Treballs Fi de Grau> Dret Públic

LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:585
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG585
 • Autors:

  Guerrero Doncel, Cristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-04
  Resum: En aquest treball es realitza una aproximació del concepte de pobles indígenes alhora que es porta a terme un estudi que al·ludeix a l’estreta relació establerta entre els pobles indígenes i la vinculació amb la naturalesa, especialment lligat als drets territorials y ambientals i, alhora, als recursos naturals que la terra els ofereix en relació amb l’actual degradació ambiental a la que es troben sotmesos per diversos factors, en especial per l’abús de tercers als seus territoris, els quals han estat heretats dels seus ancestres. S’analitza seguidament el marc jurídic general dels drets humans ambientals i els principals instruments internacionals que protegeixen aquests drets. En el mateix sentit, s’estudien els tractats en els que es reconeixen i protegeixen els drets humans ambientals d’exclusiva aplicació als pobles indígenes. Sense oblidar el nomenament dels tractats regionals de protecció dels drets humans dels pobles indígenes. Per acabar, es porta a terme una anàlisi jurisprudencial en el Sistema Interamericà de Drets Humans per a la protecció dels Drets Ambientals dels Pobles Indígenes; aquest estudi ha estat possible mitjançant determinades sentències de l’estudiada temàtica dins del marc de la Cort Interamericana de Drets Humans, donat que aquest és el sistema de reconeixement i protecció dels drets humans més avançat i que més protecció ha procurat als drets ambientals dels pobles indígenes. This project is an approximation of the concept of indigenous peoples at the same time a study referred to the close relationship between indigenous peoples and their close connection with nature, especially linked to the established line between territorial and environmental rights is done, the natural resources that Mother Earth offers regarding the current environmental degradation which are subject to various factors, especially abuse others for their inherited lands of their ancestors. The general legal framework of environmental human rights and therefore the main international instruments that protect these rights are also analyzed. Moreover, the treaties that recognize and protect environmental human rights apply exclusively to indigenous peoples are studied. All without forgetting the statement on the analysis of regional treaties protecting the human rights of indigenous peoples. Finally, a jurisprudential analysis is performed on the Inter-American Human Rights for the protection of environmental rights of indigenous peoples; This study was made possible by various judgments of this issue within the framework of the Inter-American Court of Human Rights, as this is the system of recognition and protection of the most advanced human rights and sought more protection of environmental rights of peoples Indians. En este trabajo se hace una aproximación del concepto de pueblos indígenas a la par que se realiza un estudio referido a la estrecha relación entre los pueblos indígenas y su estrecha vinculación con la naturaleza, especialmente ligado a la consonancia establecida entre los derechos territoriales y ambientales y, a su vez, los recursos naturales que la madre tierra les ofrece en relación con la actual degradación ambiental en la que se encuentran sometidos por distintos factores, en especial por el abuso de terceros para con sus territorios heredados de sus ancestros. Se analiza también el marco jurídico general de los derechos humanos ambientales y por consiguiente, los principales instrumentos internacionales que protegen estos derechos. Asimismo, se estudian los tratados en los que se reconocen y protegen los derechos humanos ambientales de exclusiva aplicación a los pueblos indígenas. Todo ellos sin olvidar la mención en dicho análisis de los tratados regionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Finalmente, se realiza un análisis jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de los Derechos Ambientales de los Pueblos Indígenas; este estudio ha sido posible mediante distintas sentencias de dicha temática dentro del marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser éste el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos más avanzado y que más protección a procurado a los derechos ambientales de los pueblos indígenas.
  Matèria: Aborígens-Drets civils
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Guerrero Doncel, Cristina
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: ELS DRETS AMBIENTALS DELS POBLES INDÍGENES ENVIRONMENTAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
  Data de la defensa del treball: 2015-06-02
  Paraules clau: DRETS AMBIENTALS INDÍGENES ENVIROMENTAL RIGHTS INDIGENOUS DERECHOS AMBIENTALES INDÍGENAS
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
  Director del projecte: Borràs Pentinat, Susana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Aborígens-Drets civils
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar