Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La fiscalitat del dret a la pròpia imatge dels esportistes professionals

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:561
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG561
 • Autors:

  Villarín Martínez, Enric
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-02
  Resum: Quan es parla de cessió de drets d’imatge a un tercer es cedeix el dret d’explotació sobre aquestos i no el dret en sentit estricte, ja que és personalíssim i inalienable. Un esportista resident a Espanya podrà obtenir beneficis derivats de la seva imatge a nivell nacional o internacional. Haurà de tributar-los tots en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ja que aquest grava la seva renda mundial, és a dir, tots els beneficis que obtingui a qualsevol territori. Els rendiments obtinguts es qualifiquen de diferents formes per l’IRPF segons la seva naturalesa: - Si s’inclouen al salari que el club esportiu paga a l’esportista seran rendiments del treball. - Si provenen de la cessió a un tercer de l’explotació de la imatge seran rendiments del capital mobiliari. - Si és l’esportista qui explota la seva imatge com a autònom seran rendiments d’activitats econòmiques. Quan obté els beneficis a un altre Estat existeix una situació de doble tributació entre aquest i Espanya. Per això el Model OCDE de conveni de doble imposició al qual es poden acollir qualifica les rendes derivades dels drets d’imatge i les reparteix entre els Estats. - Si provenen directa o indirectament de l’activitat esportiva podran tributar allí on s’exerceixi l’activitat professional, Espanya en aquest cas, tributant a l’IRPF com a rendiments del treball. - Si provenen d’altres fonts i s’assimilen a una marca es qualifiquen com a cànons i tributarien al lloc de residència de l’esportista, Espanya en aquest cas, tributant a l’IRPF com a rendiments del capital mobiliari o d’activitats econòmiques. - Si provenen de Merchandising, sponsoring i publicitat tributaran a l’Estat on s’obtinguessin però ho farien a Espanya si fos aquí on hi hagués un establiment permanent que obtingués els beneficis. Tan l’IRPF com el Model OCDE exposen que quan es creï una empresa interposada entre l’esportista i el club per eludir impostos i tributar per l’Impost de Societats, que és més baix, els beneficis tributaran com a rendiments del treball a l’IRPF. When we talk about trading sportsmen image rights with other person we have to understand we are trading the right of exploit economically the image of the right holder and not the image in strict sense. Resident sportsmen in Spain could obtain image rights benefits both nationally and internationally. Athletes should all their benefits tax in IRPF because this tax includes their worldwide income, that is to say, all the benefits made in every country. According to their nature, image rights benefits are classified by IRPF in many ways: ˗ If they are included in the wage paid by a sports club to sportsmen they will tax as earned income. ˗ If they proceed from the economically exploit of the image made for someone different than the sportsmen benefits will tax as investment income. ˗ If they proceed from the economically exploit of the image made by the sportsmen himself benefits will tax as economic activities income. When athletes earn benefits in other countries it exist a double taxation situation both in that country and Spain. The OECD Model Tax Convention sorts out that situation distributing the taxation of image rights benefits between countries according to some requirements. -If they provide directly or indirectly from sport they could tax in the country where sportsmen work, Spain in our case, taxing in IRPF as earned income. -If benefits provide from image traded as a brand they could tax in the country where sportsmen resides, Spain in our case, taxing in IRPF as investment income. - If benefits provide from image traded as a merchandising, sponsoring or commercial they could tax in the country where sportsmen resides if there are obtained by sportsmen, Spain in our case, taxing in IRPF as economic activities income. If they were obtained by a corporation they will tax where they were obtained. Cuando se habla de cesión de derechos de imagen a un tercero se cede el derecho de explotación sobre estos y no el derecho en sentido estricto, ya que es personalísimo e inalienable. Un deportista residente en España podrá obtener beneficios derivados de su imagen a nivel nacional o internacional. Deberá tributar todos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya que este grava su renta mundial, es decir, todos los beneficios que obtenga en cualquier territorio. Los rendimientos obtenidos se califican de diferentes formas por el IRPF según su naturaleza: ˗ Si se incluyen en el salario que el club deportivo paga al deportista serán rendimientos del trabajo. ˗ Si provienen de la cesión a un tercero de la explotación de la imagen serán rendimientos del capital mobiliario. ˗ Si es el deportista que explota su imagen como autónomo serán rendimientos de actividades económicas. Cuando obtiene los beneficios a otro Estado existe una situación de doble tributación entre éste y España. Por ello el Modelo OCDE de convenio de doble imposición al que se pueden acoger califica las rentas derivadas de los derechos de imagen y las reparte entre los Estados. - Si provienen directa o indirectamente de la actividad deportiva podrán tributar allí donde se ejerza la actividad profesional, España en este caso, tributando en el IRPF como rendimientos del trabajo. - Si provienen de otras fuentes y se asimilan a una marca se califican como cánones y tributarían al lugar de residencia del deportista, España en este caso, tributando en el IRPF como rendimientos del capital mobiliario o actividades económicas. - Si provienen de merchandising, sponsoring y publicidad tributarán en el Estado donde se obtuvieran pero lo harían en España si fuera aquí donde hubiera un establecimiento permanente que obtuviera los beneficios. Tan el IRPF como el Modelo OCDE exponen que cuando se cree una empresa interpuesta entre el deportista y el club para eludir impuestos y tributar por el Impuesto de Sociedades, que es más bajo, los beneficios tributarán como rendimientos del trabajo en el IRPF.
  Matèria: Dret a la pròpia imatge Espanya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Villarín Martínez, Enric
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: La fiscalitat del dret a la pròpia imatge dels esportistes professionals Taxation of right to self-image of sportsmen La fiscalidad del derecho a la propia imagen de los deportistas profesionales
  Data de la defensa del treball: 2015-05-29
  Paraules clau: imatge, esportistes, tributació image, sportsmen, taxation imagen, deportistas, tributación
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La fiscalitat del dret a la pròpia imatge dels esportistes professionals
  Director del projecte: Urquizu Cavallé, Ángel
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Dret a la pròpia imatge Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar