Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La Lex Rhodia de iactu i el Dret Marítim Romà

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:553
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG553
 • Autors:

  Roé Cid, Rut
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-02
  Resum: Aquest treball versa sobre el contingut de la Lex Rhodia de iactu, un recull d’usos i costums d’època hel·lena provinent de l’Illa de Rodes, famosa per la seva importància amb tot el referent al comerç i transport marítim. En concret, aquest estudi es basa amb l’anàlisi del contingut d’aquesta regulació introduït en l’obra d’època romana: el Digest de Justinià. Així doncs, es pot observar com els romans van importar al seu ordenament jurídic aquesta normativa, reguladora de la responsabilitat en cas d’avaria marítima i del seu règim de contribució, entre d’altres. Primerament es realitza una introducció al context històric, on es pot observar l’especial situació econòmica, social i geogràfica de l’Illa, fet que propicià el sorgiment d’aquestes costums. Després es realitza una referència al contracte d’arrendament romà o locatio conductio, per ser aquest el règim contractual que s’adoptava en el transport de mercaderies. La part essencial i més important del treball és la formada per l’anàlisi dels textos del Digest 14, 2, on fragment a fragment s’interpreta el seu contingut. Per últim, i degut a la importància que va tenir aquesta regulació, es posa en relació tot l’estudiat de la normativa romana amb la legislació actual, obrant en el nostre ordenament jurídic, de l’avaria grossa: la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima. This research work deals with the content of the Lex Rhodia of iactu, a compilation of customary law of the Hellenistic period from the island of Rhodes, famous for its importance concerning maritime trade and transport. Specifically, this study is based on the analysis of the content of this regulation, introduced in the Roman times piece of work: the Digest of Justinian. In this way, it can be seen how Roman people imported this regulation into their legal system. Amongst other things, it states the liability in case of general average and its contribution system. First of all, there is an introduction to the historical context, which shows the special economic and social situation and geographical location that led to the emergence of these customs. After that, there is a brief reference to the Roman lease contract or location conduction, as it used to be the contractual regime applied to the transport of goods. The core and most important part of this study consists of an analysis of the texts of the Digest, 14, 2; its content is interpreted extract by extract. Finally, and due to the importance that this regulation had, all what has been studied of the Roman regulation is put into relation with the current legislation, operative in our legal system, on general average: Act 14/2014, of July 24, on Navigation. Este trabajo versa sobre el contenido de la Lex Rhodia de iactu, una compilación de usos y costumbres de época helenística proveniente de la Isla de Rodas, famosa por su importancia en todo lo referente al comercio y transporte marítimo. Más concretamente, este estudio se basa en el análisis del contenido de esta regulación, introducido en la obra de época romana: el Digesto de Justiniano. De este modo, se puede observar como los romanos importaron en su ordenamiento jurídico dicha normativa, reguladora de la responsabilidad en caso de avería gruesa y de su régimen de contribución, entre otros. Primeramente se realiza una introducción al contexto histórico, donde se puede observar la especial situación económica, social y geográfica de la Isla, hecho que propició el surgimiento de estas costumbres. Después se puede observar una breve referencia al contrato de arrendamiento romano o locatio conductio, al tratarse del régimen contractual que se adoptaba para el transporte de mercancías. La parte esencial y más importante del trabajo es la formada por el análisis de los textos del Digesto 14, 2, donde fragmento a fragmento se realiza una interpretación de su contenido. Por último, y debido a la importancia que tuvo esta regulación, se pone en relación todo lo estudiado de la normativa romana con la legislación actual, obrante en nuestro ordenamiento jurídico, reguladora de la avería gruesa: la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
  Matèria: Dret marítim (Dret romà)
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Roé Cid, Rut
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: La Lex Rhodia de iactu i el Dret Marítim Romà, amb consideracions a la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima The Lex Rhodia of iactu and the Roman Maritime Law, with considerations at the Act 14/2014, of July 24, on Navigation La Lex Rhodia de iactu y el Derecho Marítimo Romano, con consideraciones a la Ley 14/2014, de 24 de Julio, de Navegación Marítima
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Paraules clau: transport marítim, avaria grossa, règim de contribució maritime transport, general average, contribution system transporte marítimo, avería gruesa, régimen de contribución
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La Lex Rhodia de iactu i el Dret Marítim Romà, amb consideracions a la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima
  Director del projecte: Ricart Martí, Encarnació
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dret marítim (Dret romà)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar