Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Càlcul dels efectes dels desequilibris de tensió en un motor d'inducció trifàsic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:77
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG77
 • Autors:

  Lorente Vall, José
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-02
  Resum: Este trabajo tiene como objetivo calcular el efecto en la corriente i el par que provocan los desequilibrios de tensión en mi motor de inducción trifásico. Para realizar los cálculos se utilizará el modelo matemático en régimen permanente del motor de inducción trifásico, sometido a un total de 870 puntos de desequilibrio de diferentes tipologías i severidades. Para realizar los cálculos se ha optado por el programa de cálculo Microsoft Excel 2010. El trabajo ha consistido en clasificar y cuantificar los desequilibrios de tensión y realizar los criterios y la selección de los puntos de desequilibrios analizados. También se han cuantificado los efectos de los desequilibrios en la corriente i el par de un motor de inducción trifásico. Finalmente se calculan los índices de desequilibrio de corriente y del par en mi motor de inducción trifásico para los puntos de desequilibrio analizados, y se han analizado los resultados obtenidos. This work has as aim calculate the effect on the torque and in the current, which provoke the tension unbalances in a three phase induction motor. To do the calculations it will be used the mathematical model in three phase induction motor in steady state, used on a total of 870 of unbalance points of different types and severities. To perform the calculations it has been used the calculator of Microsoft Excel 2010. The work will consist in classify and quantify the voltage unbalances and make the criteria and the selection of analyzed unbalances points. It will also contain the effects of unbalances in the currents and on the torque of a three phase induction motor. In the end, there will be the calculations of the current unbalance factor and the torque unbalance factor in a three phase induction motor for the analyzed unbalances points and the analysis of the obtained results. Aquest treball té com a objectiu calcular l'efecte en el corrent i el parell que provoquen els desequilibris de tensió en mi motor d'inducció trifàsic. Per realitzar els càlculs s'utilitzarà el model matemàtic en règim permanent del motor d'inducció trifàsic, sotmès a un total de 870 piuits de desequilibri, de diferents tipologies i severitat. Per realitzar els càlculs s'ha optat per el programa de càlcul Microsoft Excel 2010. El treball ha consistit en classificar i quantificar els desequilibris de tensió i realitzar els criteris i la selecció dels piuits de desequilibri analitzats. També s'han quantificat els efectes dels desequilibris en el corrent i en el parell motor d'inducció trifàsic. Finalment es calculen els índexs de desequilibri del corrent i del parell d'un motor d'inducció trifàsic pels piuits de desegtrilibri analitzats, i s'han analitzat els resultats obtinguts.
  Matèria: Enginyeria elèctrica
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Enginyeria elèctrica Electric engineering Ingeniería eléctrica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Lorente Vall, José
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Cálculo de los efectos de los desequilibrios de tensión en un motor trifásico Calculation of the effects of voltage unbalances in a three phase induction motor Càlcul dels efectes dels desequilibris de tensió en un motor d'inducció trifàsic
  Data de la defensa del treball: 2014-06-19
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Energía eléctrica, Calidad, Motor de inducción trifásico Electrical power, quality, three phase induction motor Energia elèctrica, Qualitat, Motor d'inducció trifàsic
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Càlcul dels efectes dels desequilibris de tensió en un motor d'inducció trifàsic
  Director del projecte: Guasch Pesquer, Lluís
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria elèctrica
  Electric engineering
  Ingeniería eléctrica
  Enginyeria elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar