Treballs Fi de Grau> Economia

Impacte econòmic del cargol poma a l'hemisferi esquerre del Delta de l'Ebre.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:675
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG675
 • Autors:

  Bo Durà, Alba
  Múria Gallego, Albert
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-11
  Resum: El treball aborda l’abast i l’impacte econòmic de la plaga del cargol poma en el hemisferi esquerre del Delta de l’Ebre. Suposa una aportació experimental i quantitativa per primera vegada sobre aquest fenomen. S’analitza l’afectació de la plaga del cargol poma i quin ha estat l’efecte econòmic per als pagesos locals. Per donar resposta, s’han formulat un conjunt d’hipòtesis i tractarem de forma específica quines zones han patit més afectació i quines menys degut a la plaga del cargol, així com també el resultat de les polítiques públiques dutes a terme per part de l’administració, com poden ser la salinització d’alguns camps i l’ús de adobs i fertilitzants. No vam voler deixar de banda el productor final. És per això que es tracta de quantificar els seus costos per poder fer front a la plaga, com per exemple l’adaptació de terrenys, adaptació del sistema de reg i també del sistema de desguassar els camps. Per últim, considerem tres escenaris sobre la pèrdua econòmica total en l’hemisferi esquerre. Per una banda un escenari optimista, on utilitzem les dades més favorables dins de les desfavorables; l’escenari pessimista, amb els pitjors resultats obtinguts en les enquestes i un tercer i últim escenari, el de la pèrdua total de la producció. El treball conclou que la pèrdua deguda al cargol resulta significativa en tots els anys i zones estudiades. També resulta significativa la pèrdua deguda a la política pública de salinització dels camps. En un model de regressió múltiple es quantifiquen les pèrdues degudes als dos efectes els anys 2013 i 2014. Per últim s’estima l’impacte econòmic total sobre l’hemisferi esquerre del Delta en tres escenaris. El resultat obtingut quantifica una pèrdua molt important tant en valor econòmic i llocs de treball. The paper addresses the scope and economic impact of apple snail pest in the left hemisphere of the Ebro Delta. It represents an experimental and quantitative contribution for the first time on this phenomenon. It analyzes the affectation of the apple snail pest and is discussed what has been the economic impact for local farmers. To answer that, we have formulated a set of hypotheses and discuss specifically what areas have been more affected and the least because of the plague of apple snail, as well as the result of public policies implemented by the administration, such as the salinization of some fields and use of some fertilizers. We did not want to leave out the final producer. That is why trying to quantify their costs to cope with the plague, such as field adaptation, adaptation of the irrigation system and drain system fields. Finally, we consider three scenarios on the total economic loss in the left hemisphere. On the one hand an optimistic scenario, where we use the most favorable data about every unfavorable data; pessimistic, with the worst results of the questionnaire and a third and final scenario, with the total loss of production. The paper concludes that the loss due to the apple snail is significant in all years and areas studied. Also significant is the loss due to salinization field public policy. In a multiple regression model, we quantified losses due to the two effects in the years 2013 and 2014. Finally, is estimated the total economic impact on the Delta left hemisphere with three scenarios. The result quantifies a very important economic loss and a jobs loss. El trabajo aborda el alcance y el impacto económico de la plaga del caracol manzana en el hemisferio izquierdo del Delta del Ebro. Supone una aportación experimental y cuantitativa por primera vez sobre este fenómeno. Se analiza la afectación de la plaga del caracol manzana y cuál ha sido el efecto económico para los agricultores locales. Se han formulado un conjunto de hipótesis y trataremos de forma específica qué zonas han sufrido más afectación y cuáles menos debido a la plaga y también el resultado de las políticas públicas llevadas a cabo por parte de la administración, como pueden ser la salinización de algunos campos y el uso de abonos y fertilizantes. En cuanto al productor final, se trata de cuantificar sus costes para poder hacer frente a la plaga, como por ejemplo la adaptación de terrenos, adaptación del sistema de riego y también del sistema de desaguar los campos. Por último, consideramos tres escenarios sobre la pérdida económica. Por un lado un escenario optimista, donde utilizamos los datos más favorables dentro de las desfavorables; el escenario pesimista, con los peores resultados obtenidos en las encuestas y un tercer y último escenario, el de la pérdida total de la producción. El trabajo concluye que la pérdida debida al caracol resulta significativa en todos los años y zonas estudiadas. También resulta significativa la pérdida debida a la política pública de salinización de los campos. En un modelo de regresión múltiple se cuantifican las pérdidas debidas a los dos efectos los años 2013 y 2014. Por último se estima el impacto económico total sobre el hemisferio izquierdo del Delta en tres escenarios. El resultado obtenido cuantifica una pérdida muy importante tanto en valor económico como en puestos de trabajo.
  Matèria: Animals invasors-Catalunya-Delta de l'Ebre-Aspectes econòmics
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Bo Durà, Alba; Múria Gallego, Albert
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Impacte econòmic del cargol poma a l'hemisferi esquerre del Delta de l'Ebre. Economic impact of the apple snail to the left hemisphere of the Ebro Delta. Impacto económico del caracol manzana al hemisferio izquierdo del Delta del Ebro.
  Data de la defensa del treball: 2015-06-29
  Paraules clau: Impacte, Cargol, Poma Impact, Snail, Apple Impacto, Caracol, Manzana
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Impacte econòmic del cargol poma a l'hemisferi esquerre del Delta de l'Ebre.
  Director del projecte: Farré Albendea, Xavier
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Animals invasors-Catalunya-Delta de l'Ebre-Aspectes econòmics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar