Treballs Fi de Grau> Economia

Integración del mercado de dinero en Barcelona y Brujas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5956
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5956
 • Autors:

  Carmona Ferrer, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-13
  Resum: L'aparició de les lletres de canvi va suposar un abans i un després en el desenvolupament de l'economia medieval. La seva creació, al segle XIII, va permetre l’avenç del capitalisme sense haver-se inventat, encara, el paper moneda. No obstant això, a part d'aquest rol, també representaven el tipus de canvi entre dues divises diferents. 3 Centrant-nos en aquest aspecte, es desprenen d'ell preguntes com si es va arribar a donar arbitratge en la seva comercialització en aquella època i si, com a resultat d'aquest, es van igualar els preus a llarg termini de les lletres amb condicions uniformes tant de maduresa com de risc vinculades pels seus llocs d'emissió i compra per analitzar així l’estat d’integració del seu mercat de diner. Davant aquests interrogants, a partir de l'ús de dades mensuals de lletres de canvi de Barcelona i Bruixes de finals del segle XIV i principis del segle XV i mitjançant la concreció del seu context històric, l'aplicació de conceptes economètrics i les estimacions tant de la seva relació a llarg termini (amb regressions de mínims quadrats ordinaris) com del seu procés d’unió a curt termini (amb models de correcció de l'error), es va obtenir una resposta per a les qüestions plantejades. Van ser la distància, la lentitud en la transmissió d'informació i la incertesa generada l’espera, els motius que van provocar que els mercats d'aquestes lletres de canvi no arribessin a estar cointegrats i la causa que aquestes variables seguissin un procés de correcció de l'error amb l'objectiu final d'aconseguir un estat de convergència en els seus valors. The appearance of bills of exchange set a turning point in the development of the medieval economy. Their creation in the 13th century allowed capitalism to advance without the invention of paper money. However, apart from this role, they also represented the exchange rate between two different currencies. Focusing on this aspect, questions arise as to whether there was arbitrage in their trading at that time and if, as a result, the long-term prices of bills of exchange (with uniform conditions of both maturity and risk linked because of their places of issue and purchase) were equalised in order to analyse the state of integration of their currency market. In response to these questions, by using monthly data on Barcelona and Bruges’ bills of exchange from the late 14th and early 15th centuries, and by specifying their historical context, applying econometric concepts and estimating both their long-term relationship (with ordinary least squares regressions) and their short-term correction process (with error correction models), an answer to those questions was found. 4 The distance, the slowness in the transmission of information and the uncertainty generated in this wait were the reasons why the markets for these bills of exchange were not cointegrated and also the cause for these variables to follow an error correction process with the final objective of reaching a state of convergence in their values. La aparición de las letras de cambio supuso un antes y un después en el desarrollo de la economía medieval. Su creación, en el siglo XIII, permitió el avance del capitalismo sin haberse inventado, aún, el papel moneda. Sin embargo, aparte de ese rol, también representaban el tipo de cambio entre dos divisas distintas. Centrándonos en ese aspecto, se desprenden de él preguntas como si se llegó a ejecutar arbitraje en su comercialización en aquella época y si, como resultado de ese, se igualaron los precios a largo plazo de las letras con condiciones uniformes tanto de madurez como de riesgo vinculadas por sus lugares de emisión y compra para analizar así el estado de integración de su mercado de dinero. Ante estos interrogantes, a partir del uso de datos mensuales de letras de cambio de Barcelona y Brujas de finales del siglo XIV y principios del siglo XV y mediante la concreción de su contexto histórico, la aplicación de conceptos econométricos y las estimaciones tanto de su relación a largo plazo (con regresiones de mínimos cuadrados ordinarios) como de su proceso de unión a corto plazo (con modelos de corrección de error), se obtuvo una respuesta para las cuestiones planteadas. Fueron la distancia, la lentitud en la transmisión de información y la incertidumbre generada en esa espera, los motivos que provocaron que los mercados de dichas letras de cambio no llegasen a estar cointegrados y la causa de que esas variables siguieran un proceso de corrección de error con el objetivo final de alcanzar un estado de convergencia en sus valores.
  Matèria: Lletres de canvi
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Carmona Ferrer, Anna
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Integració del mercat de diner a Barcelona i Bruixes Money market integration in Barcelona and Bruges
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Lletres de canvi, cointegració, model de correcció del error Bills of exchange, cointegration, error correction model Letras de cambio, cointegración, modelo de corrección del error
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Integración del mercado de dinero en Barcelona y Brujas
  Director del projecte: Aslanidis, Nektarios
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Lletres de canvi
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar