Treballs Fi de Grau> Economia

Les Relacions Laborals en l'àmbit cooperatiu. El cas de la Cooperativa Cerc

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:704
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG704
 • Autors:

  Sanroma Samper, Neus
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-25
  Resum: Amb aquest treball es pretén fer una aproximació al concepte de relacions laborals dintre de les cooperatives. Per fer-ho es parteix de la història de les relacions laborals en general, quins pensament, ideologies i quines formes econòmiques, han influït amb el model de relacions laborals existent a cada etapa històrica. Aprofundint una mica més amb el tema, es fa una aproximació al concepte de Tercer Sector i Economia Social, on es pot incloure el model cooperatiu. S’analitzen els valors, els principis i les finalitats diferenciadores de les cooperatives respecte qualsevol altra societat mercantil. Un estudi empíric de la Cooperativa Cerc,@ SCCL, aproxima tots aquests romanents teòrics a la realitat. S’analitza com es posa a la pràctica tot el procediment legal cooperatiu i com es gestionen les relacions laborals dintre de la pròpia cooperativa. Aquesta visió des d’allò més genèric fins a concretar-ho amb l’estudi d’una cooperativa existent i en actiu, ens proporciona una idea i un coneixement ampli de la situació, i per tant, podem concloure que el model cooperatiu té moltes possibilitats dintre del mercat capitalista competitiu en que ens trobem avui en dia. És un model compatible amb el capitalisme i a la vegada respectuós amb la persona i les seves relacions laborals, ja tingui la condició de soci, de soci-treballador o únicament treballador de la pròpia cooperativa. The aim of this project is to make an approach to the concept of labour relations within the cooperatives. To do so, it is based on the history of labour relations in general, which thoughts, ideologies and which economic forms have had an influence with the model of labour relations existing at each stage. A little bit more in depth with the subject, it is made an approach to the concept of the Third Sector and Social economy, where the cooperative model can be included. It has been made and analysis of the values, the principles and the purposes which distinguish the cooperatives with regard to any other commercial company. An empirical study of the cooperative Cerc,@ SCCL, approaches all these theoretical remaining to reality. It is analysed how all cooperative legal procedure is implemented and how are labour relations within their own cooperative managed. This view, from the more generic to the specific with the study of an existing and active cooperative, provides us with an idea and a broad knowledge of the situation, and therefore, we can conclude that the cooperative model has a wide range of possibilities within the competitive capitalist market in which we find ourselves today. It is a model compatible with capitalism and at the same time respectful with the individual and its labour relations, even he/she has the status of a partner, workermember or just worker of the cooperative. Con este trabajo se pretende hacer una aproximación al concepto de relaciones laborales dentro de las cooperativas. Para hacerlo se parte de la historia de las relaciones laborales en general, qué pensamientos, ideologías y qué formas económicas, han influido con el modelo de relaciones laborales existente en cada etapa histórica. Profundizando un poco más con el tema, se hace una aproximación al concepto de Tercer Sector i Economía Social, donde se puede incluir el modelo cooperativo. Se analizan los valores, los principios y las finalidades diferenciadoras de las cooperativas respecto cualquier otra sociedad mercantil. Un estudio empírico de la Cooperativa Cerc,@ SCCL, aproxima todos estos razonamientos teóricos a la realidad. Se analiza como se pone a la practica todo el procedimiento legal cooperativo y como se gestionan las relaciones laborales dentro de la propia cooperativa. Esta visión desde lo más genérico hasta concretarlo con el estudio de una cooperativa existente y en activo, nos proporciona una idea y un conocimiento amplio de la situación, y por lo tanto, podemos concluir que el modelo cooperativo tiene muchas posibilidades dentro del mercado capitalista competitivo en el que nos encontramos hoy en día. Es un modelo compatible con el capitalismo y a la vez respetuoso con la persona y sus relaciones laborales, ya tenga la condición de socio, de socio-trabajador o únicamente trabajador de la propia cooperativa.
  Matèria: Cooperativa Cerc@ SCCL
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Sanroma Samper, Neus
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Les Relacions Laborals en l'àmbit cooperatiu. El cas de la Cooperativa Cerc,@ SCCL Labour relation within the cooperative realm. The Cerc@ cooperative Las Relaciones Laborales en el ambito cooperativo. El cas de la Cooperativa Cerc,@ SCCL
  Data de la defensa del treball: 2016-06-02
  Paraules clau: relacions laborals, economia social, societat cooperativa labour relations, Social economy, cooperative society relaciones laborales, economía social, sociedad cooperativa
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Les Relacions Laborals en l'àmbit cooperatiu. El cas de la Cooperativa Cerc,@ SCCL
  Director del projecte: Carreras Roig, Lluís
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Cooperativa Cerc@ SCCL
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar