Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La resposta de la comunitat internacional al canvi climàtic: passat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:69
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG69
 • Autors:

  Heras Seuma, Jaume
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-01-29
  Resum: Partint de les aportacions fetes per la comunitat científica sobre l’origen, les conseqüències i els mecanismes de lluita contra l’escalfament global, el present treball de fi de grau té per objecte analitzar la resposta que la comunitat internacional ha donat al problema del canvi climàtic fins a l’actualitat i examinar les característiques que hauria de reunir un instrument jurídic per a ser eficaç en aquesta lluita. En el primer capítol es descriuen cronològicament les fites més importants que han permès, a l’ésser humà, prendre consciència de l’escalfament global del planeta i del conseqüent canvi en el clima generat degut a les seves activitats. El segon capítol analitza el procés de negociació política que des de 1972 fins l’actualitat ha anat construint el cos del règim jurídic internacional del canvi climàtic. Els dos exponents més importants d’aquest règim jurídic són la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i el Protocol de Kyoto. El tercer capítol analitza de manera prospectiva com hauria de ser l’actuació de la Comunitat Internacional després de la presentació de l’últim informe del grup d’experts en canvi climàtic d’aquest mateix any i presenta les característiques que hauria de reunir un instrument jurídic internacional per a ser eficaç enfront l’escalfament global i el conseqüent canvi climàtic associat. Based on the contributions made by the scientific community about the origin, consequences and mechanisms against global warming, this paper aims to analyze the response that the international community has been given to the problem of climate change until the present time and discuss features that should gather a legal instrument to be effective in this struggle. The first chapter describes in a chronological way the relevant highlights that have raised awareness of global warming and the consequent problem of climate change caused by human activities. The second chapter analyzes the political negotiation process from 1972 to the present that have configured the international legal system of climate change. The two most important exponents of this legal system are The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol. Finally, the third chapter analyzes in a prospectively way how the international community should react after the last report of The Climate Change Expert Group (CCXG) of this year and also proposes some basic features that an international legal instrument should have to be effective against global warming and the consequent climate change associated. Partiendo de las aportaciones hechas por la comunidad científica sobre el origen, las consecuencias y los mecanismos de lucha contra el calentamiento global, el presente trabajo de fin de grado tiene por objeto analizar la respuesta que la comunidad internacional ha dado al problema del cambio climático hasta la actualidad y examinar las características que debiera reunir un instrumento jurídico para ser eficaz en esta lucha. En el primer capítulo se describen cronológicamente los hitos más importantes que han permitido al ser humano tomar conciencia del calentamiento global del planeta y del consiguiente cambio en el clima generado debido a sus actividades. El segundo capítulo analiza el proceso de negociación política que desde 1972 hasta la actualidad ha ido construyendo el marco jurídico internacional del cambio climático. Los dos exponentes más importantes de dicho marco son la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Protocolo de Kyoto. El tercer capítulo analiza de manera prospectiva como debiera ser la actuación de la Comunidad Internacional después de la presentación del útlimo informe del grupo de expertos en cambio climático de este mismo año y presenta las características que debiera reunir un instrumento jurídico internacional para ser eficaz en contra del calentamiento global y el consiguiente cambio climático global asociado.
  Matèria: Canvis climàtics
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Heras Seuma, Jaume
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La resposta de la comunitat internacional al canvi climàtic: passat, present i futur International community's response to climate change: past, present and future La respuesta de la comunidad internacional al cambio climático: pasado, presente, futuro
  Data de la defensa del treball: 2014-05-29
  Paraules clau: canvi climàtic cambio climático climate change
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La resposta de la comunitat internacional al canvi climàtic: passat, present i futur
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Canvis climàtics
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar