Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Estudi sobre l'aprenentatge basat en els videojocs o Game-Based Leaning al Cicle Superior d'Educació Primària

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:735
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG735
 • Autors:

  Carrión Aymemí, Gemma
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-08
  Resum: Resum La incorporació de les noves tecnologies en el nostre dia a dia també a generat canvis importants en els formats del joc. Gràcies als nous suports informàtics i audiovisuals, actualment disposem d’una nova família de jocs per a l’entreteniment i l’aprenentatge: els anomenats videojocs. Incorporar els videojocs a l’educació, ens ajuda a integrar l’escola en aquest nou entorn digital, al mateix temps que ofereix a l’educació l’oportunitat d’acompanyar i contextualitzar l’ús d’aquest recurs entre els alumnes. Aquests, són una font d’aprenentatge, d’expressió de sentiments, de transmissió de valors, un canal de comunicació i símbol d’un nova cultura, pròpia de la societat digital. L’aprenentatge basat en el jocs consisteix en l’ús de jocs digitals amb objectius educatius, utilitzant-los com a eines que recolzin el processos d’aprenentatge de manera significativa. També és conegut amb anglès com Game-Based Learning (GBL) o educational gaming. L’objectiu d’aquest treball és analitzar i comprendre aquest model de joc, mitjançant una primera fase d’aproximació al concepte de joc, tant a nivell pedagògic com psicològic; el videojoc com activitat d’ensenyament-aprenentatge on el propòsit recau en identificar quin són els valors educatius dels videojocs, i aportar recursos i estratègies innovadores per introduir el seu ús a l’aula. Abstract The new technologies incorporation in our daily routine has generated notable changes in game format. Due to modern media, we have a new group of games for entertainment and learning: the video games. The video games incorporation in education helps us to integrate the school in this new digital environment, while offering education the chance to lead and make their students get into this tech tool. This tool is a way of learning, expression of feelings, transmission of values, a way of communication and a symbol of a new culture in our current digital society. Game-Based Learning (GBL) or educational gaming is the use of digital games with educational goals, using them as tools to support the learning process significantly. The aim of this project is analyze and understand this game model through a first phase of approach to the concept of the game, pedagogical and psychological approaches; the game as teaching-learning activity where the goal relies in identify which are the educational value of video games, and provide resources and innovative strategies to introduce their use in the classroom. Resumen La incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro día a día también ha generado cambios importantes en los formatos del juego. Gracias a los nuevos soportes informáticos y audiovisuales, actualmente disponemos de una nueva familia de juegos para el entretenimiento y el aprendizaje: los llamados videojuegos. Incorporar los videojuegos a la educación, nos ayuda a integrar la escuela en este nuevo entorno digital, al tiempo que ofrece a la educación la oportunidad de acompañar y contextualizar el uso de este recurso entre los alumnos. Éstos, son una fuente de aprendizaje, de expresión de sentimientos, de transmisión de valores, un canal de comunicación y símbolo de una nueva cultura, propia de la sociedad digital. El aprendizaje basado en los juegos consiste en el uso de juegos digitales con objetivos educativos, utilizándolos como herramientas que apoyen los procesos de aprendizaje de manera significativa. También es conocido en inglés como Game-Based Learning (GBL) o educational gaming. El objetivo de este trabajo es analizar y comprender este modelo de juego, mediante una primera fase de aproximación al concepto de juego, tanto a nivel pedagógico como psicológico; el videojuego como actividad de enseñanza-aprendizaje donde el propósito recae en identificar cuáles son los valores educativos de los videojuegos, y aportar recursos y estrategias innovadoras para introducir su uso en el aula.
  Matèria: Ciències de l'educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Carrión Aymemí, Gemma
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Estudi sobre l'aprenentatge basat en els videojocs o Game-Based Leaning al Cicle Superior d'Educació Primària Study based on Game - Based Learning in the upper primary learning. Estudio sobre el aprendizaje basado en los videojuegos o Game - Based Leaning en el Ciclo Superior de Educación Primaria
  Data de la defensa del treball: 2015-09-09
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aprenentatge, videojoc, Educació Primària Game-based learning, Primary school Aprendizaje, videojuego, Educacion Primaria
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Estudi sobre l'aprenentatge basat en els videojocs o Game-Based Leaning al Cicle Superior d'Educació Primària
  Director del projecte: Ferré Trill, Xavier
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar