Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Régimen jurídico de las operaciones intracomunitarias y de comercio exterior en el Impuesto sobre el Valor Añadido

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:550
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG550
 • Autors:

  Ramil Guillaumes, Ariadna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-01
  Resum: El presente trabajo, que tiene por título “RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS Y DE COMERCIO EXTERIOR EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO”, objeto del cual es el análisis del marco jurídico que envuelve, respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), las operaciones realizadas entre sujetos que no se encuentren situados en el territorio nacional, al menos uno de ellos. Es decir, serán objeto de estudio las operaciones intracomunitarias y de comercio exterior, contemplando las primeras aquellas operaciones que constituyen hecho imponible del IVA en las que uno de los sujetos se encuentra situados en un Estado miembro de la Unión Europea, y en el caso de las operaciones de comercio exterior, uno de los sujetos se encuentra en un Estado tercero. Sin embargo, se establece una peculiaridad dentro de estos dos regímenes, y es el de que, al tributar el impuesto o gravar en el Estado de destino, las operaciones que constituyan una entrega (entregas intracomunitarias de bienes y exportaciones) se encuentran exentas, gozando tales exenciones de una naturaleza total o plena, y es éste, de forma más concreta, el estudio de este trabajo: el análisis de los supuestos que giran en torno a este tipo de exenciones y el carácter especial de que las singulariza. This work is titled “LEGAL SYSTEM OF INTRA-COMMUNITY TRANSACTIONS AND EXTERNAL TRADE IN VALUE ADDED TAX”. The objective is to analyze the legal framework with respect to value added tax (VAT) transactions between subjects that aren’t located in the same country. his object is the analysis of the legal framework involves respect of value added tax (VAT), transactions between subjects that aren’t located in the same country, and one of these being Spain. The study will be conducted across intra-community and external operations. The first operation that constitutes a taxable event for VAT is where one subject is located in a member state of European Union, and in the case of external operations, the other subject is located in a third world country. However, a peculiarity within these two regimes is established, and is that to pay the tax or charge in the State of destination, the operations which are delivered (intra- Community supplies of goods and exports) are exempt, enjoying such exemptions that a nature total or full, and it is this, more specifically, the study of this work, the analysis of the assumptions that revolve around such exemptions and the special character that distinguishes this. El present treball, que duu per títol “RÈGIM JURÍDIC DE LES OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES I DE COMERÇ EXTERIOR EN L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT”, té per objecte l’anàlisi del marc jurídic que envolta, respecte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les operacions realitzades entre subjectes que no es troben situats al territori nacional, almenys un d’ells. És a dir, seran objecte d’estudi les operacions intracomunitàries i de comerç exterior, comprenent les primeres aquelles operacions que constitueixen el fet imposable de l’IVA en les que un dels subjectes es troba situat en un Estat membre de la Unió Europea, i en el cas de las operacions de comerç exterior, un dels subjectes es troba en un Estat tercer. No obstant, s’estableix una particularitat dintre dels dos règims esmentats, i es que, al tributar o gravar l’impost en l’Estat de destí, les operacions que constitueixen una entrega (entregues intracomunitàries i exportacions) es troben exemptes, gaudint tals exempcions d’una naturalesa total o plena, i és aquest, de manera més específica, l’estudi d’aquest treball: l’anàlisi dels supòsits que giren en torn a aquest tipus d’exempcions i el caràcter especial que les singularitza.
  Matèria: Impostos sobre el valor afegit
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Ramil Guillaumes, Ariadna
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Régimen jurídico de las operaciones intracomunitarias y de comercio exterior en el Impuesto sobre el Valor Añadido Legal system of intra-community transactions and external trade in value added tax Règim jurídic de les operaciones intracomunitàries i de comerç exterior a l’Impost sobre el Valor Afegit
  Data de la defensa del treball: 2015-05-29
  Paraules clau: IVA, operaciones supranacionales, exenciones VAT, supranational operations, exemptions IVA, operacions supranacionals, exempcions
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Régimen jurídico de las operaciones intracomunitarias y de comercio exterior en el Impuesto sobre el Valor Añadido
  Director del projecte: Milenka Villca Pozo
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Impostos sobre el valor afegit
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar