Treballs Fi de Grau> Enginyeria Química

ESTUDI DE LA VIABILITAT DE CONSTRUIR UNA TERMINAL D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS AL PORT DE CASABLANCA (MARROC)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:79
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG79
 • Autors:

  CERRO CASTILLO, PAULA
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-05
  Resum: 1. INTRODUCCIÓN El proyecto que se presenta a continuación ha sido efectuado para la asignatura de Treball de Final de Grau para la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i V irgili. La descripción de los rasgos y la información más importante sobre el proyecto se presenta a continuación en la tabla siguiente: Taula 1.1. Características descriptivas del proyecto. Título del proyecto Estudio de la viabilidad de construir una terminal de almacenamiento de productos químicos en el puerto de CASABLANCA (MARRUECOS). Número 214012-Cerro Fecha 21 de mayo de 2014 Localización Casablanca, Marruecos La ejecución de este proyecto ha sido efectuada paralelamente a la del proyecto 214012-Manzano, y por este motivo hay partes que se referencian. 1.1. Autores Los autores del proyecto y los roles y responsabilidades que adquieren en su elaboración se muestran en la tabla 1.2. Taula 1.2. Miembros de la empresa Logicat. Nombre Responsabilidad Paula Cerro Castillo Responsable del proyecto y la planta. 1.2. Resumen La empresa Logicat elabora el presente proyecto con el fin de construir una terminal de almacenamiento de productos químicos en el Puerto de Casablanca, Marruecos, siendo de esta manera el HAB de la zona norte del África. La finalidad de este proyecto es conocer si la propuesta de Logicat es viable tanto económicamente como tangiblemente. 1. INTRODUCTION The following Project has been executed for the Treball de Final de Grau from Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química in Universitat Rovira i Virgili. Description of the most relevant traits and information about the Project is shown in the following table: Table 1.1. Descriptive features of the project. Project title Feasibility study to build a terminal storage of chemicals in the port of CASABLANCA (MOROCCO) Number 214012-Manzano Date 21th May 2014 Location Casablanca, Morocco The execution of this Project has been made simultaneously with the execution of Project 214012-Cerro, and this is why some of its parts are referenced. 1.1. Authors The authors of this Project and the roles they acquire during their procedure are shown in table 1.2. Table 1.2. Logicat Staff Name Role Paula Cerro Plant and project responsible 1.2. Summary The Logicat company elaborates the present Project in order to know the feasibility to buid a storage terminal for chemical products in the port of Casablanca, Morocco, therefore being the northern Africa HAB. 1. INTRODUCCIÓ El projecte que es presenta a continuació ha estat efectuat per a l’assignatura de Treball de Final de Grau per a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili. La descripció dels trets i la informació més important sobre el projecte es presenta a continuació a la taula següent: Taula 1.1. Característiques descriptives del projecte. Títol del projecte Estudi de la viabilitat de construir una terminal d’emmagatzematge de productes químics al port de CASABLANCA (MARROC). Número 214012-Cerro Data 21 de maig de 2014 Localització Casablanca, Marroc L’execució d’aquest projecte ha estat paral·lela a la del projecte 214012-Manzano, i per aquest motiu hi ha parts que s’hi referencien. 1.1. Autors Els autors del projecte i els rols i responsabilitats que adquireixen en la seva elaboració es mostren a la taula 1.2. Taula 1.2. Membres de l’empresa Logicat. Nom Responsabilitat Paula Cerro Castillo Responsable del projecte i la planta. 1.2. Resum L’empresa Logicat elabora el present projecte per tal de construir una terminal d’emmagatzematge de productes químics al Port de Casablanca, al Marroc, esdevenint d’aquesta manera el HAB de la zona nord de l’Àfrica. La finalitat d’aquest projecte és conèixer si la proposta de Logicat és viable tant econòmicament com tangiblement. 1.3. Agraïments És imprescindible agrair a les nostres famílies i amistats el suport i paciència que ens han proporcionat durant el transcurs del projecte. També cal destacar el paper que ha brindat el tutor del projecte Josep Enric Mañé per tal de que el resultat d’aquest fos òptim, gràcies a la seva dedicació i transmissió dels coneixements necessaris per tal d’iniciar-nos al món de la logística. A més a més, cal mencionar als coordinadors i responsables de l’assignatura de Treball de Final de Grau, per l’accessibilitat i disponibilitat a l’hora de clarificar l’organització i garantir el bon desenvolupament del projecte, a banda de proporcionarnos les eines i formacions requerides. Finalment, cal tenir en compte l’ajuda de l’equip de professors de la Universitat Rovira i Virgili ja que tot i no formar part d’aquesta assignatura han estat disposats resoldre’ns les qüestions que sorgien.
  Matèria: Enginyeria
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Departament: Enginyeria Química
  Estudiant: CERRO CASTILLO, PAULA
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE CONSTRUIR UNA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL PUERTO DE CASABLANCA (MARRUECOS) FEASIBILITY STUDY TO BUILD A TERMINAL STORAGE OF CHEMICALS IN THE PORT OF CASABLANCA (MOROCCO) ESTUDI DE LA VIABILITAT DE CONSTRUIR UNA TERMINAL D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS AL PORT DE CASABLANCA (MARROC)
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: TERMINAL, ALMACENAMIENTO, VIABILIDAD TERMINAL, STORAGE, FEASIBILITY TERMINAL, EMMAGATZEMATGE, VIABILITAT
  Confidencialitat: No
  Tipus de treball: Industrial
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: ESTUDI DE LA VIABILITAT DE CONSTRUIR UNA TERMINAL D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS AL PORT DE CASABLANCA (MARROC)
  Director del projecte: MAÑÉ LORAN, JOSEP ENRIC
  Ensenyament(s): Enginyeria Química
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar