Treballs Fi de Grau> Relacions Laborals i Ocupació

Negociación Colectiva en Europa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:635
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG635
 • Autors:

  Calleja Valero, Alejandro
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-04-20
  Resum: La institucionalització del conflicte laboral, ha portat a la creació d'un estat del benestar i el reconeixement com a tal de un dret, el dret laboral o dret social. Com s'indica en la nostra Constitució en l'article 1: "Espanya és un estat social i democràtic de dret,...", per tant, el conflicte laboral ha suposat una forma de socialització de l'ordre i una sistematització estructural, sent l’eix de partida i donant com a resultat el que actualment es coneix com a sistema de relacions laborals. El tractat de la Unió Europea culminat en l'any 1993, preveu la creació d'una Unió Econòmica i Monetària, que ha culminat el 2001 amb la circulació de l'Euro. Actualment és pretén la creació d'un Dret Social Comunitari, un sistema laboral idèntic en tots els països membres. El Sistema de Relacions Laborals Europeu encara manca d’una cohesió i convergència per tots els Estats europeus, per el desenvolupament d'un dret del treball comunitari i una veritable Unió Social. Alemanya i a Espanya com a països membres de la UE, tenen les mateixes institucions laborals, estructura i una clara separació pel que fa a la representació dels treballadors davant els empresaris. El problema de la inclusió d'un sistema laboral homogeni per als dos Estats radicaria més sobre la percepció social i mode d’actuar dels agents socials, que en el propi canvi legislatiu que ho fixara. Però a diferència d'altres països que conformen la Unió Europea, Alemanya i Espanya no són tan lluny de tindre un mateix sistema de relacions laborals en comparació amb la resta. The institutionalization, of the labour dispute, has led to the creation of a social status and recognition of such as a law; labour law or social law. As our Constitution states in article 1: “Spain is constituted in a social state and democratic law ...”. Therefore, the labour dispute has led into the socialization of the order and a structural systematization. Becoming the main hub, and resulting in what we know as the labour system. The Treaty of the European Union finished in 1993; it did foresee the creation of an economical and monetary union, which finished in 2001 with the implementation of the Euro currency. At present, the aim is to create a social community law, and identical labour system within all member countries. The European labour system still has a lack of connection and convergence between most of the European states, to develop a community labour legislation, and a truthful Social Union. Germany and Spain, as integrated member countries in the UE, have the same labour institutions, structure and a clear distinction amongst employers and employees’ representation. The problem of the inclusion of a homogenised labour system for both states would lie in the social perception and the way social agents behave, more than the legal change itself. However, unlike the rest of the member countries in the UE, Germany and Spain are not so far apart to have the same Labour Relation systems. La institucionalización del conflicto laboral, ha supuesto la creación de un estado social y el reconocimiento como tal de un derecho, el derecho laboral o derecho social. Como indica nuestra Constitución en su artículo 1: “España se constituye en un estado social y democrático de derecho,...”, por tanto, el conflicto laboral ha supuesto una manera de socialización del orden, y una sistematización estructural, siendo el eje de partida y dando como resultado lo que actualmente conocemos como sistema de relaciones laborales. El Tratado de la Unión Europea culminado en 1993, preveía la creación de una Unión Económica y Monetaria, que culminó en el 2001 con la puesta a circulación del Euro. Actualmente se pretende la creación de un Derecho Social Comunitario, un sistema laboral idéntico en todos los países integrantes. El sistema de Relaciones Laborales Europeo todavía carece de una cohesión y convergencia por parte de todos los estados europeos, para el desarrollo de una legislación laboral comunitaria, y una verdadera Unión Social. Alemania y España, como países integrantes de la UE, cuentan con las mismas instituciones laborales, estructura y una clara separación en cuanto a la representación de los trabajadores frente a los empresarios. El problema de la inclusión de un sistema laboral homogéneo para ambos estados radicaría más en la percepción social y en el modo de actuar de los agentes sociales, que en el propio cambio legislativo que lo fijara. Aunque a diferencia del resto de países que forman la UE, Alemania y España no están tan lejos de tener un mismo sistema de Relaciones Laborales en comparación con el resto.
  Matèria: Negociacions col·lectives de treball-Europa
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Gestió dEmpreses
  Estudiant: Calleja Valero, Alejandro
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Negociació Col·lectiva en Europa, els casos de Espanya i Alemanya Collective bargaining in Europe, the cases of Spain and Germany Negociación Colectiva en Europa, los casos de España y Alemania
  Data de la defensa del treball: 2014-06-03
  Paraules clau: Negociació, Col·lectiva, Europea Collective, bargaining, Europe Negociación, Colectiva, Europea
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Negociación Colectiva en Europa, los casos de España y Alemania
  Director del projecte: Brunet Icart, Ignasi
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Negociacions col·lectives de treball-Europa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar