Treballs Fi de Grau> Dret Públic

LA PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE BIOPIRATERÍA

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:546
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG546
 • Autors:

  OLMOS MARÍN, NOELIA
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-01
  Resum: Les necessitats de l'ésser humà respecte de la biodiversitat s'han anat modificant, variant així la relació de l'ésser humà i la naturalesa, condicionades al desenvolupament dels instruments, la ciència, la tecnologia, al sistema socioeconòmic i als valors culturals propis de cada societat. En els últims anys, a través de l'avanç de la biotecnologia, juntament amb els factors com la globalització, el sistema capitalista, la facilitat de registres de marques i patents en l'àmbit internacional, així com dels acords internacionals sobre propietat intel·lectual, han possibilitat l'existència de la biopirateria. La biopirateria, més freqüent en les àrees megadiversas del planeta, on es concentra una alta diversitat cultural i biològica, es refereix a l'explotació, manipulació, exportació i/o comercialització internacional de recursos biològics que vulneren les normes de la Convenció sobre Diversitat Biològica de 1992. És un tipus de pirateria moderna. No és només el contraban de diverses formes de vida de la flora i fauna, sinó, també, l'apropiació i monopolització dels coneixements de les poblacions tradicionals, pel que fa a l'ús dels recursos naturals. Aquesta extracció de la natura, sense consentiment de les autoritats o de les comunitats, genera grans guanys per a la indústria de les quals no es fa partícips al país ni a la comunitat d'on provenen. És a dir, la biopirateria és aprofitada, principalment, per les grans empreses dedicades als bionegocis i incideixen, de forma directa i perjudicial, a aquelles comunitats i pobles que la naturalesa els proporciona, a través de les seves pràctiques tradicionals, tot allò que necessiten per cobrir les seves primeres necessitats. Necessities from the humans concerning biodiversity have been progressively modified, changing the relationship between the humans and nature, conditioned under the development of tools, science, technology, the socioeconomics and the cultural values from every different society. In recent years, through the biotechnology advance, and other factors like globalization, the capitalist system, the facilities to get trademark registrations and patents in the international ambit, as well as international agreements about intellectual properties, have facilitated the bio-piracy. Bio-piracy is substantially more frequent in megadiverse areas of the planet, where a high cultural and biological diversity is focused; it is refereed to exploitation, handling, exportation and international commerce of biological resources which violate the rules from the Biological Diversity Convention from 1992. It’s a modern kind of piracy. It is not only wildlife smuggling, but too appropriation and monopolization of traditional knowledge from the villages, without the agreement from the authorities or the communities, it generates great earnings for the industries but without giving any gainto the country or the community where they come from. Ergo, the bio piracy is used basically by the great companies which main business are bio-business and affect directly and seriously to all the communities and villages which natures provide, through their traditional practices, all the necessary to get covered their first necessities. Las necesidades del ser humano respecto a la biodiversidad se han ido modificando, variando así la relación del ser humano y la naturaleza, condicionadas al desarrollo de los instrumentos, la ciencia, la tecnología, al sistema socio-económico y a los valores culturales propios de cada sociedad. En los últimos años, a través del avance de la biotecnología, junto con los factores como la globalización, el sistema capitalista, la facilidad de registros de marcas y patentes en el ámbito internacional, así como de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, han posibilitado la existencia de la biopiratería. La biopiratería, más frecuente en las áreas megadiversas del planeta, en donde se concentra una alta diversidad cultural y biológica, se refiere a la explotación, manipulación, exportación y/o comercialización internacional de recursos biológicos que vulneran las normas de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992. Es un tipo de piratería moderna. No es sólo el contrabando de diversas formas de vida de la flora y fauna, sino, también, la apropiación y monopolización de los conocimientos de las poblaciones tradicionales, en lo que se refiere al uso de los recursos naturales. Esta extracción de la naturaleza, sin consentimiento de las autoridades o de las comunidades, genera grandes ganancias para la industria de las cuales no se hace partícipes al país ni a la comunidad de donde provienen. Es decir, la biopiratería es aprovechada, principalmente, por las grandes empresas dedicadas a los bionegocios e inciden, de forma directa y perjudicial, a aquellas comunidades y pueblos que la naturaleza les proporciona, a través de sus prácticas tradicionales, todo aquello que necesitan para cubrir sus primeras necesidades.
  Matèria: Biodiversitat-Aspectes legals
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: OLMOS MARÍN, NOELIA
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: LA PROTECCIÓ JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA FRONT LES ACTIVITATS DE BIOPIRATERIA BIOLOGICAL DIVERSITY INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION AGAINST BIOPIRACY ACTIVITIES LA PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE BIOPIRATERÍA
  Data de la defensa del treball: 2015-05-25
  Paraules clau: BIODIVERSITAT, BIOPIRATERIA, DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL BIODIVERSTIY, BIOPIRACY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS BIODIVERSIDAD, BIOPIRATERIA, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: LA PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE BIOPIRATERÍA
  Director del projecte: BORRÀS PENTINAT, SUSANA
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Biodiversitat-Aspectes legals
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar