Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El dret a la llibertat i la seva restricció en el cas dels estrangers

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:70
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG70
 • Autors:

  Iborra i Martínez, Francisco José
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-01-29
  Resum: Donada l’època en la que ens ha tocat viure, on els fluxos de població, les amenaces terroristes, la crisi econòmica, etc. estan a l’ordre del dia, i on els immigrants comprenen un percentatge important de la població total del territori nacional, aquest treball es centra en l’afectació del dret a la llibertat i seguretat personal dels estrangers. L’objectiu principal és fer un estudi dels casos en que la Constitució permet restringir el dret a la llibertat personal d’aquest col·lectiu d’estrangers i si la legislació vigent garanteix i protegeix adequadament aquest dret, davant l’actuació dels cossos policials, els òrgans jurisdiccionals i l’Administració. Per aconseguir aquesta finalitat, s’analitzen els supòsits en que la llei d’estrangeria permet la detenció dels estrangers i també aquells altres supòsits no contemplats en aquesta legislació i que suposen una restricció del dret a la llibertat mitjançant l’aplicació d’altres normes. Due to the current time in which population flows, terrorism threats and economic crisis are the order of the day, and in which immigrants represent a large percentage of the total population, this work focuses on the effects on the right to freedom and personal security of foreigners. The main aim is, firstly, to carry out a study of the situations where the Spanish Constitution allows limiting the right to freedom of foreigners and, secondly, to analyse if the legislation in force secures and protects in an appropriate way this right when police forces, courts and government administration act. In order to achieve this purpose, it is going to be examined the assumptions where the Foreigners Act permits the detention of foreigners, as well as the situations not covered by this Act and that involve a restriction to the right to freedom through the application of this rules. Dada la época en la que nos ha tocado vivir, donde los flujos de población, las amenazas terroristas, la crisis económica, etc. están a la orden del día, i donde los inmigrantes comprenden un porcentaje importante de la población total del territorio nacional, este trabajo se centra en la afectación del derecho a la libertad i la seguridad personal de los extranjeros. El objetivo principal es realizar un estudio de los casos en que la Constitución permite restringir el derecho a la libertad personal del colectivo de los extranjeros y si la legislación vigente garantiza y protege adecuadamente este derecho ante la actuación de los cuerpos policiales, los órganos jurisdiccionales y la Administración. Para conseguir esta finalidad, se analizan los supuestos en que la Ley de extranjería permite la detención de los extranjeros y también aquellos otros supuestos no contemplados por esta legislación y que suponen una restricción del derecho a la libertad en virtud de la aplicación de otras normas.
  Matèria: Emigració i immigració--Dret i legislació
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Iborra i Martínez, Francisco José
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: El dret a la llibertat i la seva restricció en el cas dels estrangers The right to freedom and its restriction on foreigners El derecho a la libertad y su restricción en los estranjeros
  Data de la defensa del treball: 2014-05-27
  Paraules clau: Dret a la llibertat, estrangers, detenció Right to freedom, foreigners, detention Derecho a la libertad, estranjeros, detención
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El dret a la llibertat i la seva restricció en el cas dels estrangers
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Emigració i immigració--Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar