Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La propuesta de tipificación de los matrimonios forzados en el Proyecto de Reforma del Código Penal

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:75
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG75
 • Autors:

  Méndez Marsal, Òscar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-01-29
  Resum: El present treball té com a objecte l’estudi del fenomen dels matrimonis forçats en primer terme des d’un punt de vista sociològic, analitzant les causes que fonamenten la seva producció i els efectes que en la víctima produeix. Després d’aquest anàlisi, es pretén analitzar la legislació, tant nacional com internacional, que afecta en cert grau al matrimoni amb general o al matrimoni forçat. En aquest àmbit s’analitza la normativa internacional (tractats internacionals o normativa comunitària), normativa nacional (el codi civil com a norma que conté la regulació del matrimoni a Espanya) i també normativa catalana que pretén lluitar contra aquest fenomen. També s’analitzen sentències que enjudicien conductes delictives que es podrien assimilar al matrimoni forçat. En tercer lloc i com a punt clau del treball, es realitza un anàlisi exhaustiu del tipus penal que es pretén introduir en el Projecte de llei orgànica per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, relacionant-lo amb institucions de la part general del Dret Penal i analitzant el seu àmbit d’aplicació. Per últim, es realitzen unes consideracions finals on s’enuncien les conclusions extretes a través de l’estudi realitzat. The present work has as object the study of the phenomenon of forced marriages, in the first place, in a sociological way, taking into account the causes that are the basis of their production and the effects that it causes to the victim. After this analysis, I expect to go over the legislation, both the national and the international ones, which affect not only the marriage in general but also the forced marriage. Within this field, I study the international rules (international treaties or communitarian law), national rules (the civil code as the rule that contains the main regulation about marriages in Spain) and also Catalan legislation that has the objective of fighting against this phenomenon. It is also considered the Court decisions about crimes that are related to forced marriages. Thirdly, and as a key point of the work, I analyze comprehensiveness about the new crime that is included at the Draft reform of the Penal Code, relating it to institutions of the general part of penal law and analyzing its application field. Finally, it contains final considerations, including the conclusions drawn from the work done. El presente trabajo tiene como objeto el estudio del fenómeno de los matrimonios forzados en primer término des de un punto de vista sociológico, analizando las causas que fundamentan su producción y los efectos que en la víctima produce. Después de este análisis, se pretende analizar la legislación, tanto nacional como internacional, que afecta en cierto grado al matrimonio en general o al matrimonio forzado. En este ámbito se analiza normativa internacional (tratados internacionales o normativa comunitaria), normativa nacional (el código civil como norma que contiene la regulación del matrimonio en España) y también normativa catalana que pretende luchar contra este fenómeno. También se analizan sentencias que enjuician conductas delictivas que se podrían asimilar al matrimonio forzado. En tercer lugar y como punto clave del trabajo, se realiza un análisis exhaustivo del tipo penal que se pretende introducir en el Proyecto ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relacionándolo con instituciones de la parte general del Derecho Penal y analizando su ámbito de aplicación. Por último, se realizan unas consideraciones finales donde se enuncian las conclusiones extraídas a través del estudio realizado.
  Matèria: Matrimoni--Dret i legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Méndez Marsal, Òscar
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La proposta de tipificació dels matrimonis forçats al Projecte de Reforma del Codi Penal The proposal of criminalization of forced marriages on the Draft Reform of the Penal Code La propuesta de tipificación de los matrimonios forzados en el Proyecto de Reforma del Código Penal
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: matrimoni forçat, consentiment forced marriage, consent matrimonio forzado, consentimiento
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La propuesta de tipificación de los matrimonios forzados en el Proyecto de Reforma del Código Penal
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Matrimoni--Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar