Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Design of lipid prediction PLS models based on 1H-NMR spectroscopy of human serum samples

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5715
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5715
 • Autors:

  Santiago Gómez Coso
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-02-10
  Resum: Cardiovascular diseases (CVD) currently have a high influence on the world's population. Advanced analytical technologies such as nuclear magnetic resonance (NMR) have been applied to predict standard lipids, which are strongly related to cardiovascular risk. The current study shows the development and evaluation of 1H-NMR-based partial least squares regression (PLS) models to predict 4 standard lipid variables in human serum samples. The regions with the highest correlation with the concentrations of each lipid variable were selected and then, a training set of samples were used to train the models, while the remaining served to validate them. In addition, a z-score standardisation was performed to decrease biological variability between samples, which led to an improve of the estimation models. Les malalties cardiovasculars (ECV) tenen actualment una gran influència en la població mundial. S'han aplicat tecnologies analítiques avançades com la ressonància magnètica nuclear (RMN) per predir els lípids estàndard, que estan fortament relacionats amb el risc cardiovascular. L'estudi actual mostra el desenvolupament i l'avaluació de models de regressió de mínims quadrats parcials (PLS) basats en 1H-RMN per predir 4 variables de lípids estàndard en mostres de sèrum humà. Es van seleccionar les regions amb més correlació amb les concentracions de cada variable lipídica i després es va utilitzar un conjunt d'entrenament de mostres per entrenar els models, mentre que la resta va servir per validar-los. A més, es va realitzar una estandardització de la puntuació z per disminuir la variabilitat biològica entre mostres, la qual cosa va conduir a una millora dels models d'estimació.
  Matèria: Cor malalties
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Santiago Gómez Coso
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Diseño de modelos de predicción de lípidos PLS basados en espectroscopia 1H-NMR en muestras de suero humano Design of lipid prediction PLS models based on 1H-NMR spectroscopy of human serum samples Disseny de models PLS de predicció de lípids basats en espectroscopia 1H-RMN en mostres de sèrum humà
  Data de la defensa del treball: 2022-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: espectroscopia de resonancia magnética nuclear, regresión de mínimos cuadrados parciales, enfermedades cardiovascular nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), partial least squares regression (PLS) , cardiovascular diseases (CVDs) espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear, regressió de mínims quadrats parcials, malalties cardiovasculars
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Design of lipid prediction PLS models based on 1H-NMR spectroscopy of human serum samples
  Director del projecte: Pinent Armengol, Montserrat
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Cor malalties
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar