Treballs Fi de Grau> Economia

Discriminación territorial del impuesto sobre el patrimonio y perspectivas de reforma

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6304
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6304
 • Autors:

  Díaz Alba, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-09-05
  Resum: El Impuesto sobre el Patrimonio es uno de los impuestos más controvertidos de nuestro sistema tributario, puesto que presenta una discriminación territorial generada por las competencias normativas que asumen las Comunidades Autónomas. Así pues, algunas de estas ofrecen determinadas ventajas fiscales a sus residentes, hecho que atrae a grandes patrimonios, generando que el tributo acabe recayendo sobre patrimonios inferiores y que se incumpla el principio de equidad. A lo largo de este trabajo se expondrán los fundamentos jurídicos y económicos del impuesto, así como su problemática actual existente y las perspectivas de reforma y alternativas que presenta. The Wealth Tax is one of the most controversial taxes in our tax system, since it presents territorial discrimination generated by the regulatory powers assumed by the Autonomous Communities. Thus, some of these offer certain tax advantages to their residents, a fact that attracts large estates, causing the tax to end up falling on lower estates and breaching the principle of equity. Throughout this work, the legal and economic foundations of the tax will be exposed, as well as its current existing problems and the perspectives of reform and alternatives that it presents. L'impost sobre el patrimoni és un dels impostos més controvertits del nostre sistema tributari, ja que presenta una discriminació territorial generada per les competències normatives que assumeixen les comunitats autònomes. Així doncs, algunes ofereixen determinats avantatges fiscals als seus residents, fet que atrau grans patrimonis, generant que el tribut acabi recaient sobre patrimonis inferiors i que s'incompleixi el principi d'equitat. Al llarg d'aquest treball s'exposaran els fonaments jurídics i econòmics de l'impost, així com la problemàtica actual existent i les perspectives de reforma i alternatives que presenta.
  Matèria: Impostos sobre el patrimoni
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Díaz Alba, Laura
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Territorial discrimination of the wealth tax and prospects for reform Discriminació territorial de l'impost sobre el patrimoni i perspectives de reforma
  Data de la defensa del treball: 2023-06-26
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Impuesto sobre el Patrimonio, discriminación territorial, Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas Wealth Tax, territorial discrimination, Temporary Tax of Solidarity of Great Fortunes Impost sobre el Patrimoni, discriminació territorial, Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Discriminación territorial del impuesto sobre el patrimonio y perspectivas de reforma
  Director del projecte: Durán Weitkamp, Christian
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Impostos sobre el patrimoni
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar