Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

La disponibilidad y facilidad probatoria en los juicios civiles

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:586
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG586
 • Autors:

  Landete Oliva, Mónica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-04
  Resum: El presente trabajo tiene como objeto analizar en qué consisten y como operan los principios de facilidad y disponibilidad probatoria sitos en el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales se encargan de flexibilizar la aplicación de las reglas referentes a la carga de la prueba. Para ello, en primer lugar, hemos estudiado detenidamente qué es, a quién se dirige, quién la aplica y cual es la finalidad de las reglas de la carga de la prueba. En segundo lugar hemos hecho una distinción entre los conceptos de facilidad y disponibilidad probatoria con el fin de saber que significado tiene cada una y en qué se diferencian, ya que, a pesar de ser, dos conceptos muy similares no son sinónimos. Una vez finalizado éste análisis conceptual hemos procedido a hacer una diferenciación entre ambas reglas procesales con el fin de encontrar tanto sus diferencias como sus semejanzas, éstas últimas más que abundantes. Posteriormente hemos procedido a hacer un análisis jurisprudencial que nos ha permitido apreciar la aplicación en la vida real de estos dos principios flexibilizadores de la carga de la prueba. Para finalizar, el presente trabajo concluye con una serie de conclusiones sobre los dos principios procesales en los que se basa éste mismo. The main aim of this project is to analyse how consist and operate the principles of facility and availability founded in the 217 article of the lawsuit, what they consist in and how they operate. They are encharged to make the application of the rules referring to the burden of proof. First of all we have analyzed the burden of the proof in general in reference to its origin, purpose, application, addressees which has allowed a better understanding as for how these principles, in which this project is based, work. Second, it has been determined that the finality of these principles is to tax with the burden of the proof to the part which is nearest to the piece of evidence. Third, we have proceeded to analyze each concept separately referring to its similarities, which are very abundant and its differences, quite negligible; although the courts themselves use both principles like synonymous, they are not. To end this analysis, it has been studied how the magistrates and courts apply these procedural rules in real cases, referring specially in cases as the negative to the submission of the paternity proof, the civil responsibility in medical negligence. Finally, many conclusions have been reached among which the following should be outlined: the rules of the proof are of subsidiary application; this means that they are only applied when the facts in which a procedure is based remain uncertain. Its finality is to protect the right to an effective judicial protection and the addressees of these rules are not only the judges but also the parts. El present treball té per objecte analitzar en què consisteix i com operen els principis de facilitat i disponibilitat probatòria establerts a l'art. 217 de la Llei d'Enjudiciament Civil, els quals s'encarreguen de flexibilitzar l'aplicació de les regles referents a la càrrega de la prova. Per fer-ho, en primer lloc, hem analitzat la càrrega de la prova en general, fent referència als seus orígens, a la seva finalitat, al seu modus operandi i als seus destinataris. Això, ens ha permès entendre molt millor com s'apliquen aquests principis, en els quals es basa aquest projecte. En segon lloc, hem determinat que la finalitat d'aquestes regles processals es gravar amb la càrrega de la prova a aquella part que es troba més pròxima a l'element probatori. En tercer lloc, hem procedit a analitzar cada concepte per separat fent referència a les seves similituds, les quals són més que abundants, i les seves diferències, quasi inapreciables; ja que, encara que, els mateixos jutges i tribunals els utilitzin de manera indistinta no significa que siguin conceptes sinònims entre si. Finalitzat aquest anàlisi, hem passat a estudiar com apliquen els òrgans judicials aquestes regles processals en casos reals, fent especial esmena a casos com: la negativa al sotmetiment a la prova de paternitat, la responsabilitat civil en la negligència mèdica, etc. Per concloure, hem arribat a una sèrie de conclusions finals, entre les quals hi cap destacar les següents: que les regles de la càrrega de la prova són d'aplicació subsidiària, això és, que únicament s'apliquen quan els fets en que es basa un procediment queden com a incerts; que la seva finalitat es protegir el dret a una tutela judicial efectiva; i que les destinataris no són només els jutges sinó també les parts.
  Matèria: Prova (Dret)
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Landete Oliva, Mónica
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: La disponibilidad y facilidad probatoria en los juicios civiles The availability and facility of proof in civil trials La disponibilitat i facilitat probatòria als judicis civils
  Data de la defensa del treball: 2015-06-02
  Paraules clau: carga de la prueba/disponibilidad/facilidad burden of proof/availability/facility càrrega de la prova/disponibilitat/facilitat
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La disponibilidad y facilidad probatoria en los juicios civiles
  Director del projecte: Picó i Junoy, Joan
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Prova (Dret)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar