Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres a la nova llei de cooperació jurídica internacional

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:619
 • Autors:

  Sosa Calderón, Mª Regma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-04-04
  Resum: D’entre tots els àmbits que engloben el Dret internacional privat, he optat pel reconeixement i execució de les resolucions judicials estrangeres a Espanya, situant el nostre país com a Estat requerit. He considerat oportú en aquest moment realitzar un estudi sobre el funcionament actual d’aquest sistema tenint en compte que el darrer 20 d’agost de 2015, va entrar en vigor la nova regulació interna amb la Llei 29/2015, de 30 de juliol, de Cooperació Jurídica Internacional en matèria civil (LCJI). Aquesta promulgació apareix amb notables modificacions, derogant finalment els articles 951 a 958 de l’obsoleta LEC 1881 que ja no concordaven amb la jurisprudència actual i suposaven bastants problemes pràctics. Aquesta discordança cada vegada es feia més notòria, en comparació amb els Convenis internacionals ratificats per Espanya en aquesta matèria, però sobretot arrel de l’aparició dels nous Reglaments europeus que regulen el reconeixement i execució advocant per la lliure circulació de les resolucions judicials entre els Estats membres de la Unió Europea, amb l’objectiu d’assolir un espai de llibertat, seguretat i justícia europeu. D’entre les diverses normes europees, destaco el Reglament 1215/2012 relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l’execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil (Brussel·les I bis), per ser el més genèric i també recent, malgrat tenir l’origen més antic (Conveni de Brussel·les de 1968). En conseqüència és el Reglament que he utilitzat com a base per analitzar en quina mesura, la nostra nova regulació interna, s’ha inspirat en les seves “modernes” disposicions. Bàsicament el treball conté l’elaboració d’un anàlisi, punt per punt, de totes les reformes que s’han incorporat al nostre sistema de dret autònom, comparant-les amb l’antiga regulació, deixant entreveure les deficiències amb les quals comptàvem anteriorment enfront als beneficis que actualment aporta la LCJI per assolir una efectiva tutela judicial dels particulars en els seus assumptes privats, i una millor cooperació entre països. Between all the areas encompassing Private international law, I opted for the recognition and enforcement of foreign judgments in Spain, placing our country as requested State. I considered appropriate at this time to realise a study of the current operation of this system inasmuch as the last 20 August 2015, entered into force the new internal regulation with the Law 29/2015, of July 30, of Legal International Cooperation in civil matters (LCJI). This promulgation appears with notable changes, finally repealing sections 951-958 of the outdated 1881 LEC no longer consistent with current case law and that posed many practical problems. This discordance grew increasingly noticeable, compared to the International Conventions ratified by Spain in this matter, but mainly because of the emergence of new European Regulations containing the recognition and enforcement of judgments advocating their free movement between member states of the European Union, with the aim of achieving an area of freedom, security and European justice. Between, the various European Regulations, I feature Regulation 1215/2012 on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I bis), as the most recent and generic, despite it has his most ancient origin (1968 Brussels Convention). Consequently it is the Regulation which I used as a basis for analyzing how our new internal regulation has been inspired by his "modern" provisions. Basically this work contains an analysis, point by point, of all the reforms that have been incorporated into our system of internal law, comparing them with the old regulation, suggesting deficiencies with which we had previously, against the benefits that currently LCJI provides for an effective judicial protection for citizens in their private affairs, and a better cooperation between countries. De entre todos los ámbitos que engloban el Derecho internacional privado, he optado por el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales extranjeras en España, situando a nuestro país como Estado requerido. He considerado oportuno en este momento realizar un estudio sobre el funcionamiento actual de este sistema teniendo en cuenta que el último 20 de agosto de 2015, entró en vigor la nueva regulación interna con la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil (LCJI). Esta promulgación aparece con notables modificaciones, derogando finalmente los artículos 951 a 958 de la obsoleta LEC 1881 que ya no concordaban con la jurisprudencia actual y suponían bastantes problemas prácticos. Esta discordancia cada vez se hacía más notoria, en comparación con los Convenios internacionales ratificados por España en esta materia, pero sobre todo a raíz de la aparición de los nuevos Reglamentos europeos que regulan el reconocimiento y ejecución abogando por la libre circulación de las resoluciones judiciales entre los estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar un espacio de libertad, seguridad y justicia europeo. De entre las diversas normas europeas, destaco el Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I bis), por ser el más genérico y también reciente, a pesar de tener su origen más antiguo (Convenio de Bruselas de 1968). En consecuencia es el Reglamento que he utilizado como base para analizar en qué medida, nuestra nueva regulación interna, se ha inspirado en sus "modernas" disposiciones. Básicamente el trabajo contiene la elaboración de un análisis, punto por punto, de todas las reformas que se han incorporado a nuestro sistema de derecho autónomo, comparándolas con la antigua regulación, dejando entrever las deficiencias con las que contábamos anteriormente, frente a los beneficios que actualmente aporta LCJI para lograr una efectiva tutela judicial de los particulares en sus asuntos privados, y una mejor cooperación entre países.
  Matèria: Cooperació judicial internacional
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Sosa Calderón, Mª Regma
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres a la nova llei de cooperació jurídica internacional Recognition and enforcement of foreign judgments in the new law of international legal cooperation. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la nueva ley de cooperación jurídica internacional
  Data de la defensa del treball: 2016-02-02
  Paraules clau: Reconeixement, Exequàtur, Llei de cooperació jurídica internacional. Recognition, Exequatur, Law of international legal cooperation. Reconocimiento, Exequátur , Ley de cooperación jurídica internacional.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Reconeixement i execució de resolucions judicials estrangeres a la nova llei de cooperació jurídica internacional
  Director del projecte: Maria Font i Mas
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Cooperació judicial internacional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar