Treballs Fi de Grau> Dret Públic

L'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en l'Administració de Justícia a Catalunya.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:565
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG565
 • Autors:

  Abelló Figueras, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-03
  Resum: La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRM) és un Tractat Internacional aprovat l’any 1992 pel Consell d’Europa i signada per l’Estat espanyol el mateix any, però no ratificada fins el 2001. Un cop ratificada, la Carta europea és directament aplicable a Espanya i com a tal, integrada dins de l’ordenament jurídic intern espanyol i vinculant a tots els efectes a tots els poders públics estatals i a tots els ciutadans. L’objectiu principal de la CERLM és aconseguir el reconeixement de les llengües oficials minoritàries respecte de les llengües oficials majoritàries en cada Estat. Concretament, per a Espanya, el català és considerada una llengua regional o minoritària i per tant, se li apliquen les disposicions de la Carta que Espanya va escollir. L’art. 9 CELRM, que tracta sobre l’Administració de Justícia, ha comportat problemes d’aplicació a la pràctica a Catalunya, doncs en base als informes periòdics elaborats per Espanya i pel Comitè d’Experts sobre l’aplicació de la Carta, el Poder Judicial i el personal al seu servei no s’ha volgut adaptar en absolut a la doble oficialitat lingüística que es desprèn de la Constitució espanyola, que estableix com a llengües oficials a Catalunya el català i el castellà, sense emparar els drets lingüístics de la minoria que protegeix la Carta i en conseqüència, causant la desigualtat entre la mateixa i la legislació espanyola al respecte. La temàtica d’aquest treball ha comportat al llarg dels anys dues postures enfrontades: els defensors de la igualtat de garanties de les dues llengües oficials a Catalunya enfront la justícia, que creuen l’art. 9 CELRM no s’està complint; i els qui, infravalorant els objectius de la Carta, defensen que la llengua oficial majoritària (la castellana) sempre prevaldrà enfront del català, rebutjant qualsevol tipus d’igualtat lingüística entre ambdues, tant en la legislació com en la pràctica. The European Charter for Regional or Minority Languages (CELRM) is an international treaty adopted in 1992 by the Council of Europe and signed by Spain in the same year but not ratified until 2001. Once ratified, the Charter Europe is directly applicable in Spain and forms part of Spanish domestic law and binding for all purposes in all state authorities and for all citizens. The main objective of CERLM is to gain recognition of the official minority minority regarding the majority official languages. Specifically, in Spain, Catalan is considered a regional or minority language and therefore, the provisions of the Charter that chose Spain are applied to Catalan. The article 9 of European Charter, which deals with the administration of justice, has a lot of problems in practice, because, based on periodic reports drawn up by Spain and by the Committee of Experts about the application of the CELRM in Spain, the Judiciary and his staff service did not want at all to adapt the two official languages in Catalonia which comes from the Spanish Constitution, that established that the two official languages in Catalonia are Catalan and Castilian, and also they not protect the language rights of the minority that protects the Charter and therefore causing the inequality between it and the Spanish legislation on the matter. The theme of this final project over the years has brought two different positions: the defenders of equality guarantees of the two official languages in Catalonia against justice, who believe that art. 9 ECRML is not being fulfilled; and who, undermining the objectives of the Charter, argue that the majority official language, Castilian, will prevail against Catalan, rejecting any linguistic equality between them, both in law and in practice. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM) es un Tratado Internacional adoptado en 1992 por el Consejo de Europa y firmado por España en el mismo año, pero no ratificado hasta el año 2001. Una vez ratificada, la Carta europea es directamente aplicable en España y como tal, forma parte del derecho interno español y vincula a todos los efectos a todos los poderes públicos estatales y a todos los ciudadanos. El objetivo principal de la CERLM es conseguir el reconocimiento de las lenguas oficiales minoritarias respecto de las lenguas oficiales mayoritarias en cada Estado. Concretamente, para España, el catalán es considerado una lengua regional o minoritaria y por lo tanto, se le aplican las disposiciones de la Carta que España eligió. El art. 9 CELRM, que trata sobre la Administración de Justicia, ha comportado problemas de aplicación en la práctica en Cataluña, pues en base a los informes periódicos elaborados por España y por el Comité de Expertos sobre la aplicación de la Carta, el Poder Judicial y el personal a su servicio no han querido adaptarse en absoluto a la doble oficialidad lingüística que se desprende de la Constitución española, que establece como lenguas oficiales en Cataluña el catalán y el castellano, sin amparar los derechos lingüísticos de la minoría que protege la Carta y en consecuencia, causando la desigualdad entre la misma y la legislación española al respecto. La temática de este trabajo ha supuesto a lo largo de los años dos posturas enfrentadas: los defensores de la igualdad de garantías de las dos lenguas oficiales en Cataluña frente la justicia, que creen el art. 9 CELRM no se está cumpliendo; y quienes, infravalorando los objetivos de la Carta, defienden que la lengua oficial mayoritaria, la castellana, siempre prevalecerá frente al catalán, rechazando cualquier tipo de igualdad lingüística entre ambas, tanto en la legislación como en la práctica.
  Matèria: Carta europea de les llengües regionals o minoritàries
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Abelló Figueras, Laura
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en l'Administració de Justícia a Catalunya. The implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages in the Administration of Justice in Catalonia. La aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en la Administración de Justicia en Cataluña.
  Data de la defensa del treball: 2015-06-02
  Paraules clau: Justícia, Llengües, Català Justice, Languages, Catalan Justicia, Lenguas, Catalán
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: L'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en l'Administració de Justícia a Catalunya.
  Director del projecte: Vernet i Llobet, Jaume
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Carta europea de les llengües regionals o minoritàries
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar