Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Anàlisi dels biaixos cognitius en l'àmbit financer: estudi de l'impacte dels biaixos segons la perspectiva de gènere

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6146
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6146
 • Autors:

  Costa Piqué, Anna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-25
  Resum: El present treball pretén analitzar el comportament d’homes i dones davant d’un mateix escenari financer per identificar possibles diferències en la seva conducta. L'execució de dos Focus Grups ha permès concloure que les dones són més adverses al risc i a les pèrdues. Addicionalment, les seves decisions es veuen influenciades pel biaix de l’efecte ramat, el de la disponibilitat, i el de l’statu-quo. Els homes, en canvi, són més confiats i propensos a patir el biaix de l’ancoratge, el de confirmació, i el de representativitat. This work aims to analyze the behavior of men and women in the same financial scenario to identify possible differences in their behavior. The execution of two Focus Groups has allowed us to conclude that women are more adverse to risk and losses. Additionally, their decisions are influenced by the bias of the herd effect, that of availability, and that of the status-quo. Men, on the other hand, are more confident and prone to suffer from anchoring, confirmation and representative bias. El presente trabajo pretende analizar el comportamiento de hombres y mujeres frente a un mismo escenario financiero para identificar posibles diferencias en su conducta. La ejecución de dos Focus Grups ha permitido concluir que las mujeres son más adversas al riesgo ya las pérdidas. Adicionalmente, sus decisiones se ven influenciadas por el sesgo del efecto rebaño, el de la disponibilidad, y el del statu-quo. Los hombres, en cambio, son más confiados y propensos a sufrir el sesgo del anclaje, el de confirmación y el de representatividad.
  Matèria: Finances--Gènere
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Costa Piqué, Anna
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Analysis of cognitive biases in the financial field: study of the impact of biases according to the gender perspective Análisis de los sesgos cognitivos en el ámbito financiero: estudio del impacto de los sesgos desde la perspectiva de género
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Biaix, economia conductual, gènere Bias, behavioral economics, gender Sesgo, economía conductual, género
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Anàlisi dels biaixos cognitius en l'àmbit financer: estudi de l'impacte dels biaixos segons la perspectiva de gènere
  Director del projecte: Sardà Garcia, Susana
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Finances--Gènere
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar