Treballs Fi de Grau> Dret Públic

El derecho a conocer la identidad del donante de gametos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:72
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG72
 • Autors:

  Sardà Olivé, Jèssica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-06
  Resum: En el marc de la crisi econòmica que ha afectat al nostre país, els expedients de regulació d'ocupació, s'han convertit en un dels recursos més utilitzats per reestructurar la plantilla de treballadors i adaptar-la a les necessitats presents i futures de l'empresa, amb l'única finalitat de perseverar l'activitat empresarial. No obstant això, acudir a aquest procediment, comporta uns efectes perjudicials tant en l'economia privada com pública. Aquest treball, té com a objecte d'estudi l'anàlisi de la reforma que han patit els expedients de regulació d'ocupació arran de la Llei 3/2012 i amb això, l'estudi dels criteris de selecció dels treballadors afectats, així com la seva regulació normativa i les conseqüències que això suposa tant en l'àmbit econòmic com social. Per a això, es valoraran els criteris de prioritat de permanència en les empreses que estableix la normativa vigent, els col·lectius que es troben protegits legalment i s'analitzarà la jurisprudència i doctrina existent al respecte. In the context of the economic crisis that has affected our country, records of employment regulation have become one of the most used to restructure the workforce and adapt to present and future needs of the business, with the sole purpose of persevering business. However, go to this procedure involves some harmful effects on both the private and public economy. This present work aims to study the analysis of the reform that has suffered job layoffs following the Law 3/2012 and thus the study of the selection criteria of the affected workers and their normative regulation and the consequences that entails both the economic and social field. To this end, the priority criteria will be assessed dwell in companies established by current legislation, the groups that are legally protected and existing jurisprudence and doctrine on the matter will be discussed. En el marco de la crisis económica que ha afectado a nuestro país, los expedientes de regulación de empleo, se han convertido en uno de los recursos más utilizados para reestructurar la plantilla de trabajadores y adaptarla a las necesidades presentes y futuras de la empresa, con la única finalidad de perseverar la actividad empresarial. No obstante, acudir a este procedimiento, conlleva unos efectos perjudiciales tanto en la economía privada como pública. El presente trabajo, tiene como objeto de estudio el análisis de la reforma que han sufrido los expedientes de regulación de empleo a raíz de la Ley 3/2012 y con ello, el estudio de los criterios de selección de los trabajadores afectados, así como su regulación normativa y las consecuencias que ello supone tanto en el ámbito económico como social. Para ello, se valorarán los criterios de prioridad de permanencia en las empresas que establece la normativa vigente, los colectivos que se encuentran protegidos legalmente y se analizará la jurisprudencia y doctrina existente al respecto.
  Matèria: Treballadors-Acomiadament-Dret-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Sardà Olivé, Jèssica
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Criteris de selecció dels treballadors afectats per un ERE Criteria for selection of workers affected by Record of Employment Regulation Criterios de selección de los trabajadores afectos al ERE
  Data de la defensa del treball: 2015-09-03
  Paraules clau: ERO, criteris de selecció, prioritat de permanència Record of Employment Regulation, criteria, permanence priority ERE, criterios de selección, prioridad de permanencia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Criterios de selección de los trabajadores afectos al ERE
  Director del projecte: Muria Lopez, Jordi
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Treballadors-Acomiadament-Dret-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar