Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El pla de màrqueting de Sutracel, S.L.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:5979
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG5979
 • Autors:

  Palazón Güell, Laia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-14
  Resum: El siguiente trabajo de fin de grado consiste en la realización de un plan de marketing para Sutracel S.L., una empresa dedicada al comercio al por mayor no especializado. Se ha realizado una contextualización en el marketing de servicios y en los procedimientos necesarios para configurar un plan de marketing. Para aumentar la notoriedad de la marca y mejorar el servicio ofrecido, se ha realizado un análisis exhaustivo del entorno, así como del funcionamiento interno de la empresa. Para analizar el entorno, se han utilizado dos mecanismos: las cinco fuerzas competitivas de M. Porter para realizar el análisis del microentorno y un análisis PESTEL, para determinar los factores del macroentorno. Además, se ha realizado un análisis interno de la empresa, a través del marketing de las “7 Ps”, así como un estudio de mercado, elaborado a través de una encuesta a 78 de los clientes actuales de la empresa a fin de identificar sus necesidades y preferencias. The following dissertation consists in the completion of a marketing plan for Sutracel S.L., a company dedicated to the unspecified bulk trade. A contextualisation has therefore been made in the marketing of services and in the procedures required in order to set up a marketing plan. In order to increase brand visibility and improve the service offered, a thorough analysis of the environment as well as the internal operation of the company has been carried out. To analyse the environment, two methods have been used: the five competitive forces of M. Porter to carry out the analysis of the micro environment and a PESTEL analysis, to determine the factors of the macro environment. In addition, an internal analysis of the company has been carried out, through the marketing of the "7 Ps", as well as a market study, prepared through a survey of 78 of the current customers of the company in order to identify its needs and preferences. El següent treball de fi de grau consisteix en la realització d'un pla de màrqueting per a Sutracel S.L., una empresa dedicada al comerç a l'engròs no especialitzat. S'ha fet una contextualització en el màrqueting de serveis i en els procediments necessaris per configurar un pla de màrqueting. Per tal d'augmentar la notorietat de la marca i millorar el servei ofert, s'ha dut a terme una anàlisi exhaustiva de l'entorn així com del funcionament intern de l'empresa. Per analitzar l'entorn, s'han utilitzat dos mecanismes: les cinc forces competitives de M. Porter per elaborar l'anàlisi del microentorn i una anàlisi PESTEL, per determinar els factors del macroentorn. A més, s'ha dut a terme una anàlisi interna de l'empresa, a través del màrqueting de les "7 Ps", així com un estudi de mercat, elaborat a través d'una enquesta a 78 dels clients actuals de l'empresa per tal d'identificar les seves necessitats i preferències.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Palazón Güell, Laia
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: El plan de marketing de Sutracel, S.L. The marketing Plan for Sutracel, S.L.
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Marketing, plan, comercio Marketing, plan, trade Màrqueting, pla, comerç
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El pla de màrqueting de Sutracel, S.L.
  Director del projecte: Calero de Diego, Adrià
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar