Treballs Fi de Grau> Dret Públic

RÈGIM JURÍDIC DE LES POLICIES LOCALS A CATALUNYA

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:551
 • Autors:

  Regué López, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-02
  Resum: El present treball ha tingut per objecte analitzar el règim jurídic dels diferents Cossos Policials que operen a l’Estat, podent classificar-los en tres nivells: un nivell estatal, un nivell autonòmic i un nivell local. D’altra banda ens hem centrat dins d’aquest anàlisis en el règim jurídic de les policies locals a Catalunya les quals han servit d’instrument als municipis per a completar l’autonomia local que es garantida constitucionalment a l’article 140 de la CE. Per tal de realitzar aquest estudi ens hem basat en la distribució competencial existent en matèria de seguretat pública, tenint en compte en que ens trobem en un Estat on el poder legislatiu i executiu està descentralitzat de manera que hi ha una transferència de competències des d’una Administració central a altres ens amb personalitat jurídica, i que precisament aquest fenomen es plasma en matèria de seguretat pública tal com s’indica en l’article 149.1.29 de la CE pel qual atribueix competència exclusiva a l’Estat en matèria de seguretat pública sense perjudici d’aquelles Comunitats Autònomes que puguin desenvolupar Policia territorial pròpia en el marc del que disposi els seus respectius Estatuts d’Autonomia i sempre i quan s’adeqüin a la legislació orgànica. Pel que fa a l’estructura de l’estudi, el primer capítol es tracta el règim jurídic de la policia local a nivell estatal, fent al·lusió a la normativa existent abans de l’aprovació de la CE, després de la CE, l’aprovació de la LOFCS i la normativa de règim local estatal. D’altra banda en el segon capítol s’analitza el règim jurídic de la policia local a nivell a nivell autonòmic, tractant l’EAC, les legislacions pròpies de Catalunya en matèria de seguretat i de policia local així com l’anàlisi de la Carta Municipal de Barcelona. Per últim, el capítol tercer es duen a terme diferents conclusions i reflexions finals. The main purpose of the present work has been to analyze the legal regime of the different police forces operating in the state, they can be classified into three levels: a state level, a regional level and a local level. Moreover we have focused in this analysis to the legal regime of the local police in Catalonia that have been instrumental to municipalities to complete the local autonomy that constitutionally guaranteed in Article 140 of the CE. For this study we have relied on the existing distribution of powers in matters of public security, considering that we are in a state where the legislative and executive power is decentralized having a transfer of powers from a central government to other entities with legal personality and that precisely this phenomenon is reflected in public security as stated in Article 149.1.29 of the CE by which confers exclusive jurisdiction on the State's public safety without prejudice to the Autonomous Communities they can develop their own territorial police in the framework of that has their respective statutes of autonomy and provided appropriate to the organic legislation. Regarding the structure of the study, the first chapter talk about the legal regime of the local police at the state level, making reference to the existing legislation before the adoption of the CE, after the CE, the approval of the LOFCS state and local government regulations. Moreover, in the second chapter the legal regime of the local police level is analyzed at regional level, addressing the EAC, the own laws about security of Catalonia and local police as well as analysis of the municipal Charter of Barcelona. Finally, the third chapter perform different reflections and conclusions. El presente trabajo ha tenido por objeto analizar el régimen jurídico de los diferentes Cuerpos Policiales que operan en el Estado, pudiendo clasificarlos en tres niveles: un nivel estatal, un nivel autonómico y un nivel local. Por otra parte nos hemos centrado en este análisis en el régimen jurídico de las policías locales en Cataluña las que han servido de instrumento a los municipios para completar la autonomía local que se garantizada constitucionalmente en el artículo 140 de la CE . Para realizar este estudio nos hemos basado en la distribución competencial existente en materia de seguridad pública, teniendo en cuenta en que nos encontramos en un Estado donde el poder legislativo y ejecutivo está descentralizado de manera que hay una transferencia de competencias desde una Administración central a otros entes con personalidad jurídica, y que precisamente este fenómeno se plasma en materia de seguridad pública tal como se indica en el artículo 149.1.29 de la CE por el que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de seguridad pública sin perjuicio de aquellas Comunidades Autónomas que puedan desarrollar Policía territorial propia en el marco de lo que disponga sus respectivos Estatutos de Autonomía y siempre y cuando se adecuen a la legislación orgánica. En cuanto a la estructura del estudio, el primer capítulo se trata el régimen jurídico de la policía local a nivel estatal, haciendo alusión a la normativa existente antes de la aprobación de la CE, después de la CE, la aprobación de la LOFCS y la normativa de régimen local estatal. Por otra parte en el segundo capítulo se analiza el régimen jurídico de la policía local a nivel a nivel autonómico, tratando el EAC, las legislaciones propias de Cataluña en materia de seguridad y de policía local así como el análisis de la Carta municipal de Barcelona. Por último, el capítulo tercero se llevan a cabo diferentes conclusiones y reflexiones finales.
  Matèria: Policia local-Catalunya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Regué López, Laura
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: RÈGIM JURÍDIC DE LES POLICIES LOCALS A CATALUNYA LEGAL STATUS OF LOCAL POLICE IN CATALONIA RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS POLICIAS LOCALES EN CATALUÑA
  Data de la defensa del treball: 2015-05-26
  Paraules clau: Policia Local, seguretat pública, règim jurídic Local Police, public safety, legal status Policia Local, seguridad pública, régimen jurídico
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: RÈGIM JURÍDIC DE LES POLICIES LOCALS A CATALUNYA
  Director del projecte: José Miguel Abdelkader García
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Policia local-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar