Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El dret de petició en la història del constitucionalisme espanyol (1808-1931)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:618
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG618
 • Autors:

  Solé Carola, Yasmina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-04-04
  Resum: El dret de petició en la història del constitucionalisme espanyol (1808-1931) La present tasca té per objecte l’anàlisi, de la figura jurídica, del dret de petició en la història del constitucionalisme espanyol, motiu pel qual aquesta recerca està enfocada des d’una vessant històric- constitucional per tal de conèixer amb major profunditat el bagatge i evolució del dret de petició. El corpus del treball, principalment, va destinat a analitzar el dret de petició en la història del constitucionalisme espanyol tret d’un epígraf que, a grosso modo, entra a comentar en termes de dret comparat aquelles manifestacions precursores que serviren d’inspiració per al model espanyol. Estructuralment el primer epígraf del treball té una funcionalitat introductòria, el segon des d’una vessant de dret comparat fa al·lusió als textos més transcendents en la configuració del dret de petició. Posteriorment, al llarg de l’epígraf tercer, té lloc l’estudi exhaustiu dels diferents textos constitucionals que varen estar vigents durant el període que abasta des de 1808 fina a 1931, en concret cada text serà objecte d’una breu contextualització històric- política, seguida d’un esquema a l’articulat i l’anàlisi comentat de la configuració constitucional del dret de petició. Finalment, l’epígraf quart recull els aspectes i qüestions més significatives de cada apartat del treball. Pel que fa als objectius que regeixen aquesta tasca, es concreten en:  Conèixer si el dret de petició era reconegut pels diferents textos constitucionals.  Conèixer el tractament constitucional atorgat al dret de petició.  Dilucidar els possibles fonaments que justifiquen la manca de previsió constitucional, així com la pervivència o decadència del mateix. Petition of right in the Spanish constitutionalism history (1808-1931) This project does reference to the petition of right in the Spanish constitutionalism history, for this reason the research wants to know the position of this figure and his evolution. The most extensive part of the project is dedicated to analyze the Spanish petition of right, but one of his parts studies this figure on the compared side with the aim to know its origins. In attention to the structure of this research project, the first part is an introduction, the second part analyses the most important petition of right texts that served as a precedent for this figure in Spain. The third part develops the most extensive analysis about the different constitutional texts that were valid along 1808 until 1931. Finally, the fourth part is a summary that includes the most important aspects of the research project. El derecho de petición en la historia del constitucionalismo español (1808-1931) La presente tarea tiene por objeto el análisis, de la figura jurídica, del derecho de petición en la historia del constitucionalismo español, motivo por el cual esta investigación está enfocada desde una vertiente histórico- constitucional para conocer con mayor profundidad el bagaje y evolución del derecho de petición. El corpus del trabajo, principalmente, va destinado a analizar el derecho de petición en la historia del constitucionalismo español disparo de un epígrafe que, a grosso modo, entra a comentar en términos de derecho comparado aquellas manifestaciones precursoras que sirvieron de inspiración para el modelo español. Estructuralmente el primer epígrafe del trabajo tiene una funcionalidad introductoria, el segundo desde una vertiente de derecho comparado hace aborda los textos más trascendentes en la configuración del derecho de petición. Posteriormente, a lo largo del epígrafe tercero, tiene lugar el estudio exhaustivo de los diferentes textos constitucionales que estuvieron vigentes durante el periodo que alcanza desde 1808 fina a 1931, en concreto cada texto será objeto de una breve contextualización histórico- política, seguida de un esquema al articulado y el análisis comentado de la configuración constitucional del derecho de petición. Finalmente, el epígrafe cuarto recoge los aspectos y cuestiones más significativas de cada apartado del trabajo. En cuanto a los objetivos que rigen esta tarea, se concretan en:  Conocer si el derecho de petición era reconocido por los diferentes textos constitucionales.  Conocer el tratamiento constitucional otorgado al derecho de petición.  Dilucidar los posibles fundamentos que justifican la carencia de previsión constitucional, así como la pervivencia o decadencia del mismo.
  Matèria: Petició, Dret de-Espanya
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Solé Carola, Yasmina
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El dret de petició en la història del constitucionalisme espanyol (1808-1931) Petition of right in the Spanish constitucionalism history (1808-1931) El derecho de petición en la historia del constitucionalismo español (1808-1931)
  Data de la defensa del treball: 2016-02-01
  Paraules clau: dret de petició, constitucionalisme espanyol petition of right, spanish constitucionalism derecho de petición, constitucionalismo español
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El dret de petició en la història del constitucionalisme espanyol (1808-1931)
  Director del projecte: Jordá Fernández, Antoni Mª
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Petició, Dret de-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar