Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Anàlisi de la implantació d’un sistema de costos (ABC) en una empresa de serveis de màrqueting digital

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6152
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6152
 • Autors:

  Abachane AitAlla, Khadija
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-07-25
  Resum: El propósito de este trabajo es analizar los costes que intervienen en el proceso productivo de una empresa real. Para poder realizar este análisis implantaremos un sistema de costes llamado Activity Based Costing o más conocido como ABC en una empresa que ofrece servicios de marketing digital. El sistema ABC es un modelo que permite asignar y distribuir distintos costes indirectos en función de las actividades que se realizan en la empresa. La aplicación de este sistema es útil para que las empresas conozcan el coste real de su sistema de producción y dispongan de información para la toma de decisiones para determinar si la actividad productiva que se realiza es rentable o no. A lo largo del trabajo diseñaremos este sistema desde un punto de vista teórico hasta su implantación práctica para poder elaborar nuestras conclusiones. The purpose of this work is to analyze the costs involved in the production process of a real company. To be able to do this analysis we will implement a costing system called Activity Based Costing or better known as ABC in a company that offers digital marketing services. The ABC system is a model that allows different indirect costs to be allocated and distributed based on the activities carried out in the company. The application of this system is useful for companies to know the real cost of their production system and have information for decision-making to determine whether the productive activity carried out is profitable or not. Throughout the work we will design this system from a theoretical point of view to its practical implementation in order to be able to draw up our conclusions. El propòsit d'aquest treball és analitzar els costos que intervenen en el procés productiu d'una empresa real. Per poder fer aquesta anàlisi implantarem un sistema de costos anomenat Activity Based Costing o més conegut com a ABC en una empresa que ofereix serveis de màrqueting digital. El sistema ABC és un model que permet assignar i distribuir diferents costos indirectes en funció de les activitats que es realitzen a l’empresa. L'aplicació d'aquest sistema és útil perquè les empreses coneguin el cost real del seu sistema de producció i disposin d’informació per a la presa de decisions per determinar si l'activitat productiva que es du a terme és rendible o no. Al llarg del treball dissenyarem aquest sistema des d'un punt de vista teòric fins a la seva implantació pràctica per tal de poder elaborar les nostres conclusions.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Abachane AitAlla, Khadija
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Análisis de la implantación de un sistema de costes (ABC) en una empresa de servicios de marketing digital Analysis of the implementation of a cost system (ABC) in a digital marketing services company
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Costes, Activity Based Costing, Marketing Costs, Activity Based Costing, Marketing Costos, Activity Based Costing, Màrqueting
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Anàlisi de la implantació d’un sistema de costos (ABC) en una empresa de serveis de màrqueting digital
  Director del projecte: Sánchez Rebull, María Victoria
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar