Treballs Fi de Grau> Relacions Laborals i Ocupació

El impacto de la calidad y la innovación en las relaciones laborales europeas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:694
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG694
 • Autors:

  Hidalgo Calvo, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-24
  Resum: L'estudi “L'impacte de la qualitat i la innovació a les relacions laborals europees” té per objecte tractar la vinculació entre la qualitat, la innovació i les relacions laborals en el context dels sistemes europeus de relacions laborals destacant l'anglosaxó, el germànic, l'escandinau, l'oriental i el llatí. El vincle s'ha analitzat mitjançant diferents dimensions de qualitat, innovació i relacions laborals. La dimensió de qualitat que s'ha estudiat és la distribució de certificats ISO 9001. Respecte a la innovació s'ha tingut en compte la despesa en R+D. En quant a les relacions laborals s'han analitzat la densitat sindical, el canal de representació, la cobertura de la negociació col·lectiva i el nivell majoritari de negociació. L'anàlisi d'aquesta vinculació s'ha dut a terme mitjançant la metodologia quantitativa a través de la tècnica de recol·lecció de dades secundàries basada en la revisió estadística de dades procedents d'ISO Survey 2013, Eurostat i Worker participation sobre les dimensions considerades de 29 països europeus l'any 2012. Les dades estadístiques s'han tractat mitjançant l'elaboració pròpia de diferents tipus de gràfics per a un anàlisi més exhaustiu i rigorós que ha permès posar en evidència molts tòpics i afirmacions abocades per diferents autors, demostrant que la gestió de la qualitat i la innovació moltes vegades no es reflecteixen en la quantitat de certificacions ISO 9001 distribuïdes al país i tampoc als principals elements que configuren les relacions laborals dels mateixos. The study "The impact of quality and innovation in European industrial relations" aims to treat the link between the quality, innovation and labour relations in the context of the European industrial relations systems highlighting the Anglo-Saxon, Germanic, Scandinavian, The oriental and Latin. The link has been analyzed using different dimensions of quality, innovation and industrial relations. The dimension of quality that has been studied is the distribution of certificates ISO 9001. To innovation has been taken into account spending on I D. Union density, the channel of representation, collective bargaining coverage and the majority level of bargaining have been analyzed in terms of labour relations. This linkage analysis has been conducted using the quantitative methodology through the technique of secondary data collection based on the review statistical data from ISO Survey 2013, Eurostat and Worker participation on the considered dimensions of 29 European countries in the year 2012. The statistical data have been treated by the compilation of different types of graphics for a more thorough and rigorous analysis that has allowed to put in evidence many themes and statements made by various authors, demonstrating that the quality management and innovation often are not reflected in the number of certifications ISO 9001 distributed in the country and not in the main elements comprising the labour relations of the same. El estudio “El Impacto de la calidad y la innovación en las relaciones laborales europeas” tiene por objeto tratar la vinculación entre la calidad, la innovación y las relaciones laborales en el contexto de los sistemas europeos de relaciones laborales destacando el anglosajón, el germánico, el escandinavo, el oriental y el latino. El vínculo se ha analizado mediante distintas dimensiones de calidad, innovación y relaciones laborales. La dimensión de calidad que se ha estudiado es la distribución de certificados ISO 9001. Respecto a la innovación se ha tenido en cuenta el gasto en I+D. En cuanto a las relaciones laborales se han analizado la densidad sindical, el canal de representación, la cobertura de la negociación colectiva y el nivel mayoritario de negociación. El análisis de esta vinculación se ha llevado a cabo mediante la metodología cuantitativa a través de la técnica de recolección de datos secundarios basada en la revisión estadística de datos procedentes de ISO Survey 2013, Eurostat y Worker participation sobre las dimensiones consideradas de 29 países europeos en el año 2012. Los datos estadísticos se han tratado mediante la elaboración propia de distintos tipos de gráficos para un análisis más exhaustivo y riguroso que ha permitido poner en evidencia muchos tópicos y afirmaciones vertidas por diferentes autores, demostrando que la gestión de la calidad y la innovación muchas veces no se reflejan en la cantidad de certificaciones ISO 9001 distribuidas en el país y tampoco en los principales elementos que configuran las relaciones laborales de los mismos.
  Matèria: Relacions laborals--Efecte de les innovacions tecnològiques
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Política i sociologia Politics and sociology Política y sociología
  Departament: Gestió dEmpreses
  Estudiant: Hidalgo Calvo, Daniel
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'impacte de la qualitat i la innovació a les relacions laborals europees The impact of quality and innovation in European industrial relations El impacto de la calidad y la innovación en las relaciones laborales europeas
  Data de la defensa del treball: 2015-05-27
  Paraules clau: Qualitat, innovació, relacions laborals Quality, innovation, labour relations Calidad, innovacion, relaciones laborales
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El impacto de la calidad y la innovación en las relaciones laborales europeas
  Director del projecte: Böcker Zavaro, Rafael
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Política i sociologia
  Politics and sociology
  Política y sociología
  Relacions laborals--Efecte de les innovacions tecnològiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar