Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Guia per a les associacions i entitats sense ànim de lucre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:594
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG594
 • Autors:

  Soler Betancourt, Lissette
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-05
  Resum: El present treball consisteix en un anàlisi plantejat a través de preguntes i respostes que tracten diferents qüestions que poden afectar a una associació o entitat sense ànim de lucre, especialment aquelles que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit dels moviments socials. S'estructura en tres capítols. El Capítol I es refereix a com es crea una entitat sense ànim de lucre, quina és la normativa que s'aplica, així com els requisits que s'han de complir per a la seva creació. El Capítol II que es divideix en quatre epígrafs es refereix a alguns aspectes de l'ocupació de la via pública que poden afectar a les diferents associacions. Dins d'aquests aspectes s'analitzen el dret de reunió i manifestació, els espectacles i activitats recreatives als espais públics, les activitats esportives i l'estudi de la nova Llei de seguretat ciutadana, la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març. Finalment, el Capítol III que es divideix en dos epígrafs, es refereix a les obligacions tributàries que té una associació, la que, a causa de les diverses activitats que realitza ha de tributar davant l'Agència Tributària d'acord amb els diferents impostos destinats a aquest efecte. Aquests impostos són: Impost de Societats (IS), que pot gravar les rendes d'algunes associacions, l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), que grava l'exercici d'activitats econòmiques, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que grava la prestació de serveis, entre altres activitats i l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que grava la renda dels béns immobles que tenen aquestes entitats. S'analitzen a més, les taxes i preus públics als quals també ha de contribuir una associació. This study is an analysis posed through questions and answers dealing with different issues that can affect an association or entity without profit, especially those who develop their activity in the social movements field. Actually I divide this study in three chapter. Chapter I refers to can create a non-profit entity, what are the regulations applying for as well as requirements that have to fulfill for his creation. Chapter II is divided into four sections is concerned with some aspects of the occupation of the public thoroughfare which may affect the various associations. Within these aspects discussed the right of Assembly and demonstration, shows and recreational activities in public spaces, sports activities and the study of the new public safety Act, the organic law 4/2015, March 30. Finally, chapter III which is divided into two headings, refers to the tax obligations that has an association, which, due to the different activities carried out has to pay taxes before the tax agency in accordance with the various taxes intended for this purpose. These taxes are: tax of companies (IS) that can tax the incomes of some associations, tax of economic activities (IAE), which the exercise of economic activities, the tax on the value added (IVA), taxing services, among other activities and tax real estate (IBI) that taxed the income of real estate available to such institutions. Fees and public prices are analyzed in addition, who will also contribute an association. El presente trabajo consiste en un análisis planteado a través de preguntas y respuestas que tratan distintas cuestiones que pueden afectar a una asociación o entidad sin ánimo de lucro, en especial aquellas que desarrollan su actividad en el ámbito de los movimientos sociales. Se estructura en tres capítulos. El Capítulo I se refiere a como se crea una entidad sin ánimo de lucro, cuál es la normativa que se aplica, así como los requisitos que se han de cumplir para su creación. El Capítulo II que a su vez se divide en cuatro epígrafes se refiere a algunos aspectos de la ocupación de la vía pública que pueden afectar a las distintas asociaciones. Dentro de estos aspectos se analizan el derecho de reunión y manifestación, los espectáculos y actividades recreativas en los espacios públicos, las actividades deportivas y el estudio de la nueva Ley de seguridad ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. Finalmente, el Capítulo III que se divide en dos epígrafes, se refiere a las obligaciones tributarias que tiene una asociación, la que, debido a las distintas actividades que realiza ha de tributar ante la Agencia Tributaria de acuerdo con los distintos impuestos destinados a tal efecto. Estos impuestos son: Impuesto de Sociedades (IS), que puede gravar las rentas de algunas asociaciones, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que grava el ejercicio de actividades económicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que grava la prestación de servicios, entre otras actividades y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que grava la renta de los bienes inmuebles de los que disponen dichas entidades. Se analizan además, las tasas y precios públicos a los que también ha de contribuir una asociación.
  Matèria: Entitats sense ànim de lucre
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Soler Betancourt, Lissette
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Guia per a les associacions i entitats sense ànim de lucre, en especial els moviments socials. Guide for associations and non-profit entities , especially social movements. Guía para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en especial los movimientos sociales.
  Data de la defensa del treball: 2015-06-02
  Paraules clau: guia, associacions, moviments guide, associations, movements guía, asociaciones, movimientos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Guia per a les associacions i entitats sense ànim de lucre, en especial els moviments socials.
  Director del projecte: de la Varga Pastor, Aitana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Entitats sense ànim de lucre
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar