Treballs Fi de Grau> Relacions Laborals i Ocupació

LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:721
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG721
 • Autors:

  SEGURA ESPADERO, EDUARD
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-06
  Resum: Aquest estudi de investigació es basa en els conceptes de qualitat, innovació i les relacions laborals en els sectors econòmics de España. La motivació que porta emprendre aquest estudi es la importància de la gestió de la qualitat i la innovació en l’empresa com a mitja per mantindré un sistema de relacions laborals saludable. Mitjançant una investigació quantitativa de fonts secundaries, es relacionen les certificacions ISO 9001 amb les variables de condicions laboral, satisfacció e innovació a España, i particularment a Catalunya. Les qüestions que porten a presentar aquest estudi giren al voltant d’esbrinar quines condicions tenen aquelles empreses que aposten per la gestió de la qualitat i la innovació. Els objectius d’aquest estudi son determinar, indagar, analitzar, conèixer i explicar la relació entre la qualitat, la innovació i les relacions laborals dels sectors econòmics de España, i particularment de Catalunya. A través de l’anàlisi de les dades secundaries esdevé la conclusió de que la gestió de la qualitat i la innovació son factors de lideratge i competitivitat per a les empresa en particular, i per a la societat en general. Tan mateix, l’estudi ofereix una clara evidencia de la importància de la gestió de la qualitat i la innovació en la empresa, oferint la justificació i el coneixement específic del perquè apostar per la qualitat i la innovació a les empreses. This research study is about quality, innovation and labour relations in the economic sectors of Spain. The motivation to undertake this study is the importance of quality management and innovation in an enterprise and the maintenance of a healthy labour relation system. Through a strategy of quantitative research based on secondary sources, the ISO 9001 certifications are related to variable working conditions, satisfaction and innovation in Spain, and particularly in Catalonia. The questions that lead to present this study try to clarify what working conditions have those companies that bet on quality management and innovation. The objectives of the study are to determine, investigate, analyse, understand and explain the relationship among quality, innovation and labour relations in the economic sectors of Spain, particularly in Catalonia. By analysing secondary data it is concluded that the management of quality and innovation are factors of leadership and competitiveness for companies in particular and society in general. Likewise, the study provides clear evidence of the importance of quality management and business innovation, thus providing a justification and specific knowledge of why to focus on quality and innovation in enterprises. El presente estudio de investigación trata sobre la calidad, la innovación y las relaciones laborales en los sectores económicos de España. La motivación que lleva a emprender este estudio, es la importancia de la gestión de la calidad y la innovación en la empresa para mantener un sistema de relaciones laborales saludable. A través de una investigación cuantitativa de fuentes secundarias, se relacionan las certificaciones ISO 9001 con variables de las condiciones laborales, satisfacción y de innovación en España, y particularmente en Cataluña. Las preguntas que llevan a presentar este estudio giran en torno a esclarecer qué condiciones laborales tienen aquellas empresas que apuestan por la gestión de la calidad y la innovación. Los objetivos del estudio son determinar, indagar, analizar, conocer y explicar la relación entre a la calidad, la innovación y las relaciones laborales de los sectores económicos de España, y particularmente de Cataluña. Mediante el análisis de los datos secundarios se llega a la conclusión de que la gestión de la calidad y la innovación son factores de liderazgo y competitividad para las empresas en particular, y la sociedad en general. Así mismo, el estudio ofrece una clara evidencia de la importancia de la gestión de la calidad y la innovación en la empresa, ofreciendo así la justificación y el conocimiento específico de por qué apostar por la calidad e innovación en las empresas.
  Matèria: Relacions laborals-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió dEmpreses
  Estudiant: SEGURA ESPADERO, EDUARD
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: LA RELACIÓ ENTRE LA QUALITAT, SISTEMES DE INNOVACIÓ I RELACONS LABORALS DELS SECTORS ECONÓMICS DE ESPAÑA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY, INNOVATION SYSTEMS AND LABOR RELATIONS IN THE ECONOMIC SECTORS OF SPAIN LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD, SISTEMAS DE INNOVACION Y RELACIONES LABORALES EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DE ESPAÑA
  Data de la defensa del treball: 2015-05-26
  Paraules clau: QUALITAT, INNOVACIÓ, RELACIÓN LABORALS QUALITY , INNOVATION , LABOUR RELATIONS CALIDAD, INNOVACIÓN, RELACIONES LABORALES
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: LA RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD, SISTEMAS DE INNOVACION Y RELACIONES LABORALES EN LOS SECTORES ECONÓMICOS DE ESPAÑA
  Director del projecte: BOCKER ZAVARO, RAFAEL
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Relacions laborals-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar