Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

L'Informe BEPS: plantejament d'una nova era fiscal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:570
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG570
 • Autors:

  Bricollé Sosa, Laia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-03
  Resum: L’Informe BEPS: plantejament d’una nova era fiscal, és un treball de fi de grau enfocat principalment a la visió teòrica i a l’aplicació del Projecte impulsat per l’OCDE. En aquest sentit, podem afirmar que es tracta d’un anàlisi inicial i innovador ja que l’Informe va ser aprovat a mitjans de l’any 2013, i des d’aquell moment, s’han anat incorporant les diferents directrius i recomanacions en les legislacions internes dels països afectats. Tal i com es desenvolupa en el cos del treball, el Projecte va ser creat per tal de tapar els buits legals que presenten els convenis internacionals per evitar la doble imposició. Com bé sabem, la doble imposició ha sigut un problema que ha preocupat a la societat durant els últims anys. No obstant, molts dels convenis destinats precisament a evitar aquesta doble imposició, no s’apliquen correctament, cosa que comporta el naixement de llacunes legals, com ja hem dit. Conseqüentment, l’objectiu principal de l’Informe BEPS és crear accions necessàries per tal de pal·liar l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis, perquè d’aquesta manera les empreses multinacionals tributin als països on generen valor econòmic, amb el fi d’evitar la doble desimposició. La segona part del treball resulta estar enfocada des d’una perspectiva nacional i comparativa, efectuant un anàlisi de l’impacte que l’Informe BEPS ha provocat sobre la legislació en matèria tributària a Espanya i també a Mèxic, ja que s’ha cregut convenient dur a terme una comparació entre ambdós països per tal d’observar l’aplicació que n’ha fet l’un i l’altre. Finalment, cal dir que l’Informe no sembla ser un gran projecte innovador, sinó que crea moltes inseguretats jurídiques i que cal meditar de manera coherent. The BEPS Report: introduction of a new fiscal age, is a final degree work mainly focused on the theoretical vision and implementation of the project promoted by the ODCE. In this sense, we can say that this is an initial and innovative analysis since it was approved the Report in middle of 2013, and since that time have joined the various ideas and recommendations on the national legislation of the countries concerned. As elaborated in the body of work, the Project was created in order to cover the legal holes that international agreements presents to avoid double taxation. As we know, the double taxation has been a problem that has troubled society in recent years. However, many of the agreements designed precisely to avoid the double taxation is not applied correctly, a fact that entails the birth of legal holes. Consequently, the main objective of the BEPS report is to create actions necessary to mitigate the erosion of the tax base and the transfer of benefits, so that in this way multinational companies will tax in countries where generate economic value in order to avoid double des-taxation. The second part of the work is approach from a national and comparative perspective, making an analysis of the impact that has caused BEPS report on the tax legislation in Spain and in Mexico, as it has been decided to carry out a comparison between the two countries to observe the application made either. Finally, I should say that the report not seems to be a great innovative project, but it creates many legal uncertainties and it takes meditate consistently. El Informe BEPS: planteamiento de una nueva era fiscal, es un trabajo de fin de grado enfocado principalmente a la visión teórica y a la aplicación del Proyecto impulsado por la OCDE. En este sentido, podemos afirmar que se trata de un análisis inicial e innovador ya que el Informe fue aprobado a mitad del año 2013, y desde aquel momento, se han ido incorporando las diferentes directrices y recomendaciones en las legislaciones internas de los países afectados. Como se desarrolla en el cuerpo del trabajo, el Proyecto fue creado con el fin de cubrir los vacíos legales que presentan los convenios internacionales para evitar la doble imposición. Como sabemos, la doble imposición ha sido un problema que ha preocupado a la sociedad durante los últimos años. No obstante, muchos de los convenios destinados precisamente a evitar esta doble imposición, no se aplican correctamente, hecho que comporta el nacimiento de lagunas legales. Consecuentemente, el objetivo principal del Informe BEPS es crear acciones necesarias para paliar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, para que de esta manera las empresas multinacionales tributen en los países donde generen valor económico, con el fin de evitar la doble des-imposición. La segunda parte del trabajo resulta estar enfocada desde una perspectiva nacional y comparativa, efectuando un análisis del impacto que el Informe BEPS ha provocado sobre la legislación en materia tributaria en España y también en México, ya que se ha creído conveniente llevar a cabo una comparación entre ambos países para observar la aplicación que ha hecho uno y otro. Finalmente, hace falta decir que el Informe no parece ser un gran proyecto innovador, si no que crea muchas inseguridades jurídicas y que hace falta meditar de manera coherente.
  Matèria: OCDE, Països de l'-Impostos
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Bricollé Sosa, Laia
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'Informe BEPS: plantejament d'una nova era fiscal The BEPS Report: introduction of a new fiscal age El Informe BEPS: planteamiento de una nueva era fiscal
  Data de la defensa del treball: 2015-09-04
  Paraules clau: Fiscalitat internacional, BEPS, OCDE International tax system, BEPS, ODCE Fiscalidad internacional, BEPS, OCDE
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: L'Informe BEPS: plantejament d'una nova era fiscal
  Director del projecte: Urquizu Cavallé, Àngel
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  OCDE, Països de l'-Impostos
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar