Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

El màrqueting en els automòbils de luxe

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:778
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG778
 • Autors:

  Casanelles Riera, Marc
  Massó Valverde, August
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-07-07
  Resum: Aquest treball busca analitzar la singularitat del màrqueting dins el sector del luxe, i més concretament dins la indústria dels automòbils de luxe. Per fer-ho, partim de les principals fonts bibliogràfiques sobre el tema i a partir d’aquestes abordem temes com la definició de luxe, la importància de la marca en aquest món, les principals característiques d’aquests productes, les causes del desenvolupament del sector, el fenomen de la democratització, les principals estratègies competitives d’aquestes firmes, el perfil dels clients del luxe i els elements del màrqueting mix. També aprofundim sobre els principals segments d’automòbils de luxe i qui conforma la competència dins d’aquest mercat. A més, també es recullen les opinions de dues persones estretament vinculades al món dels cotxes de luxe, mostrant d’aquesta manera tan el punt de vista del client com del venedor. D’aquesta manera, descobrim elements tan importants en aquest sector com les emocions, l’exclusivitat de la marca, l’element distintiu de la personalització, la importància del preu, la distribució limitada i la comunicació no massiva. Finalment, el treball també es centra en el tema de l’e-màrqueting estudiant les pàgines web de dues marques icòniques del sector: Ferrari i Porsche. This paper analyses the uniqueness of marketing in the luxury sector and in the luxury cars industry. To do this job, we started from the main bibliographical sources on the subject and from these we address issues such as the definition of luxury, the importance of the brand in this world, the main features of these products, causes of development of this sector, the phenomenon of democratization, the main competitive strategies of these firms, the client profile and the marketing mix items. We also analyse the main segments of luxury cars and who makes up the competition in this market. In addition, this job also collects the opinions of two people closely linked to the world of luxury cars, thus showing the point of view of customer and seller. Therefore, we find such important elements in this sector as emotions, the exclusivity of the brand, the distinctive element of personalization, the importance of price, the limited distribution and non massive communication. Finally, the work also focuses on the topic of e-marketing studying the websites of two iconic brands in the industry: Ferrari and Porsche. Este trabajo busca analizar la singularidad del marketing dentro del sector del lujo, y más concretamente dentro de la industria de los automóviles de lujo. Para ello, partimos de las principales fuentes bibliográficas sobre el tema y a partir de estas abordamos temas como la definición de lujo, la importancia de la marca en este mundo, las principales características de estos productos, las causas del desarrollo del sector , el fenómeno de la democratización, las principales estrategias competitivas de estas firmas, el perfil de los clientes del lujo y los elementos del márqueting mix. También profundizamos sobre los principales segmentos de automóviles de lujo y quien conforma la competencia dentro de este mercado. Además, también se recogen las opiniones de dos personas estrechamente vinculadas al mundo de los coches de lujo, mostrando de esta manera tanto el punto de vista del cliente como del vendedor. De este modo, descubrimos elementos tan importantes en este sector como las emociones, la exclusividad de la marca, el elemento distintivo de la personalización, la importancia del precio, la distribución limitada y la comunicación no masiva. Finalmente, el trabajo también se centra en el tema del e-márqueting estudiando las páginas web de dos marcas icónicas del sector: Ferrari y Porsche.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Casanelles Riera, Marc; Massó Valverde, August
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El màrqueting en els automòbils de luxe Marketing of luxury cars El márqueting en los automóviles de lujo
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: Màrqueting, luxe, automòbils Marketing, luxury, cars Márqueting, lujo, automóviles
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El màrqueting en els automòbils de luxe
  Director del projecte: Gené Albesa, Jaume
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar