Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Els heretaments: especial referència a la seva irrevocabilitat i revocació

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:597
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG597
 • Autors:

  Vericat Polo, Meritxell
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-02-05
  Resum: L’heretament és una institució jurídica pròpia del Dret Català, a través de la qual, es pot instituir una persona hereva. Des de la Compilació de Dret Civil de Catalunya de l’any 1960 fins el Codi Civil de Catalunya l’heretament ha evolucionat, intentant adaptar-se a la societat de cada moment. En l’actualitat, els heretaments es troben regulats com una modalitat de pacte successori, enquadrats dintre la Secció Segona, Capítol I, Títol III del Llibre IV del CCCat. Hi ha quatre classes d’heretaments: l’heretament simple, l’heretament cumulatiu, l’heretament mutual i l’heretament preventiu. En el primer d’ells, s’institueix hereu contractual a la persona que l’heretant (persona atorgant del pacte i causant) designi, aquesta institució produirà efectes a la mort del causant. En l’heretament cumulatiu a part de la institució d’hereu, es fa un atorgament de tots els béns que disposa l’heretant en el moment de la constitució de l’heretament. És per això que l’heretament podem dir que té també, eficàcia inter vivos. Per la seva part, l’heretament mutual és un pacte on les persones que l’atorguen s’institueixen hereves recíprocament i no en favor de tercers. I, per últim l’heretament preventiu, no és com a tal un tipus d’heretament, sinó que, és una qualitat que pot recaure sobre qualsevol dels tres tipus d’heretament, amb la finalitat d’evitar que s’obri la successió intestada a la mort del causant. Sigui quina sigui la modalitat d’heretament, aquest es caracteritza per la seva irrevocabilitat. Ara bé, la Llei preveu determinats casos en què l’heretament pot ser revocat. En aquest sentit, causes com la indignitat successòria, la inhabilitat per a succeir, o altres causes de revocació per voluntat unilateral del causant són els supòsits en que es permet que l’heretament sigui revocat i fan dubtar que aquesta institució sigui totalment irrevocable. The “heretament” is a typical legal institution of Catalan Law, through which a person can be instituted heir. “Heretaments”, from the Compilation of Civil Law of Catalonia in 1960 until the Civil Code of Catalonia has evolved, trying to adapt to the society of the moment. At present, the “heretaments” are regulated as a form of contractual succession, framed in the Section II, Chapter I, Title III of Book IV of the CCCat. There are four types of “heretaments”: simple, cumulative, mutual and preventive and have some effects. In general, “heretament” produces effects post mortem, however it can also produces some effects inter vivos, it depends on type of “heretament”. There is a quality you can find in any “heretament” which aims avoid opening the Intestate Succession, this is called: preventive “heretament”. This institution is characterized by its irrevocability. However, our Catalan Civil Code provides for certain cases where the “heretaments” may be revoked. In this sense, causes such indignity succession, inability to succeed, or other causes of unilateral revocation are reasons to revoke an “heretament”. So, for this reason we are going to study if the “heretament” is totally irrevocable or we have to admit its revocability. El heredamiento es una institución jurídica propia del Derecho Catalán, a través de la cual, se pueden instituir heredero a una persona. Desde la Compilación de Derecho Civil de Cataluña del año 1960 hasta el Código Civil de Cataluña el heredamiento ha sufrido cambios. En la actualidad, los heredamientos se encuentran regulados como una modalidad de pacto sucesorio, encuadrados dentro de la Sección Segunda, Capítulo I, Título III del Libro IV del CCCat. Hay cuatro clases de heredamientos: el heredamiento simple, el cumulativo, el mutual y el preventivo. En el primero de ellos, se instituye heredero contractual a la persona que el heredante (persona otorgante del pacto y causante) designa, esta institución producirá efectos a la muerte del causante. En el heredamiento cumulativo a parte de la institución de heredero, se hace un otorgamiento de todos los bienes de que dispone el heredante en el momento de la constitución del heredamiento. Por ese motivo, el heredamiento también tiene, eficacia inter vivos. Por su parte, el heredamiento mutual es un pacto donde las personas que lo otorgan se instituyen herederas recíprocamente y no en favor de terceros. Y, por último el heredamiento preventivo, no es como tal un tipo de heredamiento, sino que, es una cualidad que puede recaer sobre cualquiera de las clases de heredamiento, con la finalidad de evitar que se abra la sucesión intestada a la muerte del causante Sea cual sea la finalidad del heredamiento, el mismo se caracteriza por su irrevocabilidad. No obstante, la Ley prevé determinados casos donde el heredamiento puede ser revocado. En este sentido, causas como la indignidad sucesoria, la inhabilidad para suceder, u otras causas de revocación por voluntad unilateral del causante son supuestos en que se permite la revocación y estos hacen dudar de que la institución sea totalmente irrevocable
  Matèria: Herències i successions-Catalunya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Vericat Polo, Meritxell
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Els heretaments: especial referència a la seva irrevocabilitat i revocació The "heretaments": particular reference to its irrevocability and revocation Los heredamientos: especial referencia a su irrevocabilidad y revocación
  Data de la defensa del treball: 2015-06-02
  Paraules clau: heretament, successió contractual, irrevocable heretament, contractual succession, irrevocable heredamiento, sucesión contractual, irrevocable
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Els heretaments: especial referència a la seva irrevocabilitat i revocació
  Director del projecte: Villó Travé, Cristina
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Herències i successions-Catalunya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar