Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Analisis de las principales provisiones del IBEX 35

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:804
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG804
 • Autors:

  Solé Pastor, Robert
  Molina López, Florencia Lucía
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-07-13
  Resum: En el present treball realitzarem un estudi de les provisions que figuren en el Pla General Comptable (PGC). En primer lloc definirem què són i analitzarem els diferents tipus que existeixen. Si les empreses doten provisions, la despesa va augmentant i, per tant, els beneficis es veuen disminuïts. Amb això la societat es protegeix i s'assegura de posseir els recursos necessaris en el futur. Per això, un dels objectius d'aquest treball és indagar en les provisions més utilitzades per les empreses i comprovar si mitjançant aquest mètode es poden pagar menys impostos. En segon lloc, de les empreses seleccionades analitzarem l'evolució de les provisions i l'evolució del preu de la cotització de les accions en borsa, per tal de trobar si existeix o no una correlació del preu de les accions amb les provisions. Amb això, pretenem indagar si les empreses poden controlar el seu valor a la borsa mitjançant la dotació a la provisió. In the present project we will realize a study of the provisions that appear in the General Plan of Accounting (PGC). First of all we will define what sound and will analyze the different types that exist. If the companies provide provisions, the expense is increasing, therefore, the benefits turn out to be diminished. With this the society is protected and insures itself of possessing the necessary resources in the future. For it, one of the targets of this project is to investigate in the provisions most used by the companies and to verify if by means of this method less taxes can be paid. Secondly, of the chosen companies we will analyze the evolution of the provisions and the evolution of the price of the quotation of the actions in stock exchange, in order to find if there exists or not an interrelation of the price of the actions with the provisions. With this, we try to investigate if the companies can control its value in the stock exchange by means of the endowment to the provision. En el presente trabajo realizaremos un estudio de las provisiones que figuran en el Plan General de Contabilidad (PGC). En primer lugar definiremos qué son y analizaremos los diferentes tipos que existen. Si las empresas dotan provisiones, el gasto va aumentando y, por tanto, los beneficios se ven disminuidos. Con esto la sociedad se protege y se asegura de poseer los recursos necesarios en el futuro. Por ello, uno de los objetivos de este trabajo es indagar en las provisiones más utilizadas por las empresas y comprobar si mediante este método se pueden pagar menos impuestos. En segundo lugar, de las empresas seleccionadas analizaremos la evolución de las provisiones y la evolución del precio de la cotización de las acciones en bolsa, con el fin de hallar si existe o no una correlación del precio de las acciones con las provisiones. Con esto, pretendemos indagar en si las empresas pueden controlar su valor en la bolsa mediante la dotación a la provisión.
  Matèria: Ibex 35
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Solé Pastor, Robert; Molina López, Florencia Lucía
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Analisis de las principales provisiones del IBEX 35 Analysis of the main provisions of IBEX 35 Anàlisi de les principals provisions de l'IBEX 35
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: Provisions Provisions Provisiones
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Analisis de las principales provisiones del IBEX 35
  Director del projecte: Vidal Blasco, Mª Arantzazu
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Ibex 35
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar