Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental: aproximació general a les principals modificacions en matèria d'AIA de projectes.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:752
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG752
 • Autors:

  Bertran Castellví, Albert.
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-30
  Resum: Aquest és un treball de fi de grau que tal com indica el seu títol, “La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental: aproximació general a les principals modificacions en matèria d’AIA de projectes” té per objectiu elaborar una anàlisi d’aquesta nova legislació amb esperit molt crític, sense deixar de banda però, que el que ens interessa és que sigui un text susceptible d’aportar coneixements, no solament interpretacions i idees. El nostre estudi, versa sobre l'avaluació ambiental de projectes única i exclusivament atès la seva complexitat i densitat. Tanmateix, un dels objectius que es planteja el legislador és crear un procediment comú i unificar terminologia, per la qual cosa ha estat indispensable per tal d'analitzar correctament aquest nou cos legal, que unifica tot el règim jurídic d'avaluació ambiental, inserir de forma superficial en l'avaluació de plans i programes. És evident que les Administracions Públiques juguen un paper molt important, i és manifestament innegable, que en el mecanisme de l’avaluació ambiental, es troba un instrument útil, per tal de què l’administració utilitzi els seus mitjans per a protegir la biodiversitat. Ara bé, cal que el legislador prèviament hagi actuat en conseqüència i doti aquest mitjà de les característiques idònies. Fet objecte d’estudi en aquest treball, el qual analitzem amb el màxim de rigor possible atenent a la seva complexitat i a la dispar opinió de la qual sempre s’ha caracteritzat aquesta àrea del dret. Per últim, a més de les novetats que incideixen de forma directa en aquest instrument preventiu, tractem la problemàtica que podria arribar a suscitar una regulació tan exhaustiva, les principals motivacions que ha propiciat la modificació i els bancs de conservació de la naturalesa. This is a final grade work that as the title suggests, "The Law 21/2013, on December 9, environmental assessment: general approach to main modifications in the field of project EIA" it has the aim to elaborate a detailed analysis of this new legislation with very critical spirit, but without forgetting that we want that provide knowledge not only interpretations and ideas. Our study deals with the environmental assessment of projects solely because of their complexity and density. However, one of the legislator's objectives is to create a common and unifying terminology, so it was necessary to properly analyse this new legal body that unifies all the legal environmental assessment, insert superficially in the evaluation of plans and programs. It is clear that public authorities play an important role, and clearly undeniable that the mechanism of the environmental assessment is a useful tool, so that the administration use its resources to protect biodiversity. But it is necessary that the legislature has previously acted accordingly and equip the ideal characteristics of this medium. Made object studied in this work, which we analyse with the utmost rigour attending its complexity and the disparate opinion it has always characterized this area of law. Finally, in addition to the innovations that have a direct impact on this prevention tool, deals with problems that could eventually bring about an as comprehensive regulation, the main motivations that fueled the modification and the conservation banks of nature. Este es un trabajo de fin de grado que tal como indica su título, "La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: aproximación general a las principales modificaciones en materia de EIA de proyectos" tiene por objetivo elaborar un análisis de esta nueva legislación con espíritu muy crítico, sin dejar de lado sin embargo, que lo que nos interesa es que sea un texto susceptible de aportar conocimientos, no solo interpretaciones e ideas. Nuestro estudio, versa sobre la evaluación ambiental de proyectos única y exclusivamente dado su complejidad y densidad. Sin embargo, uno de los objetivos que se plantea el legislador es crear un procedimiento común y unificar terminología, por lo que ha sido indispensable para analizar correctamente este nuevo cuerpo legal, que unifica todo el régimen jurídico de evaluación ambiental, hacer referencia de forma superficial en la evaluación de planes y programas. Es evidente que las Administraciones Públicas juegan un papel muy importante, y es manifiestamente innegable, que en el mecanismo de la evaluación ambiental, se encuentra un instrumento útil, para que la administración utilice sus medios para proteger la biodiversidad. Ahora bien, es necesario que el legislador previamente haya actuado en consecuencia y dote este medio de las características idóneas. Hecho objeto de estudio en este trabajo, el cual analizamos con el máximo rigor posible atendiendo a su complejidad y a la dispar opinión con la que siempre se ha caracterizado esta área del derecho. Por último, además de las novedades que inciden de forma directa en este instrumento preventivo, tratamos la problemática que podría llegar a suscitar una regulación tan exhaustiva, las principales motivaciones que ha propiciado la modificación y los bancos de conservación de la naturaleza.
  Matèria: Medi ambient-Anàlisi d'impacte
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Bertran Castellví, Albert.
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental: aproximació general a les principals modificacions en matèria d'AIA de projectes. The Law 21/2013, on December 9, environmental assessment: general approach to main modifications in the field of project EIA. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: aproximación general a las principales modificaciones en materia de EIA de proyectos.
  Data de la defensa del treball: 2014-09-03
  Paraules clau: avaluació ambiental de projectes, simplificació, bancs de conservació. environmental assessment of projectes, simplification, habitat banking. evaluación ambiental de proyectos, simplificación, bancos de conservación.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental: aproximació general a les principals modificacions en matèria d'AIA de projectes.
  Director del projecte: Casado Casado, Lucía
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Medi ambient-Anàlisi d'impacte
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar