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). El sistema de drets humans ha desenvolupat tot un marc normatiu que, per un costat, es mostra com a instrument eficaç per a la protecció individual de els víctimes davant els efectes adversos del canvi climàtic; i per altre costat, reforça el caràcter vinculant de les normes internacionals que el regulen. This work aims to explore the relationship between the impacts of climate change and human rights on the basis of a fictitious case. Climate change has adverse effects that are threatening the progressive realization of a wide range of basic human rights such as i.a. the rights to life, to personal integrity and to health. The paradoxical about this reality is that developing states that have contributed the least to climate change, are suffering most intensely its consequences, thus emphasizing existing social vulnerabilities. The Case of the Rural Community of Candela vs The Federation of Clonalia describes the situation of inhabitants of a small island state that is endangered by rising sea levels, caused by climate change. The problem of this phenomenon presents some features that go beyond the standard legal theories and concepts. The disproportionate climate impact intensifies the urgency of the problem and the need for appropriate legal response in order to protect the human rights of these vulnerable populations. Thus, the present study attempts to draw a human rights approach to the climate change policies, following the Problem-Based Learning (PBL) method. The human rights system has developed a regulatory framework that, on the one hand, shows an effective instrument for the protection of the individual victims against negative impacts of climate change; and on the other hand, strengthens the binding nature of international standards that regulate it. Este Trabajo tiene por objeto explorar la relación entre los impactos del cambio climático y los derechos humanos a través de un supuesto de hecho ficticio. Los diferentes efectos adversos del progresivo fenómeno climático amenazan la realización de un amplio abanico de derechos humanos tan básicos cómo, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud. La realidad presenta una paradoja en la cual los Estados en vías de desarrollo que menos han contribuido al cambio climático, son los que más están sufriendo sus consecuencias, enfatizándose así las vulnerabilidades sociales existentes. El Caso de la Comunidad campesina de Candela contra la Federación de Clonalia describe la situación que sufren los pobladores de un pequeño Estado insular en riesgo de desaparecer por la subida del nivel del mar, causada por el cambio climático. El problema de este fenómeno presenta unas características que van más allá de la esfera estándar del esqueleto jurídico habitual. La desproporción de los impactos climáticos intensifica la urgencia del problema y de la necesidad de una respuesta jurídica adecuada para proteger los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables. Así pues, en el presente trabajo se intenta dibujar el enfoque de las políticas del cambio climático desde la óptica de los derechos humanos, partiendo del método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El sistema de derechos humanos ha desarrollado todo un marco normativo que, por un lado, se muestra como instrumento eficaz para la protección individual de las víctimas ante los efectos adversos del cambio climático; y por otro lado, refuerza el carácter vinculante de las normas internacionales que lo regulan.
  Matèria: Canvis climàtics-Efectes
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Lutfi Royo, Màriam
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Canvi climàtic i drets humans. El Cas de la Comunitat camperola de Candela contra la Federació de Clonalia en el Sistema Interamericà de Drets Humans. Climate change and human rights. The Case of the Rural Community of Candela versus The Federation of Clonalia in the Inter-American Human Rights System. Cambio climático y derechos humanos. El Caso de la Comunidad campesina de Candela contra la Federación de Clonalia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
  Data de la defensa del treball: 2015-05-25
  Paraules clau: Canvi climàtic, drets humans, dret internacional. Climate change, human rights, international law. Cambio climático, derechos humanos, derecho internacional.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Canvi climàtic i drets humans. El Cas de la Comunitat camperola de Candela contra la Federació de Clonalia en el Sistema Interamericà de Drets Humans.
  Director del projecte: Cardesa Salzmann, Antonio
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Canvis climàtics-Efectes
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar