Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Los desarrollos autonómicos de la ley 27/2013 de 27 de diciembre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:547
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG547
 • Autors:

  Pardo Faro, Julio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-01
  Resum: Aquest treball consisteix en una anàlisi de la recent reforma de l'Administració Local causada per la Llei 27/2013 de Racionalització de l'Administració Pública Local (LRSAL). L'enfocament que se li pretén donar, consisteix en una anàlisi teòrica i pràctica de les qüestions més transcendents de l'Administració Local que han estat modificades, les seves conseqüències i la seva adequació a la legalitat vigent, des del punt de vista territorial a Catalunya. En un primer lloc, es pretén dur a terme un anàlisi de cadascuna de les modificacions que produeix la LRSAL, exposant el que el legislador establia abans i després de la reforma, les seves conseqüències i la seva aplicació real en la pràctica municipal. El desenvolupament de l’apartat del treball sobre la aplicació en la pràctica municipal és dut a terme partint d'informes de la Intervenció municipal de l'Ajuntament de Reus que reflecteixen com s'apliquen en la realitat municipal, alguns àmbits que la LRSAL ha reformat. Aquí entren en joc les disposicions addicionals i transitòries que inclou la llei, que ajuden a integrar els nous conceptes, però que pel seu contingut impliquen per a la seva aplicació real, recórrer en alguns casos a interpretacions d'organismes consultius, que també seran analitzats. El principal problema que aquesta reforma produeix, és un conflicte autonòmic-estatal en matèria competencial. Ja que les Comunitats autònomes, en la seva gran majoria disposen d'Estatuts d'Autonomia, mitjançant els quals reconeixen competències locals que han estat assumides i desenvolupades per lleis sectorials, que en moltes ocasions aquesta nova reforma local destrueix. Aquest conflicte és analitzat en el treball des d'un punt de vista objectiu, sense donar cabuda a cap solució, ja que és objecte del Tribunal Constitucional a dies d'avui resoldre sobre aquest tema, ja que va admetre a tràmit aquest conflicte a l'abril de 2014 i encara està pendent de resolució. This work consists of an analysis of the recent reform of the Local Government Law 27/2013 caused by Rationalization of Local Public Administration (LRSAL). The approach is intended to give him is a theoretical and practical analysis of the most significant issues of the Local Administration that have been modified, its consequences and its relevance to the law and from the territorial point of view of Catalonia. Initially, it is intended to carry out an analysis of each of the modifications produced by LRSAL, exposing what the legislator established before and after the reform, its consequences and its actual application in municipal practice. Developing your application in municipal practice is carried out based on reports of Municipal Intervention department of Reus City, that reflect how they are applied in the municipal reality, some issues that LRSAL reformed. Here it comes into play additional and transitional provisions, including the law, that helps to integrate new concepts, but its content imply for their implementation, in some cases actual recourse to interpretations of advisory bodies, which will also be analyzed. The main problem of this reform is a Regional-State conflict in competence matters. Since the autonomous communities, the vast majority have autonomy statutes by which recognize local powers have been assumed and developed by sectorial laws, which often destroys this new local reform. This conflict is discussed in the work from an objective point of view, do not give way to any solution because it is the work of the Constitutional Court to nowadays resolve the matter, because they agreed to process the conflict in April 2014 and is still pending. Éste trabajo consiste en un análisis de la reciente reforma de la Administración Local causada por la Ley 27/2013 de Racionalización de la Administración Pública Local (LRSAL). El enfoque que se le pretende dar consiste en un análisis teórico y práctico de las cuestiones más trascendentes de la Administración Local que han sido modificadas, sus consecuencias y su adecuación a la legalidad vigente y desde el punto de vista territorial de Cataluña. En un principio, se pretende llevar a cabo un análisis de cada una de las modificaciones que produce la LRSAL, exponiendo lo que el legislador establecía antes y después de la reforma, sus consecuencias y su aplicación real en la práctica municipal. El desarrollo de su aplicación en la práctica municipal es llevado a cabo partiendo de informes de la Intervención municipal del Ayuntamiento de Reus que reflejan cómo se aplican en la realidad municipal, algunas cuestiones que la LRSAL ha reformado. Aquí entran en juego las disposiciones adicionales y transitorias que incluye la ley, que ayudan a integrar los nuevos conceptos, pero que por su contenido implican para su aplicación, real recurrir en algunos casos a interpretaciones de organismos consultivos, que también serán analizados. El principal problema que ésta reforma produce, es un conflicto autonómico-estatal en materia competencial. Ya que las Comunidades autónomas, en su gran mayoría disponen de estatutos de autonomía, mediante los cuales reconocen competencias locales que han sido asumidas y desarrolladas por leyes sectoriales, que en muchas ocasiones esta nueva reforma local destruye. Éste conflicto es analizado en el trabajo desde un punto de vista objetivo, sin dar cabida a solución alguna ya que es labor del Tribunal Constitucional a días de hoy resolver al respecto, debido a que admitió a trámite dicho conflicto en abril de 2014 y todavía está pendiente de resolución.
  Matèria: Organismes de l'administració pública-Reorganització-Catalunya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Pardo Faro, Julio
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Els desenvolupaments autonòmics de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. En particular, la reforma de l'administració local a Catalunya Developments of Regional Law 27/2013 of 27 December, rationalization and sustainability of the local administration. In particular , the reform of local government in Catalonia Los desarrollos autonómicos de la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. La reforma de la Administración Local en Cataluña.
  Data de la defensa del treball: 2015-05-27
  Paraules clau: Reforma, Local, Catalunya Local, Reform, Catalonia Reforma, Local, Cataluña
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Los desarrollos autonómicos de la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. La reforma de la Administración Local en Cataluña.
  Director del projecte: Gil Casión, Mª Inés
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Organismes de l'administració pública-Reorganització-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar