Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Llei 14/2013 : Anàlisis de les novetats tributàries i de Seguretat Social

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:659
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG659
 • Autors:

  Reverté Lleixà, Montserrat
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-03
  Resum: L’any 2013 ha estat un any en el qual han aparegut moltes novetats legislatives, tant en matèria tributaria com en la de la Seguretat Social. Aquestes novetats que ha inclòs el legislador han estat creades per tal de millorar la situació econòmica en la que esta patint actualment España. Per una banda, algunes de les novetats que hi podem destacar en matèria tributària són per exemple la creació de la figura del Emprenedor de Responsabilitat Limitada el qual s’ha de diferencia de l’Emprenedor pròpiament dit ja que al primer li és inembargable el seu domicili habitual, sempre i quan compleixi amb uns mínims establerts prèviament en aquesta llei. Una altra de les novetats que ha inclòs la Llei 14/2013 ha estat la creació de la figura del mediador concursal, el qual és la persona mediadora entre les parts enfrontades. Aquestes parts poden recórrer al procés anomenat Acord Extrajudicial de pagaments; aquest acord és un procés alternatiu per tal d’evitar un procés judicial. Per l’altra banda, es pot analitzar que hi ha novetats en matèria de seguretat social les quals el legislador ha inclòs la Disposició Addicional 35 bis del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. En aquesta D.A 35 bis s’inclouen bonificacions, tant per a persones menors de 30 anys com per a persones majors de 30 anys, en les quals és bonifica el fet de crear una societat mercantil per primera vegada. Finalment, cal destacar que amb l’aprovació de la Llei 14/2013 s’ha modificat l’IRPF, IS i L’IVA. 2013 has been a productive year on legislative novelties for the taxation system and for the Social Security as well. The novelties have been introduced in order to improve Spain’s current economic recession. Some of the tributary novelties that should be highlighted are, for instance, the introduction of the Limited Liability Entrepreneur. This position should be differentiated from the Entrepreneur itself, since the first one cannot have its home seized, as far as it complies with the basic law requirements. Another novelty included by the Act 14/2013 is the position of the bankruptcy mediator, who has to mediate any disputes between the parts in conflict. These parts can still appeal to the process called Extrajudicial Settlement on Payments, which aims to avoid a legal process. Furthermore, new legislation on Social Security has been passed by means of the Additional Provision 35 bis of the Royal Legislative Decree 1/1994, 20th of June. This Provision enacts the consolidated restated text of the Social Security General Law. The Additional Provision 35 bis includes allowances for people both under and over 30 years of age, who wish to create a trading company for the first time. Finally, it needs to be noted that the IRPF, IS and IVA have been modified by the Act 14/2013. El año 2013 ha sido un año en el cual han aparecido muchas novedades legislativas, tanto en materia tributaria como en la de la Seguridad Social. Estas novedades que ha incluido el legislador han estado creadas para mejorar la situación económica en la que esta España. Por un lado, algunas de las novedades que podemos destacar en materia tributaria son por ejemplo la creación de la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada el cual se tiene que diferenciar del emprendedor propiamente dicho ya que el primero le es inembargable su vivienda habitual, siempre y cuando cumpla con los mínimos establecidos previamente en esta ley. Otra de las novedades que ha incluido la Ley 14/2013 ha estado la creación de la figura del mediador concursal, el cual es la persona mediadora entre las partes confrontadas. Dichas partes pueden recurrir a un procedimiento llamado Acuerdo Extrajudicial de pagos; este acuerdo es un procedimiento alternativo para evitar un procedimiento judicial. Por otro lado, se puede analizar que hay novedades en materia de seguridad social, las cuales el legislador ha incluido la Disposición Adicional 35 bis del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En esta D.A 35 bis se incluyen las bonificaciones, tanto para las personas menores de 30 años como para las personas mayores de 30 años, en las cuales se bonifica el hecho de crear una sociedad mercantil por primera vez. Finalmente, cabe destacar que con la aprobación de la Ley 14/2013 se han modificado el IRPF, IS y IVA.
  Matèria: Impostos-Espanya-2013
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Reverté Lleixà, Montserrat
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Llei 14/2013 : Anàlisis de les novetats tributàries i de Seguretat Social Act 14/2013: Analysis of the Social Security and taxation novelties Ley 14/2013: Analisis de las novedades tributarias y de Seguridad Social
  Data de la defensa del treball: 2014-09-04
  Paraules clau: Novetats, emprenedors Novelties, entrepreneur Novedades, emprendedores
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Llei 14/2013 : Anàlisis de les novetats tributàries i de Seguretat Social
  Director del projecte: Rivas Nieto, Estela
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Impostos-Espanya-2013
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar