Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La Protección Jurídica Internacional de la diversidad biológica frente a las actividades de biopiratería

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:756
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG756
 • Autors:

  Krasimirova Apostolova, Kristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-30
  Resum: Una de les amenaces més greus que afecta actualment a la biodiversitat i que al seu torn perjudica les poblacions indígenes i locals de molts països en vies de desenvolupament i megadiversos, és l'anomenada activitat de biopirateria. La biopirateria és una pràctica consistent en accedir il · legalment als recursos naturals dels països en desenvolupament, sense comptar amb el consentiment previ, lliure i informat de les seves poblacions indígenes. Aquesta activitat fraudulenta comporta no només l'apropiació i utilització indeguda de recursos biològics, sinó també dels coneixements ancestrals indígenes i locals sobre els efectes beneficiosos de les plantes o substàncies animals. Aquesta pràctica genera una greu repercussió ambiental, social i econòmica per a les poblacions d'aquests països, arribant a ser fins i tot considerada com una nova forma de colonialisme o d'usdefruit il · legal, que genera grans beneficis per a les multinacionals que exploten els recursos genètics (microorganismes, plantes, gens, ...) i patenten els productes farmacèutics, cosmètics o alimentaris resultants i els coneixements associats, comercialitzant a tot el món sense que els països en vies de desenvolupament de zones tropicals o subtropicals puguin tenir accés a aquests productes ni a la percepció dels beneficis obtinguts, ni a cap altra forma de compensació. La resposta de la comunitat internacional davant aquesta situació ha estat l'adopció del Conveni sobre la diversitat biològica de 1992 i els seus protocols. No obstant això, tal com es demostra en aquest treball, la realitat tot segueix manifestant determinades mancances que requereixen de respostes addicionals a nivell internacional, regional i nacional, per tal de prevenir la pèrdua de la biodiversitat i eradicar activitats com és la de la biopirateria. One of the most serious threats currently affecting biodiversity to the extent that harms indigenous and local populations of many developing and diverse countries, is the so called biopiracy activity. Biopiracy is a practice of illegally accessing the natural resources of developing countries, without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples. This fraudulent activity involves not only the misappropriation and misuse of biological resources, but also of local and indigenous ancestral knowledge about the beneficial effects of plants or animal substances. This practice leads to serious environmental, social and economic impact for the populations of these countries even being considered as a new way of colonialism or illegal usufruct, which generates large profits for multinational exploiting genetic resources (micro-organisms, plants, genes,...) which patent pharmaceuticals, cosmetics or the resulting food and the associated knowledge, marketing them worldwide without the developing countries in tropical and subtropical areas having neither the access to these products nor the reception of benefits or any other form of compensation. The response of the international community to this situation has been the adoption of the Convention on Biological Diversity, 1992 and its Protocols. However, as demonstrated in this work, the reality still shows certain lacks which require local, national and international additional responses in order to prevent the loss of biodiversity and eradicate biopiracy. Una de las amenazas más graves que afecta actualmente a la biodiversidad y que a su vez perjudica a las poblaciones indígenas y locales de muchos países en vías de desarrollo y megadiversos, es la llamada actividad de biopiratería. La biopiratería es una práctica consistente en acceder ilegalmente a los recursos naturales de los países en desarrollo, sin contar con el consentimiento previo, libre e informado de sus poblaciones indígenas. Esta actividad fraudulenta conlleva no solo la apropiación y utilización indebida de recursos biológicos, sino también de los conocimientos ancestrales indígenas y locales sobre los efectos beneficiosos de las plantas o sustancias animales. Esta práctica genera una grave repercusión ambiental, social y económica para las poblaciones de estos países, llegando a ser incluso considerada como una nueva forma de colonialismo o de usufructo ilegal, que genera grandes beneficios para las multinacionales que explotan los recursos genéticos (microorganismos, plantas, genes,…) y patentan los productos farmacéuticos, cosméticos o alimentarios resultantes y los conocimientos asociados, comercializándolos en todo el mundo sin que los países en vías de desarrollo de zonas tropicales o subtropicales puedan tener acceso a estos productos ni a la percepción de los beneficios obtenidos, ni a ninguna otra forma de compensación. La respuesta de la comunidad internacional ante esta situación ha sido la adopción del Convenio sobre la diversidad biológica de 1992 y sus Protocolos. No obstante, tal y como se demuestra en este trabajo, la realidad aún sigue manifestando determinadas carencias que requieren de respuestas adicionales a nivel internacional, regional y nacional, con el fin de prevenir la pérdida de la biodiversidad y erradicar actividades como es la de la biopiratería.
  Matèria: Biopirateria
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Krasimirova Apostolova, Kristina
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La Protecció Jurídica Internacional de la diversitat biològica enfront de les activitats de biopirateria The International legal protection of biodiversity versus biopiratery activities La Protección Jurídica Internacional de la diversidad biológica frente a las actividades de biopiratería
  Data de la defensa del treball: 2014
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: protecció jurídica internacional, biodiversitat, biopirateria international legal protection, biodiversity, biopiracy protección jurídica internacional, biodiversidad, biopiratería
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: La Protección Jurídica Internacional de la diversidad biológica frente a las actividades de biopiratería
  Director del projecte: Borràs Pentinat Susana
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Biopirateria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar