Treballs Fi de Grau> Dret Públic

L'eficiència energètica i les energies renovables en l'edificació: l'autosuficiència energètica aplicada al prototip PLT-BOX

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:575
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG575
 • Autors:

  Fabregat González, Sílvia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-04
  Resum: En aquest treball s’analitza el marc jurídic existent en matèria d’eficiència energètica, estalvi i energies renovables (singularment en l’àmbit de l’edificació) tant a nivell de la Unió Europea com a nivell espanyol i català, així com les competències assumides en la matèria. En la segona part d’aquest s’estudia la normativa actual de l’autoconsum elèctric i es realitza una breu referència als seus antecedents jurídics. Per últim, es duu a terme un estudi sobre la viabilitat jurídica de l’autosuficiència energètica del prototip PLT-BOX (habitatge sostenible) dins del marc jurídic espanyol. D’aquesta manera, s’analitza la normativa aplicable, les autoritzacions necessàries i les possibles obligacions dels titulars d’una instal·lació aïllada de la xarxa elèctrica de distribució, tant si es tracta d’una instal·lació aïllada independent com col·lectiva. In this paper is analyzes the existing legal framework on energy efficiency, energy saving and renewable energy (particularly in the field of building) both in the context of the European Union and in the Spanish and Catalan context, as well as the competences taken in the matter. In the second part of this paper a study of the current regulation on electrical auto-consumption and a brief reference to its legal background are performed. Finally, a study of the legal viability of energy self-sufficiency of the prototype PLT-BOX (sustainable housing) within the Spanish legal framework is carried out. In this manner, the applicable legislation, the necessary authorizations and possible obligations of the holders of an installation isolated from the electrical distribution network, whether it is an independent grid system as if collective, is analyzes. En este trabajo se analiza el marco jurídico existente en materia de eficiencia energética, ahorro y energías renovables (singularmente en el ámbito de la edificación) tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel español y catalán, así como las competencias asumidas en la materia. En la segunda parte de éste se estudia la normativa actual del autoconsumo eléctrico y se realiza una breve referencia a sus antecedentes jurídicos. Por último, se lleva a cabo un estudio sobre la viabilidad jurídica de la autosuficiencia energética del prototipo PLT-BOX (vivienda sostenible) dentro del marco jurídico español. De este modo, se analiza la normativa aplicable, las autorizaciones necesarias y las posibles obligaciones de los titulares de una instalación aislada de la red eléctrica de distribución, tanto si se trata de una instalación aislada independiente como colectiva.
  Matèria: Edificis sostenibles-Disseny i construcció
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Fabregat González, Sílvia
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'eficiència energètica i les energies renovables en l'edificació: l'autosuficiència energètica aplicada al prototip PLT-BOX Energy efficiency and renewable energy in buildings: energy self-sufficiency applied to the prototype PLT-BOX La eficiencia energética y las energías renovables en la edificación: la autosuficiencia energética aplicada al prototipo PLT-BOX
  Data de la defensa del treball: 2015-09-04
  Paraules clau: Eficiència energètica, energies renovables, autoconsum elèctric Energy efficiency, renewable energy, electricity consumption Eficiencia energética, energías renovables, autoconsumo eléctrico
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: L'eficiència energètica i les energies renovables en l'edificació: l'autosuficiència energètica aplicada al prototip PLT-BOX
  Director del projecte: Rodríguez Beas, Marina
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Edificis sostenibles-Disseny i construcció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar