Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Anàlisi dels hàbits lectors dels alumnes d'educació secundària obligatòria d'un institut d'ensenyament públic durant el curs 2014-2015

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:736
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG736
 • Autors:

  Neff Puigibert, Jessica
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-08
  Resum: Aquesta investigació té la finalitat de conèixer els hàbits lectors dels alumnes d’educació secundària obligatòria d’un institut d’ensenyament públic, així com la percepció que tenen aquests de la lectura. Així doncs, el que es pretén analitzar principalment són: freqüència i quantitat lectora, motius de lectura, gustos literaris i autopercepció dels alumnes vers la lectura. Tot i que la mostra principal analitzada han sigut 64 alumnes d’ESO, 16 alumnes de cada curs, també s’ha comptat amb la col·laboració de 4 professors del centre per extreure més dades i comparar millor la informació. Els instruments de mesura utilitzats han sigut un qüestionari sobre hàbits lectors, d’elaboració pròpia, que s’ha administrat als alumnes, i una entrevista, també d’elaboració pròpia, que s’ha aplicat als professors seleccionats. Seguidament, hi ha hagut un tractament i anàlisi de les dades, a partir de els quals s’han extret unes conclusions. La conclusió principal obtinguda és que a partir dels 12 anys els hàbits lectors dels adolescents disminueixen progressivament. Paraules claus: hàbits lectors, alumnes, educació secundària, adolescents. This research aims to know the reading habits of a public High School, as well as the perception that those have in the lecture. Summing up, what is wanted to be mainly analyzed are: frequency and amount of reading, reading’s reasons, reading tastes and pupils reading perception. Although the main analyzed sample are 48 high school pupils, 16 pupils of each academic course, 4 professors of the high school have taken part in it in order to extract data and to compare even more the information. The used measuring instruments were a questionnaire about reading habits (own written), which has been administered to the pupils, and an interview (also own written), administered to the chosen professors. Furthermore, there has been a data information analysis, which from it, the conclusions have been drawn. The main conclusion is that, the teenagers from 12 years old start to lose their reading habits progressively. Key words: reading habits, students, secondary education, teenagers. Esta investigación tiene la finalidad de conocer los hábitos lectores de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de un instituto de enseñanza pública, así como la percepción que tienen estos de la lectura. Por lo tanto, lo que se pretende analizar principalmente son: frecuencia y cantidad lectora, motivos de lectura, gustos literarios y autopercepción de los alumnos hacía la lectura. Aunque la muestra principal analizada han sido 64 alumnos de ESO, 16 de cada curso, también se ha contado con la colaboración de 4 profesores del centro para extraer más datos y comparar mejor la información. Los instrumentos de medida utilizados han sido un cuestionario sobre hábitos lectores, de elaboración propia, que se ha administrado a los alumnos, y una entrevista, también de elaboración propia, que se ha aplicado al profesorado seleccionado. Seguidamente, se han tratado y analizado los datos, a partir de los cuales, se han extraído unas conclusiones. La conclusión principal obtenida es que a partir de los 12 años los hábitos lectores de los adolescentes disminuyen progresivamente. Palabras clave: hábitos lectores, alumnos, educación secundaria, adolescentes.
  Matèria: Ciències de l'educació
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Neff Puigibert, Jessica
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi dels hàbits lectors dels alumnes d'educació secundària obligatòria d'un institut d'ensenyament públic durant el curs 2014-2015 Reading habits analysis of a public high school (2014-2015) Análisis de los hábitos lectores de los alumnos de educación secundaria obligatoria de un instituto de enseñanza pública durante el curso 2014-2015
  Data de la defensa del treball: 2015-06-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Hàbits lectors, alumnes, educació secundària. Reading habits, students, secondary education. Hábitos lectores, alumnos, educación secundaria.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Anàlisi dels hàbits lectors dels alumnes d'educació secundària obligatòria d'un institut d'ensenyament públic durant el curs 2014-2015
  Director del projecte: Ferré Trill, Xavier
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar