Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar després de la ruptura del vincle matrimonial en dret civil de Catalunya

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:577
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG577
 • Autors:

  Feliu Ferran, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-04
  Resum: En el nostre context social, quan una matrimoni decideix divorciar-se es produeix una transformació de la realitat familiar. En aquesta nova realitat, una de les qüestions més rellevants i discutides pels cònjuges és en relació a l’habitatge familiar. Així, l’objecte d’estudi d’aquest treball és l’atribució del dret d’ús de l’habitatge familiar a Catalunya després de la ruptura del vincle matrimonial, centrant-nos principalment en els criteris pels que es regeix l’atribució del dret d’ús sobre aquest habitatge. Això és, a qui dels dos cònjuges s’atribueix el dret d’ús de l’habitatge familiar després del divorci. Per tant, el contingut del mateix està integrat per l’estudi de conceptes bàsics com el d’habitatge familiar i la naturalesa jurídica del dret d’ús sobre aquest, incloent algunes de les posicions doctrinals i jurisprudencials al respecte. També es fa un anàlisi dels criteris i requisits per l’atribució d’aquest dret d’ús de l’habitatge familiar d’acord amb la Llei 25/2010, de 29 de juliol del llibre segon del Codi Civil de Catalunya que va entrar en vigor l’1 de Gener de 2011. Així com també un anàlisi comparatiu de l’evolució normativa que hi ha hagut en aquesta matèria amb l’aprovació del mencionat llibre segon del CCCat respecte de la derogada Llei 9/1998, de 15 de Juliol, del Codi de Família. In our social context, when a matrimony decides to divorce, a transformation of the familiar reality happens. In this new reality, one of the most outstanding and discussed in matter by the spouses is about the familiar residence. So this work’s object of study is the assignment of the familiar residence usage in Catalonia after the rupture of the matrimonial link. We principally focus on the criterions of the right attribution for the familiar residence usage. This is for whom of both spouses belongs the right familiar residence usage after the divorce. Therefore, the contents of this work are settled in the study of basics concepts as the familiar residence and the legal naturalism of its usage. It includes some of the doctrinal and jurisprudential positions in that regard. We also analyse the criterions and requirements of the right familiar residence usage attribution according to the Law 25/2010, the 29 of July of the second book of the civil code of Catalonia that came into force the first of January 2011. We also realise a comparative analysis of the normative evolution that took place in this matter with the approval of the before named CCcat second book regarding the abolished Law 9/1998, the 15 of July of the family Code. En nuestro contexto social, cuando un matrimonio decide divorciarse se produce una transformación de la realidad familiar. En esta nueva realidad, una de las cuestiones más relevantes y discutidas por los cónyuges es en relación a la vivienda familiar. Así, el objeto de estudio de este trabajo es la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar en Cataluña después de la ruptura del vínculo matrimonial, centrándonos principalmente en los criterios por los que se rige esta atribución. Esto es, a quien de los dos cónyuges se atribuye el derecho de uso de la vivienda familiar después del divorcio. Por lo tanto, el contenido del mismo está integrado por el estudio de conceptos básicos como el de vivienda familiar i la naturaleza jurídica del derecho de uso sobre esta, incluyendo algunas de las posiciones doctrinales i jurisprudenciales al respeto. También se realiza un análisis de los criterios i requisitos para la atribución de este derecho de uso de la vivienda familiar de acuerdo con la Ley 25/2010, de 29 de julio del libro segundo del Código Civil de Cataluña que entró en vigor el 1 de Enero de 2011. Así como también un análisis comparativo de la evolución normativa que ha habido en esta materia con la aprobación del mencionado libro segundo del CCCat respeto de la derogada Ley 9/1998, de 15 de julio
  Matèria: Divorci-Aspectes econòmics
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Feliu Ferran, Maria
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar després de la ruptura del vincle matrimonial en dret civil de Catalunya The vesting of the uses of the familiar residence after the breakdown of the marriage in the civil law of Catalunya La atribución del uso de la vivienda familiar después de la ruptura del vínvulo matrimonial en derecho civil de Cataluña
  Data de la defensa del treball: 2015-06-02
  Paraules clau: atribució, habitatge familiar, divorci vesting, familiar dwelling, divorce atribución, vivienda familiar, divorcio
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar després de la ruptura del vincle matrimonial en dret civil de Catalunya
  Director del projecte: Travé Villó, Cristina
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Divorci-Aspectes econòmics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar