Treballs Fi de Grau> Economia

Economia Submergida: Comparativa Internacional

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:798
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG798
 • Autors:

  Bel Fuentes, Immaculada
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-07-13
  Resum: L'economia submergida és un problema que comporta una gran preocupació a la majoria de països, per la seva existència, quantificació i forma de detectar-la; ja que, els efectes que se’n deriven són molt negatius per a l’economia del país, tant des d’un punt de vista macroeconòmic com microeconòmic. La intenció del treball és analitzar i reflectir els problemes que suposa el treball no declarat per a l'economia del país. Es pretén conèixer detalladament el concepte d'economia submergida, com s'estima el seu volum, quins són els seus orígens i perquè les empreses i treballadors en segons quines situacions opten per no declarar les activitats econòmiques que desenvolupen; com també analitzar les conseqüències que tot plegat comporta, tant per a qui ho practica com per al conjunt del país. A més a més, també s' estudia el comportament i l’evolució que ha seguit en els darrers anys. Per altra banda, també s’analitza la relació que existeix entre el volum de l’economia submergida dels diferents països i tres variables diferents. Aquestes són la carga impositiva, el mercat de treball i la corrupció. A priori totes tres semblen estar força relacionades amb l’economia submergida; així doncs, s’intenta comprovar si aquesta relació realment existeix. Per acabar, s'analitza com influeix la intervenció estatal, on s'estudia la qualitat institucional sobre el volum d'economia submergida i també la despesa en protecció social. El treball també inclou possibles mesures de polítiques públiques per eradicar i lluitar contra el treball no declarat com també polítiques ja aplicades en alguns països de la Unió Europea. Shadow economy is a problem that involves a major concern in most countries, for its existence, quantification and way to detect; the effects derived are very negative for the economy, both from a macroeconomic and microeconomic view. The intention is to analyze and reflect the problems involved in undeclared work for the country's economy. It is intended to determine the concept of the underground economy, as its volume is calculated, what their origins are and why companies and workers in accordance situations choose not to declare economic activities carried out; the consequences it entails, both for those who practice it as for the whole country are also analyzed. In addition, behavior and evolution that has continued in recent years is also studied. On the other hand, the relationship between the volume of shadow economy in different countries and three variables is also analyzed. These are the tax revenue, the labor market and corruption. A priori these three variables appear to be related to the underground economy; so we try to see whether this relationship really exists. Finally, we analyze how government intervention influences. The relation between Institutional quality and volume of underground economy is studied, as well as, social protection expenditure. This final project includes possible public policy measures to eradicate and combat undeclared work and policy applied in some countries of the European Union La economía sumergida es un problema que comporta una gran preocupación en la mayoría de países, por su existencia, cuantificación y forma de detectarla; puesto que los efectos que se derivan son muy negativos para la economía del país, tanto desde un punto de vista macroeconómico como microeconómico. La intención del trabajo es analizar y reflejar los problemas que supone el trabajo no declarado para la economía del país. Se pretende conocer detalladamente el concepto de economía sumergida, como se calcula su volumen, cuáles son sus orígenes y porqué las empresas y trabajadores en según situaciones optan por no declarar las actividades económicas que desarrollan; también se analizan las consecuencias que conlleva, tanto para quienes lo practican como para el conjunto del país. Además, también se estudia el comportamiento y la evolución que ha seguido en los últimos años. Por otro lado, también se analiza la relación que existe entre el volumen de economía sumergida de los diferentes países y tres variables. Estas son la carga impositiva, el mercado laboral y la corrupción. A priori las tres parecen estar relacionadas con la economía sumergida; así pues, se intenta comprobar si esta relación realmente existe. Para terminar, se analiza cómo influye la intervención estatal, donde se estudia la cualidad institucional y el volumen de economía sumergida así como el gasto en protección social. El trabajo también incluye posibles medidas de políticas públicas para erradicar y luchar contra el trabajo no declarado y también política aplicadas en algunos países de la Unión Europea.
  Matèria: Economia submergida
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Bel Fuentes, Immaculada
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Economia Submergida: Comparativa Internacional Shadow Economy: International Comparison Economía Sumergida: Comparativa Internacional
  Data de la defensa del treball: 2016-06-28
  Paraules clau: Economia Submergida, Unió Europea, Corrupció Shadow Economy, European Union, Corruption Economía Sumergida, Unión Europea, Corrupción
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Economia Submergida: Comparativa Internacional
  Director del projecte: Giménez Gómez, José Manuel
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Economia submergida
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar