Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Divortium versus talaq:antecedentes históricos de la disolución matrimonial

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5549
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5549
 • Autors:

  Vielba Cantero, Belén
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-01-26
  Resum: El presente trabajo trata sobre los antecedentes históricos de la disolución matrimonial. En concreto, se analizan dos instituciones arcaicas distintas, como son el divoritum en Derecho romano y el talaq de la ley islámica, así como la dote en ambos sistemas jurídicos. Asimismo, en el presente estudio también se examina cuál ha sido la evolución normativa del divorcio islámico en las codificaciones y el reconocimiento de dichos divorcios en el ordenamienot jurídico español. El present treball tracta sobre els antecedents històrics de la dissolució matrimonial. En concret, s'analitzen dues institucions arcàiques diferents, com són el divoritum en Dret romà i el talaq de la llei islàmica, així com el dot en tots dos sistemes jurídics. Així mateix, en el present estudi també s'examina quina ha estat l'evolució normativa del divorci islàmic en les codificacions i el reconeixement d'aquests divorcis en l'ordenament jurídic espanyol.
  Matèria: Ciències jurídiques
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Vielba Cantero, Belén
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Divortium versus talaq:antecedents histórics de la disolució matrimonial Divortium versus talaq:historical background to marital dissolution Divortium versus talaq:antecedentes históricos de la disolución matrimonial
  Data de la defensa del treball: 2022-09-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Matrimoni - Divorci - Divortium - Talaq - Repudi - Dot - Dret islàmic - Dret romà Marriage - Divorce - Divortium - Talaq - Repudiation - Dowry - Islamic law - Roman law Matrimonio - Divorcio - Divortium - Talaq - Repudio - Dote - Derecho islámico - Derecho romano
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Divortium versus talaq:antecedentes históricos de la disolución matrimonial
  Director del projecte: Gómez Jordan, Albert
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar