Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Les competències que preparen als joves de formació professional per a la inserció al món laboral : una visió des de la Unió Europea

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:733
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG733
 • Autors:

  Morón Ugalde, Rosa M.
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-08
  Resum: Resum Les darreres dècades destaquen pels grans canvis a les economies dels països de la UE. Aquests canvis estan tenint un greu efecte sobre el mercat laboral. Sense les competències correctes per al mercat laboral actual, les persones corren el risc d’exclusió. La OCDE planteja línies i recomanacions al països membres per tal que aquests millorin el seu desenvolupament econòmic. L’objectiu principal és el treball en competències dins els sistemes educatius per tal d’elaborar currículums actualitzats i crear sistemes d’ensenyament i formació professionals adients a aquestes demandes. Les competències són una àrea que cobra cada dia més importància dins el sistema educatiu. El propòsit d’aquesta investigació és descriure quines són les competències que necessiten els joves per accedir al mercat de treball. S’analitza l’assoliment de competències personals que tenen els alumnes de Formació Professional i si aquestes són adquirides a través de la formació rebuda als instituts. A partir d’aquí, s’analitza si els alumnes tenen la percepció d’estar preparats per a la inserció al món laboral i què valoren més: la formació o les habilitats personals per entrar al mercat de treball. La metodologia va ser qualitativa: mitjançant la revisió de documents oficials i bibliografia i instruments de comunicació personal (entrevistes), i quantitativa: mitjançant qüestionaris. La grandària de la mostra va ser de quatre participants, professionals del món de l’educació i del món de l’empresa. L’objecte de la investigació van ser alumnes de Formació Professional de dos instituts de Tarragona. Els resultats obtinguts han permet interpretar que l’ensenyament en competències personals requereix la creació d’una àrea concreta i que aquesta hauria d’estar inclosa al currículum. Les competències personals necessiten d’un suport disciplinar que permeti la reflexió i l’estudi teòric i el seu aprenentatge sistemàtic en totes les àrees. Paraules clau: Competències, canvis, mercat laboral, sistema educatiu, competències personals. Abstract The last decades are characterized by major changes in the economies of the EU countries. These changes are having a serious effect on the labor market. Without the right skills for the job market, people will be at risk of exclusion. OECD raises lines and recommendations to member countries so that they improve their economic development. The main objective is to work on skills within education systems to develop updated curricula and create appropriate educational and Professional Training systems to these demands. Competencies is an area that is becoming more and more important in the educational system. The purpose of this research is to describe which skills young people need to enter the labor market. The achievement of personal competences that students in Vocational Training and whether they are acquired through the training schools is analyzed. From here, it is analyzed whether students have the perception of being prepared for insertion into the working world and what they value most: training or personal skills to enter the labor market. The methodology was qualitative: by reviewing literature and official documents and personal communication instruments (interviews) and quantitative: through questionnaires. The sample size was four participants, professionals from the educational and business worlds. The object of the research were students in two Professional Training secondary schools from Tarragona. The results have allowed to interpret the personal skills teaching requires the creation of a specific area and that it should be included in the curriculum. Personal skills need support discipline that allows reflection and theoretical study and systematic learning in all areas. Keywords: Competencies, changes, labor market, educational system, personal competencies. Resumen Las últimas décadas destacan por los grandes cambios en las economías de los países de la UE. Estos cambios están teniendo un grave efecto sobre el mercado laboral. Sin las competencias correctas para el mercado laboral actual, las personas corren el riesgo de exclusión. La OCDE plantea líneas y recomendaciones a los países miembros para que éstos mejoren su desarrollo económico. El objetivo principal es el trabajo en competencias dentro de los sistemas educativos para elaborar currículos actualizados y crear sistemas de enseñanza y formación profesionales adecuadas a estas demandas. Las competencias son un área que cobra cada día más importancia dentro del sistema educativo. El propósito de esta investigación es describir cuáles son las competencias que necesitan los jóvenes para acceder al mercado de trabajo. Se analiza el logro de competencias personales que tienen los alumnos de Formación Profesional y si éstas son adquiridas a través de la formación recibida a los institutos. A partir de aquí, se analiza si los alumnos tienen la percepción de estar preparados para la inserción en el mundo laboral y qué valoran más: la formación o las habilidades personales para entrar al mercado de trabajo. La metodología fue cualitativa: mediante la revisión de documentos oficiales y bibliografía e instrumentos de comunicación personal (entrevistas), y cuantitativa: mediante cuestionarios. El tamaño de la muestra fue de cuatro participantes, profesionales del mundo de la educación y del mundo de la empresa. El objeto de la investigación fueron alumnos de Formación Profesional de dos institutos de Tarragona. Los resultados obtenidos han permitido interpretar que la enseñanza en competencias personales requiere la creación de una área concreta y que ésta tendría que estar incluida al currículum. Las competencias personales necesitan de un apoyo disciplinar que permita la reflexión y el estudio teórico y su aprendizaje sistemático en todas las áreas. Palabras clave: Competencias, cambios, mercado laboral, sistema educativo, competencias personales.
  Matèria: Ciències de l'educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Morón Ugalde, Rosa M.
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Les competències que preparen als joves de formació professional per a la inserció al món laboral : una visió des de la Unió Europea, des de l'empresa i des del món educatiu The competencies that prepare Professional Training young students for insertion into the workplace: a view from the European Union, from the business and from the educational world Las competencias que preparan a los jóvenes de Formación Profesional para la inserción al mundo laboral: una visión desde la unión europea, desde la empresa y desde el mundo educativo
  Data de la defensa del treball: 2015-06-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Competències, canvis, mercat laboral, sistema educatiu, competències personals. Competencies, changes, labor market, educational system, personal competencies. Competencias, cambios, mercado laboral, sistema educativo, competencias personales.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Les competències que preparen als joves de formació professional per a la inserció al món laboral : una visió des de la Unió Europea, des de l'empresa i des del món educatiu
  Director del projecte: Barrios Arós, Charo
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar