Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Comparativa de la fiscalidad del Juego on line: España y Reino Unido

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:81
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG81
 • Autors:

  Nieto Sánchez, Sandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-02-05
  Resum: RESUM: El creixement de la indústria del joc on line al llarg dels últims deu anys, com a conseqüència de l’expansió de les pàgines web de joc en línia, ha comportat que alguns països Europeus hagin començat a regular i a establir un marc jurídic que asseguri el joc just i especialment la tributació d’aquest sector. Al 2005 el Regne Unit aprovà la Gambling Act amb l’objectiu particular de controlar el sector del joc en línia i promoure el desenvolupament d’aquesta activitat. No obstant, no va ser fins a 2011 quan Espanya va decidir legalitzar i regular l’activitat de joc on line amb l’aprovació de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, seguint el model establert per la llei britànica però introduint alguns canvis substancials. El principal objectiu d’aquest treball és analitzar i comparar les característiques de la fiscalitat del joc on line a España i al Regne Unit , ja que, ambdós països han adoptat un model basat en una obertura del mercat que permet als operadors oferir els seus serveis després d’obtenir una llicència de la Gambling Commission a Gran Bretanya i de la Direcció General d’Ordenació del Joc a España. Aquest estudi destaca les principals diferències entre el model de fiscalitat del joc on line espanyol i britànic i l’adequació d’aquest sistema a la activitat dels operadors, considerant els impostos i taxes que han de satisfer derivats de la activitat de joc en línia i la resta d’impostos als que es troben subjectes. ABSTRACT: In the light of the growth of the online gambling industry over the last ten years, accounted for by the availability of online gambling websites, some European countries have started to regulate and establish a regulatory framework that ensures fair gambling and specially the collection of duties and taxes of this sector. In 2005 the United Kingdom enacted the Gambling Act with the special purpose of controlling the online gambling sector and promote the development of this activity. However, it was not until 2011 that Spain decided to legalize and regulate online gambling activity with the approval of the law 13/2011, 27 May, gambling regulation following the model established in the British law but introducing some essential changes. The main focus of this project is to analyse and compare the characteristics of online gambling taxation in Spain and the United Kingdom due to the fact that both have adopted a model based on an opening market that permits the operators to provide their services after obtaining a licence from the Gambling Commission in Great Britain and Dirección General de Ordenación del Juego in Spain. This study highlights the differences between the Spanish and British remote gambling taxation and the suitability of the system for the operators’ activity, considering their liability to the duties and fees related to online gambling activity and other common taxes they levy. RESUMEN: El crecimiento de la industria del juego on line a lo largo de los últimos diez años, debido a la expansión de los páginas web de juego en línea, ha comportado que algunos países Europeos hayan empezado a regular y a establecer un marco jurídico que asegure el juego justo y especialmente la tributación de este sector. En 2005 el Reino Unido aprobó la Gambling Act con el objetivo particular de controlar el sector del juego en línea y promover el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, no fue hasta 2011 cuando España decidió legalizar y regular la actividad de juego on line con la aprobación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, siguiendo el modelo establecido por la ley británica pero introduciendo algunos cambios sustanciales. El principal objetivo de este trabajo es analizar y comparar las características de la fiscalidad del juego on line en España y el Reino Unido debido a que ambos países han adoptado un modelo basado en una apertura del mercado que permite a los operadores ofrecer sus servicios después de obtener una licencia de la Gambling Commission en Gran Bretaña y de la Dirección General de Ordenación del Juego en España. Este estudio destaca las principales diferencias entre el modelo de fiscalidad del juego on line español y británico y la adecuación de este sistema a la actividad de los operadores, considerando los impuestos y tasas que deben satisfacer derivados de la actividad de juego en línea y el resto de impuestos a los que se encuentran sujetos.
  Matèria: Jocs d'atzar-Legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Nieto Sánchez, Sandra
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Comparativa de la fiscalitat del Joc on line: Espanya i Reine Unit Online gambling taxation: a comparison between Spain and The United Kingdom Comparativa de la fiscalidad del Juego on line: España y Reino Unido
  Data de la defensa del treball: 2014-05-27
  Paraules clau: Joc on line, regulació, fiscalitat Online gambling, regulation, taxation Juego on line, regulación, fiscalidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Comparativa de la fiscalidad del Juego on line: España y Reino Unido
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Jocs d'atzar-Legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar