Treballs Fi de Grau> Psicologia

La objetividad en la evaluación de personas: propuesta de entrevista

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:714
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG714
 • Autors:

  Robado Hernandiz, Sandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-06
  Resum: Aquest treball presenta un anàlisis de validesa predictiva dels diferents tipus d’entrevista: l’entrevista convencional estructurada i l’entrevista conductual estructurada. Essent l’objectiu general del projecte estudiar la capacitat que posseeix la entrevista de selecció de personal per preveure el rendiment laboral dels candidats que aspiren a ocupar un determinat lloc de treball, per això, coneixerem els conceptes i objectius de l’entrevista convencional i l’entrevista conductual estructurada. A partir d’aquí el que pretenc es crear un model d’entrevista que sigui el més valida i objectiva possible, intentant obtenir una relació entre la mateixa i el rendiment laboral que podríem esperar d’un candidat a diferència de si el seleccionéssim al atzar, basant-me en evidencies mesurables i observables: els comportaments. A més, pretenc implementar un model d’entrevista que suprimeixi les deficiències existents en les entrevistes anteriorment esmentades, oferint garanties importants d’èxit en la predicció del rendiment laboral. Això es degut a que l’entrevista de selecció de personal es l’instrument més utilitzat per reclutar i contractar a nou personal, per aquest motiu, es te la necessitat d’estudiar la seva eficàcia per detectar bons empleats o millor dit, empleats que presentin un rendiment exitós en el seu lloc de treball. This paper shows an analysis of predictive validity about the different types of interviews: the conventional structured interview and the behavioral structured interview. The main purpose of this project is to study the capacity that the interview has when selecting crew applying for a job and predicting their work performance. Therefore we will know concepts and objectives of both types of interview. Based on these concepts, I aim to create a new pattern of interview that would be as valid and objective as possible, basing the choice of the applicant in measurable and observable evidences, which is his/her behavior. Furthermore I intend to implement a new interview pattern that removes differences between interviews previously mentioned offering important guarantees of success in predicting job performance. The interview is the most widely tool used to recruit and hire new staff, this is why there is the need to study its effectiveness so good workers can be hired. Este trabajo parte de la base de un análisis sobre la validez predictiva de los diferentes tipos de entrevista: la entrevista convencional estructurada y la entrevista conductual estructurada. Siendo el objetivo general del proyecto, estudiar la capacidad que posee la entrevista de selección de personal para predecir el rendimiento laboral de los candidatos que aspiran a un determinado puesto de trabajo. Por ello, conoceremos los conceptos y objetivos de la entrevista convencional y la entrevista conductual estructurada. A partir del análisis de estos dos tipos de entrevista pretendo crear un modelo de entrevista que sea lo más valida y objetiva posible, intentando crear una relación directa entre la misma y el rendimiento laboral que podríamos esperar de un candidato, a diferencia de si lo seleccionáramos al azar, basándome en evidencias mesurables y observables: los comportamientos. Además, pretendo implementar un modelo de entrevista que elimine las deficiencias existentes en las entrevistas anteriormente comentadas, ofreciendo garantías importantes de éxito en la predicción del desempeño laboral. Esto se hace debido a que la entrevista de selección de personal es el instrumento más utilizado para reclutar y contratar a nuevo personal, por ello, se tiene la necesidad de estudiar su eficacia para detectar buenos empleados o mejor dicho, empleados que presenten un desempeño exitoso en su lugar de trabajo.
  Matèria: Entrevistes de selecció
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Psicologia Psychology Psicología
  Departament: Psicologia
  Estudiant: Robado Hernandiz, Sandra
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: L'objectivitat en l'avaluació de persones: proposta d'entrevista The objectivity in the assessment of persons: proposal of interview La objetividad en la evaluación de personas: propuesta de entrevista
  Data de la defensa del treball: 2015-05-28
  Paraules clau: validesa predictiva, entrevista de selecció de personal, objectivitat predictive validity, interview recruiters, objectivity validez predictiva, entrevista de selección de personal, objetividad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La objetividad en la evaluación de personas: propuesta de entrevista
  Director del projecte: Ferré Padreny, Ferran
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Entrevistes de selecció
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar