Treballs Fi de Grau> Geografia

MAPEJANT LA DESPESA I LA POBRESA ENERGÈTICA PER EDIFICACIÓ A PARTIR DELS CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: EL CAS D’ESTUDI DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6394
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6394
 • Autors:

  Grumeza, Marius Vlad
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-09-22
  Resum: La pobresa energètica es defineix com la incapacitat de les persones que habiten una llar de permetre’s el confort tèrmic adequat, degut a la ineficiència energètica de l’habitatge. Aquesta és una condició de desigualtat social en la que es troben principalment les famílies amb un baix nivell d’ingressos. La metodologia adoptada en aquest estudi de cas de la ciutat de Tarragona, en primer lloc, calcula la despesa energètica de cada edificació tenint en compte el consum dels diferents usos energètics domèstics, i posteriorment s’apliquen els indicadors de pobresa energètica, amb la finalitat d’identificar els barris més vulnerables a aquest fenomen.
  Matèria: Geografia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Geografia Geography Geografía
  Departament: Geografia
  Estudiant: Grumeza, Marius Vlad
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: MAPEJANT LA DESPESA I LA POBRESA ENERGÈTICA PER EDIFICACIÓ A PARTIR DELS CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: EL CAS D’ESTUDI DE LA CIUTAT DE TARRAGONA MAPPING EXPENDITURE AND ENERGY POVERTY PER BUILDING FROM ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATES: THE CASE STUDY OF THE CITY OF TARRAGONA MAPEANDO EL GASTO Y LA POBREZA ENERGÉTICA POR EDIFICACIÓN A PARTIR DE LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: EL CASO DE ESTUDIO DE LA CIUDAD DE TARRAGONA
  Data de la defensa del treball: 2022-09-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Despesa energètica, Pobresa energètica, Certificació energètica Energy Expenditure, Energy Poverty, Energy Certificates Gasto energético, Pobreza energética, Certificación energética
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: MAPEJANT LA DESPESA I LA POBRESA ENERGÈTICA PER EDIFICACIÓ A PARTIR DELS CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: EL CAS D’ESTUDI DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
  Director del projecte: Pérez Albert, Maria Yolanda
  Ensenyament(s): Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar