Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El dret a la igualtat i els drets de participació política des de la perspectiva de gènere

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:544
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG544
 • Autors:

  Marqués Obalat, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-01
  Resum: L’objectiu d’aquest treball és analitzar el dret a la igualtat i els drets de participació política des de la perspectiva de gènere tenint en compte que la perspectiva de gènere suposa l’existència d’una distribució desigual dels poders entre gèneres en totes les classes socials. A partir del reconeixement del principi d’igualtat per homes i dones i l’establiment del dret de sufragi, l’estat i el poble es començaran a plantejar el paper que ocupa la dona en la presa de decisions. En aquest treball es realitza una anàlisi jurídica de com l’ordenament ha volgut fer efectiva aquesta potestat de les dones fent una breu menció al procés històric que s’ha seguit a l’estat espanyol i a la Unió Europea . Al llarg del treball s’analitzen les diferents formes de participació ciutadana d’àmbit polític, l’accés als càrrecs públics i la figura dels partits com a expressió del pluralisme polític de la societat i s’estudia el principi d’igualtat dintre de la Constitució espanyola de 1978. Finalment, l’estudi es centra en examinar com es materialitza el reconeixement del dret a la igualtat de les dones en relació amb els drets de participació política. Amb la realització del present Treball de fi de grau es pretén fer una reflexió de com l’estat ha intentat incidir per tal que la igualtat sigui real i efectiva sent conscients de que encara queda molt camí per recórrer si es vol aconseguir que algun dia el sexe sigui únicament una diferenciació biològica i no una diferència d’oportunitats. The aim of this paper is to analyze the right to equality and the rights of political participation from a gender perspective, taking into account the gender perspective implies the existence of an unequal distribution of power between genders in all classes. Upon recognition of the principle of equality between men and women and the establishment of the right of suffrage, the state and the people will begin to raise the role of women in decision-making. This paper presents a legal analysis of how the system has tried to enforce this power of women and at the same time is done, a brief mention in relation to the historical process that has been followed in Spain is performed and the European Union. Throughout the work the different forms of citizen participation in political, access to public office and the figure of the parties as an expression of political pluralism in society are analyzed and the principle of equality is studied within the Spanish Constitution 1978. Finally, the study focuses on examining how the recognition of the right to equality of women in relation to the rights of political participation materializes. With the completion of this final degree work is to make a reflection of how the state has tried to advocate for equality is real and effective. At this point we must be aware that there is still a long way to go if you want to get someday sex involving only a biological differentiation and not a difference of opportunities. El objetivo de este trabajo es analizar el derecho a la igualdad y los derechos de participación política desde la perspectiva de género teniendo en cuenta que la perspectiva de género supone la existencia de una distribución desigual de poderes entre géneros en todas las clases sociales. A partir del reconocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres y el establecimiento del derecho de sufragio, el estado y el pueblo se empezarán a plantear el papel que desempeña la mujer en la toma de decisiones. En este trabajo se realiza un análisis jurídico de cómo el ordenamiento ha intentado hacer efectiva esta potestad de las mujeres y al mismo tiempo, se realiza una breve mención en relación con el proceso histórico que se ha seguido en España y en la Unión Europea. A lo largo del trabajo se analizan las diferentes formas de participación ciudadana de ámbito político, el acceso a los cargos públicos y la figura de los partidos como expresión del pluralismo político de la sociedad y se estudia el principio de igualdad dentro de la Constitución española de 1978. Finalmente, el estudio se centra en examinar cómo se materializa el reconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en relación con los derechos de participación política. Con la realización del presente trabajo de fin de grado se pretende hacer una reflexión de cómo el estado ha intentado incidir para que la igualdad sea real y efectiva. En este punto debemos ser conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer si se quiere conseguir que algún día el sexo implique únicamente una diferenciación biológica y no una diferencia de oportunidades.
  Matèria: Paritat política
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Marqués Obalat, Anna
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: El dret a la igualtat i els drets de participació política des de la perspectiva de gènere The right to equality and the right to participation in the democratic process as a gener issue El derecho a la igualdad y los derechos de participación política des de la perspectiva de género
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Paraules clau: Igualtat, gènere i participació política Equality, gender and political participation Igualdad, género i participación política
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El dret a la igualtat i els drets de participació política des de la perspectiva de gènere
  Director del projecte: Neus Oliveras Jané
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Paritat política
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar