Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El Contrato de Hospedaje: consideraciones generales y responsabilidad del empresario

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:615
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG615
 • Autors:

  Payá Diego, Pablo
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-04-01
  Resum: Aquest treball està dedicat a la investigació del contracte de hospedatge, centrada principalment en l’àmbit de la responsabilitat de l’empresari pels efectes introduïts pel client a l’establiment. El primer punt del nostre estudi el dediquem a fer una petita introducció històrica per conèixer millor l’origen i evolució de l’hospedatge al llarg dels segles. El segon punt està enfocat a conèixer la figura del contracte d’hospedatge, donat que no trobem una extensa regulació al nostre ordenament jurídic. Característiques, obligacions de les parts o textos que contemplen l’hospedatge a la nostra legislació son algunes de les qüestions que s’enfoquen en aquest segon punt del nostre estudi. El tercer punt es el principal motiu per portar a terme la nostra investigació: la responsabilitat de l’empresari pels danys o pèrdues que puguin patir les pertinences dels clientes que portin amb ells i introdueixin dins l’establiment durant la estància en aquest. A més, presentarem qüestions relacionades amb els danys que puguin patir les persones en la seva integritat física, els automòbils que portin amb ells i depositin en les instal·lacions de l’hotel, fins als animals que els acompanyin si està permesa per l’establiment la seva entrada. Per acabar, reflectim al quart punt les nostres conclusions un cop realitzada la nostra investigació, en quina situació considerem que es troba l’hospedatge actualment i quines mesures o actuacions podrien portar-se a terme per millorar el sector. This project is dedicated to the investigation of accommodation agreement, mainly in the hotelkeeper’s liability field for the properties the guests introduced in their establishment. The first point of our study is dedicated to a small historic introduction to get to know the origin and evolution of accommodation for centuries. The second point is dedicated to learning about the figure of accommodation agreements, due to the fact that we don’t find a wide regulation in our legal system. Characteristics and obligations of the parties and texts where accommodation finds support are some of the issues we are going to talk about. The third point is the main reason of our investigation: the liability of the hotelkeeper in case of damage or loss of a guest’s property. Also, we will solve questions related to the damage clients can suffer to their physical integrity, the automobiles they bring with them, that they keep on the hotel’s grounds, and even the animals they take with them (as long as the establishment allows pets on site). To finish it off, the fourth point will be made up of the conclusions reached after our investigation, in what situation we believe the accommodation sector is in nowadays, and what measures or acts can be brought in for it's progress. Esta trabajo está dedicado a la investigación del contrato de hospedaje, centrada principalmente en el ámbito de la responsabilidad del empresario por los efectos introducidos por el cliente en el establecimiento. El primer punto de nuestro estudio lo dedicamos a hacer una pequeña introducción histórica para conocer mejor el origen y evolución del hospedaje a lo largo de los siglos. El segundo punto está enfocado a conocer la figura del contrato de hospedaje, dado que no encontramos una extensa regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Características, obligaciones de las partes o textos que contemplan el hospedaje en nuestra legislación son algunas de las cuestiones que se enfocan en este segundo punto de nuestro estudio El tercer punto es el principal motivo para llevar a cabo nuestra investigación: la responsabilidad del empresario por los daños o pérdidas que puedan sufrir los enseres de los clientes que porten con ellos e introduzcan en el establecimiento durante su estancia en éste. Además, también presentaremos cuestiones relacionadas con los daños que puedan sufrir las personas en su integridad física, los automóviles que traigan con ellos y depositen en las instalaciones del hotel, hasta en los animales que les acompañen si está permitida por el establecimiento su entrada. Para acabar, reflejamos en el cuarto punto nuestras conclusiones una vez realizada nuestra investigación, en que situación consideramos que se encuentra el hospedaje actualmente y qué medidas o actuaciones podrían llevarse a cabo para mejorar el sector.
  Matèria: Hoteleria-Dret i legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Payá Diego, Pablo
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El contracte de hospedatge: consideracions generals i responsabilidad del empresari Accommodation agreement: general considerations and liability of the businessman El Contrato de Hospedaje: consideraciones generales y responsabilidad del empresario
  Data de la defensa del treball: 2016-02-01
  Paraules clau: Hospedatge, responsabilitat, hotel Accommodation, liability, hotel Hospedaje, responsabilidad, hotel
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El Contrato de Hospedaje: consideraciones generales y responsabilidad del empresario
  Director del projecte: Nasarre Aznar, Sergio
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Hoteleria-Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar